پایان موفقیت آمیز اعتصاب کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه

بنا بر اظهار برخی از کارگران اعتصابی این کارخانه این اعتصاب چنان کارساز بوده است که کارفرما در اقدامی کم سابقه دستمزد معوقه فروردین ماه آنان را دو روز پس از شروع اعتصاب آنان به حسابهای شان واریز کرد. ….

کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه بدنبال عدم پرداخت دستمزد فروردین ماه و عدم اعمال افزایش ۲۵ درصدی حداقل مزد در فیشهای حقوقی شان و همچنین عدم بازنگری در طرح طبقه بندی مشاغل در این کارخانه، از روز ۲۵ اردیبهشت ماه دست به اعتصاب زدند که در پی آن کارفرما تلاش کرد بدون توجه به خواست کارگران، آنان را مجبور به پایان دادن به اعتصاب کند اما کارگران با پافشاری بر تحقق خواستهایشان بطور متحدانه ای به اعتصاب ادامه دادند و نهایتا موفق شدند کارفرما را وادار به عقب نشینی کنند.

به گزارش تارنمای اتحادیه آزاد کارگران ایران، بدنبال اعتصاب متحدانه کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه که از روز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت آغاز شد، جمعه ۲۷ اردیبهشت حقوق فروردین ماه این کارگران به حساب آنان واریز شد و در رابطه با اعمال ۲۵ درصد افزایش حداقل مزد نیز کارفرمای این کارخانه متعهد شد ۲۵ درصد افزایش حداقل مزد را در فیش حقوقی اردیبهشت ماه کارگران منظور کند بعلاوه اینکه ۲۵ درصد فروردین ماه نیز همراه با دستمزد اردیبهشت ماه به آنان پرداخت شود.

همچنین در رابطه با بازنگری در طرح طبقه بندی مشاغل که یکی از خواستهای مهم کارگران بود کارفرما تا روز چهارشنبه از کارگران مهلت خواست و مقرر شد این مسئله تا آنروز توسط وی در تهران پیگیری شود و نتیجه آن به کارگران اعلام گردد. حال آنکه از سال ۱۳۶۸ به این سو طرح طبقه بندی مشاغل در کارخانه نیشکر هفت تپه بازنگری نشده است. این در حالی است که در نتیجه پیگیریهای سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه دستور بازنگری در طرح طبقه بندی مشاغل در این کارخانه از سال ۱۳۸۷ به مدیریت نیشکر هفت تپه و اداره کار شهرستان شوش ابلاغ شده است.

بنا بر اظهار برخی از کارگران اعتصابی این کارخانه این اعتصاب چنان کارساز بوده است که کارفرما در اقدامی کم سابقه دستمزد معوقه فروردین ماه آنان را دو روز پس از شروع اعتصاب آنان به حسابهای شان واریز کرد.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.