محمد قراگوزلو: حافظه ی تاریخی ما و رفسنجانی آنان

رفسنجانی درمقام نماینده ی بورژوازی چاق و چله ؛ بوروکرات؛ تکنوکرات و اریستوکرات تاریخ منقضی ایران برای یک “عبور از بحران” دیگر وارد میدان شده است. رفسنجانی که شرط نامزدی اش را موافقت رهبری اعلام کرده بود به همراه تیم گسترده ی مشاورانش به طور قطع روی پیروزی قاطع خود حساب کرده است. معنای سرراست پیش شرط مشارکت رفسنجانی ( موافقت رهبری) پذیرش و تمکین نظام به راه کارهای متفاوت اوست. آیت الله در ۸۰ ساله گی تمام ملامت ها – ازتعرض چکشیِ روزنامه ی رسمی حاکمیت ( کیهان) – تا تهدیدات نظامیان و نمایند ه گان مجلس اسلا می را به هر قیمتی خریده است و تمام نقدینه گی خود را روی نارضایتیِ شدید مردم از حاکمیت و دولت کنونی شرط بسته است. …. (دنباله…)

پـویـان انصـاری: ایـن بـار نـامـزد جـدیـد “آقـا” کیست!؟

باز دوباره بازار مکاره و مضحکه ای به نام “انتخابات”، در حکومت لومپن های جمهوری اسلامی که بـوی مشمئـز کننده اش به مشام می رسد شروع شده است. بازهم اوباش و ارازل این نظام جهل و نکبت، تبلیغات جهنمـی خود را برای کشاندن مردم به پای صندوق پُـر از خـون جوانان آن سرزمین به راه انداخته است. …. (دنباله…)

تقی روزبه: “انتخابات” و به صحنه آمدن محتوای گندیده نظام!

اکنون مدت هاست که جمهوری اسلامی وارد دوره فرتوتی و سترونی کامل خودشده و بدلیل سماجت برحفظ قوام و ماندگاری خود با تکیه برزور و سرنیزه، تنها انگل وارگی ومحتوای گندیده خویش را به نمایش می گذارد. …. (دنباله…)

تنش بین نیروهای حکومتی پس از فیلتر شدن سایتهای حامی دولت

حکم جنجالی احمدی نژاد موجب درگیری در مرکز ملی فضای مجازی شد …. (دنباله…)