اعتراض سندیکای شرکت واحد به حضور نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در نشست سالانه سازمان جهانی کار

متن این نامه به شرح زیر است :

از سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
به فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل ITF

موضوع:
شکایت سندیکای کارگران شرکت واحد از عد م اجرای مقرارات حقوق بنیادین کار به ویژه مقاوله نامه ۸۷ و ۹۸ توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

سندیکای کارگران شرکت واحد به عنوان عضوITF از آن نهاد کارگری معتبر بین الملی در خواست می نماید که موضوع شکایت این سندیکا را از عدم رعایت حقوق بنیادین کار بویژه مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸ در جمهوری اسلامی ایران در نشست سالانه سازمان بین الملی کار مطرح و پی گیری نموده، با توجه به سابقه پنجاه ساله عضویت کشور ما در آن نهاد بین الملی و الزام مسئولان کشورها به اجرای این حقوق و با توجه به عدم رعایت این مقررات به ویژه حق آزادی تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران ، افرادی که به عنوان نماینده کارگران ایران به آن مجمع اعزام شده اند, نمایندگان واقعی میلیونها کارگر ایران محسوب نشده و نمی تواننداز آن مجمع اعتبار نامه دریافت نمایند.

بطور مثال این نمایندگان در جریان سرکوبی ها و اخراج های اعضای سندیکای شرکت واحد در سالیان گذشته و از جمله اخراج آقایان ابراهیم مددی، حسن سعیدی، حسین کریمی سبزوار، ناصر محرم زاده، وحید فریدونی، علی نوریانی، خانم فرحناز شیری و زندانی شدن آقای رضا شهابی و نقض حقوق آقایان اکبر پیرهادی و حسن کریمی هیچگونه همکاری و حمایتی از این کارگران انجام نداده اند و بلکه با مراجع دولتی و امنیتی علیه سندیکای شرکت واحد و اعضایش فعالیت نموده اند.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
اردیبهشت ۹٢

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.