پایان موفقیت آمیز اعتصاب کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه

بنا بر اظهار برخی از کارگران اعتصابی این کارخانه این اعتصاب چنان کارساز بوده است که کارفرما در اقدامی کم سابقه دستمزد معوقه فروردین ماه آنان را دو روز پس از شروع اعتصاب آنان به حسابهای شان واریز کرد. …. (دنباله…)