جایگاه ایران در شاخص آمادگی دیجیتالی!

مدیرکل دفتر بررسی های اقتصادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اندازه‌گیری و تحلیل شاخص آمادگی دیجیتالی ایران در میان کشورهای منطقه و میزان نفوذ ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشورمان توسط انجمن اقتصاد جهانی گفت: ایران در جدول آمادگی شبکه ای رتبه ۱۶ را در میان ۲۰ کشور منطقه و رتبه ۱۰۴ را در میان کشورهای جهان به خود اختصاص داده است.

دکتر حسین ملک در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه انجمن اقتصاد جهانی با همکاری INSEDA از سال ۲۰۰۲ به منظور افزایش آگاهی از اهمیت نفوذ ICT و استفاده از آن در رقابت بلند مدت و سطح رفاه اجتماعی، پیشرفت ICT را مورد بررسی و پایش قرار می‌دهد، اظهار داشت: انجمن اقتصاد جهانی با اندازه‌گیری و تحلیل شاخص آمادگی شبکه ای (NRI)، عوامل و اثرات آمادگی شبکه و میزان نفوذ ICT را میان کشورها شناسایی می کند.

وی با تاکید براینکه این گزارش یکی از معتبرترین اطلاعات در تصمیم‌گیری سیاستگذاران و ذینفعان به شناسایی نقاط قوت و ضعف کشورها تبدیل شده اند، افزود: براساس شاخص های مدنظر در گزارش NRI برنامه‌ریزی‌های استراتژیک ملی با هدف افزایش آمادگی شبکه از سوی کشورها صورت می گیرد.

مدیرکل دفتر بررسی های اقتصادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به آخرین آمارهای ارائه شده از وضعیت کشورهای منطقه در زمینه شاخص آمادگی شبکه ای گفت: در سال ۲۰۱۲ بحرین رتبه اول شاخص آمادگی شبکه با مقدار شاخص ۹۰٫۴ را به خود اختصاص داده است. بعد از آن کشورهای قطر با ۸۱٫۴ و امارات با ۷۷٫۴ در رتبه دوم و سوم قرار دارند. رتبه چهارم این شاخص متعلق به کشور عربستان با رقم ۶۲٫۴ است

کشور

رقم

رتبه

کشور

رقم

رتبه

بحرین

۹۰/۴

۱

ارمنستان

۴۹/۳

۱۳

قطر

۸۱/۴

۲

لبنان

۴۹/۳

۱۴

امارات

۷۷/۴

۳

پاکستان

۳۹/۳

۱۵

عربستان

۶۲/۴

۴

ایران

۳۶/۳

۱۶

عمان

۳۵/۴

۵

تاجیکستان

۱۹/۳

۱۷

اردن

۱۷/۴

۶

قرقیزستان

۱۳/۳

۱۸

ترکیه

۰۷/۴

۷

سوریه

۸۵/۲

۱۹

قزاقستان

۰۳/۴

۸

یمن

۴۱/۲

۲۰

آذربایجان

۹۵/۳

۹

افغانستان

-

-

کویت

۹۵/۳

۱۰

ترکمنستان

-

-

مصر

۷۷/۳

۱۱

ازبکستان

-

-

گرجستان

۶۰/۳

۱۲

عراق

-

-

وی افزود: در زیرشاخص آمادگی دیجیتالی و خدماتی، کشور بحرین با رقم ۵۴٫۴ رتبه اول را دربین ۲۰ کشور منطقه به خود اختصاص داده و پس از آن کشورهای  امارات، عربستان و اردن در رتبه‌های بعدی قرار دارند. ایران در این زیرشاخص در رتبه هفدهم قرار دارد و یمن رتبه آخر این زیرشاخص را به خود اختصاص داده است.

کشور

زیرشاخص آمادگی

محتوای زیرساخت و دیجیتال

توانایی

مهارت

رقم

رتبه

رقم

رقم

رقم

بحرین

۵۴/۵

۱

۲۰/۵

۸۳/۵

۶۰/۵

امارات

۲۹/۵

۲

۶۵/۵

۷۰/۴

۵۳/۵

عربستان

۱۴/۵

۳

۹۹/۴

۸۱/۴

۶۱/۵

اردن

۱۰/۵

۴

۶۶/۳

۳۵//۶

۲۹/۵

کویت

۰۹/۵

۵

۹۳/۴

۳۲/۵

۰۲/۵

قزاقستان

۰۶/۵

۶

۸۸/۳

۱۸/۶

۱۲/۵

قطر

۹۳/۴

۷

۴۸/۵

۳۳/۳

۹۸/۵

ترکیه

۸۶/۴

۸

۵۵/۴

۴۸/۵

۵۴/۴

آذربایجان

۸۶/۴

۹

۷۸/۳

۹۸/۵

۸۱/۴

عمان

۷۴/۴

۱۰

۹۹/۳

۹۴/۴

۲۸/۵

مصر

۵۴/۴

۱۱

۴۳/۳

۳۰/۶

۸۷/۳

لبنان

۳۱/۴

۱۲

۲۲/۳

۰۶/۴

۶۵/۵

ارمنستان

۲۶/۴

۱۳

۵۲/۳

۱۹/۴

۰۹/۵

گرجستان

۱۵/۴

۱۴

۳۴/۴

۲۷/۳

۸۳/۴

پاکستان

۰۳/۴

۱۵

۰۵/۳

۹۱/۵

۱۳/۳

قرقیزستان

۹۳/۳

۱۶

۲۱/۳

۷۰/۳

۸۷/۴

ایران

۷۵/۳

۱۷

۱۶/۳

۲۷/۳

۸۲/۴

تاجیکستان

۲۸/۳

۱۸

۹۴/۱

۳

۹۰/۴

سوریه

۸۶/۲

۱۹

۹۸/۲

۱۱/۱

۵۰/۴

یمن

۷۱/۲

۲۰

۶۹/۲

۹۰/۲

۵۳/۲

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.