تاریخ شفاهی گوشه های از جنبش کارگری ایران

گفتگو با رفیق علی پیچگاه ….

بخش یکم:

بخش دوم:

بخش سوم:

———————————————
منبع: سایت اتحاد کارگری
http://www.etehad.se

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.