متن سپاسگزاری “سندیکای کارگران فلزکار مکانیک” از سندیکاهای کارگری فرانسه

رییس و رفقای کارگر عضو

ث.ژ. ت، سود ، اونسا ، اف.اس.یو ، ث.اف.د.ت

ضمن سپاسگزاری از همبستگی کارگریتان با مبارزات کارگران ومردم ایران که در اجلاس ILO  تجلی یافت وباسازماندهی شما اعتراض کارگران ایران به نقض قوانین انسانی و کارگری ومقاوله نامه های ۹۸ و۸۷ وهمچنین اعتراض شما از جانب ما به حضورنمایندگان به اصطلاح کارگری ایران وپخش اعلامیه های اعتراضی در اجلاس،مایلیم درودهای کارگری خود را به شما خواهران و براداران عضو ث.ژ.ت ،سود، اونسا، اف اس یو، اس اف د. ت.وشورای مرکزی تان اعلام کنیم.

هنوز رفقای در بند ما در شرایط بسیارناگواری در زندان به سرمی برند. درهمین راستا رضا شهابی به دلیل مشکلات جسمی ناشی ازفشار زندان مجددا از زندان به بیمارستان اعزام گردیده و در تازه ترین اقدام نیز همسرعلی نجاتی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران هفت تپه احضار گردیده وخودعلی نجاتی نیز برای پرونده ای که در کردستان برایش ساخته اند  در همین هفته در دادگاه می باید حضور یابد.اعمال محدودیت ها به هیات مدیره سندیکای کارگران هفت تپه آنچنان زیاد است که آنان از فعالیت های اندک نیز بیمناک هستند.

ما تقاضا می کنیم نسبت به فشارهای اعمال شده به این دوستان وسایر همکارانشان ازهمه نفوذ خود برای اعتراض به این روند استفاده کنید.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک
هیات بازگشایی سندیکای کارگران نقاش وتزیینات

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.