نامه زندانیان سیاسی به بانکی مون و ناوی پیلاوی

در آستانەی انتخابات فرمایشی و غیر دمکراتیک و تجدید درگیری جناح‌های قدرت، فشار بر علیە زندانیان سیاسی زندان رجائی شهر کرج رو بە افزایش است و نهاد‌های امنیتی و پلیس مخفی،مباشراً و مستقیم و بصورت کاملاً سیستماتیک و هدایت شدە برخوردها و فشارها را بر علیه زندانیان سیاسی افزایش دادەاند. ….

عالی‌جناب آقای بانکی‌مون دبیر کل محترم سازمان ملل و سرکار خانم ناوی پیلاوی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل سلام و درود گرم ما را پذیرا باشید.

در آستانەی انتخابات فرمایشی و غیر دمکراتیک و تجدید درگیری جناح‌های قدرت، فشار بر علیە زندانیان سیاسی زندان رجائی شهر کرج رو بە افزایش است و نهاد‌های امنیتی و پلیس مخفی،مباشراً و مستقیم و بصورت کاملاً سیستماتیک و هدایت شدە برخوردها و فشارها را بر علیه زندانیان سیاسی افزایش دادەاند. پروندە سازی‌های اخیر و احضارهای غیر قانونی بە بند ٢٠٩ اطلاعات و همچنین قطع کامل جیرە غذایی و بهداشتی و عدم ارائە‌ی درمان مناسب بە زندانیان تبعیدی و سیاسی از موارد تداوم یافته‌ی فشارها و شکنجەهای مهندسی شدە است کە وزارت اطلاعات با هماهنگی دادستان تهران صورتمی دهد

علی‌رغم اینکە زندانیان رجایی‌شهر جزء زندانیان سیاسی تبعیت شدە‌ی حکومت از سراسر کشور محسوب می‌شوند ولی در روزهای اخیر شاهد تداوم و افزایش فشارهای غیر انسانی و غیر قانونی از طرف مسئولین می‌باشیم، موارد ذکر شدە در بندهای ذیل تنها بخش کوچکی از آنچە کە بە این زندانیان اعمال می‌شود بودە و تمام این موارد تحت هدایت مستقیم وزارت اطلاعات صورت می‌گیرد:

١ ـ عدم استقلال قضایی و صدور احکام سفارشی و همچنین پروندە سازی‌های جدید برای تعدادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در هفتەهای گذشتە از جملە: محمد صیف‌زادە، شاهرخ زمانی، رضا شریفی‌بوکانی، ارژنگ داودی و خالد حردانی.

٢ ـ تواب‌سازی و گرفتن شو تلویزیونی از افراد زندانیان سیاسی و تحت فشار قرار دادن زندانی و خانوادە‌ی وی کە نمونە آن سمکو خلقتی می‌باشد.

٣ ـ عدم ارئە‌ی درمان واقعی و درمان‌های تخصصی از طرف بهدرای زندان و پزشک عملاً فقط ارئە دهندە‌ی داروی محدود بە سرماخوردگی است، این درحالی است کە تعدادی از این زندانیان بە تشخیص پزشک قانونی می‌بایست برای انجام درمان بە بیمارستان‌های تخصصی اعزام می‌شدند کە افراد زیر ماه‌ها‌ست از این درمان محروم هستند: محمد‌بنازادە، میثاق یزدان‌نژاد، صالح کهندل، خالد حردانی، رضا شریفی‌بوکانی، زانیار مرادی، نامق محمودی، ناصح یوسفی اکثر داروها را خانوادە‌ها‌ی زندانی تأمین می‌کنند و زندان از ارائە دارو ناتوان است.

۴ ـ تهدید و یا بازداشت خانوادە‌های زندانیان کە در هفتە‌های گذشتە خانوادە‌ی افشین‌حیریتیان را تهدید کرده اندو خانوادە‌ی میثاق یزدان‌نژاد بازداشت شدەاند.

۵ ـ قطع کامل تلفن زندانیان سیاسی و نصب دستگاه‌‌های سرطان‌زا بە صورت مستقیم در حیاط زندان کە خود خطر جدی و اساسی برای سلامتی فیزیکی و روحی زندانیان محسوب می‌شود و جلوگیری از آزادی‌های مشروط و مرخصی‌هایی کە از جملە می‌شود بە ٣ مورد اشارە کرد: فرهاد صدقی، رامین ضیائی و افشین بایمانی کە قبلاً مرخصی می‌رفتند.

۶ ـ گروگانگیری هموطنان بهایی بە صرف بهایی بودن و پروندەسازی‌های غیرانسانی و غیرقانونی از طرف نهاد‌های امنیتی در هفتە‌های اخیر در تهران و دیگر شهرها و تبعید آنها بە زندان رجایی شهر.

٧ ـ قطع کامل جیرە‌ی غذایی از قبیل گوشت سفید و قرمز و سبزیجات و میوە و ارائە برنج درجە ۶ و سویای حیوانی در ۶ روز هفتە و حبوبات کە اکثر این غذا بە سطل آشغال ریختە می‌شود و زندانیان باید عملاً با هزینە‌ی شخصی خود غذای خود را تأمین کنند.

٨ ـ ارائە‌ی اقلام بنجل و غیر استاندارد و اکسپایر از طرف فروشگاه زندان بدون ارائە‌ی فاکتور با قیمت‌های نجومی و گران کە همین امر بارها از طرف زندانیان با مسئولین مکاتبە شدە ولی جوابی دریافت نگردیدە است، مثلاً نمونە آخرش فروش تخم مرغ شانەای ٩٠٠٠ تومان این درحالی است کە در بازار بە صورت ۴ تا ۵ هزار تومان مورد فروش بودەاست

٩ ـ محدودیت هواخوری زندانیان سیاسی از ١٠ ساعت بە ٢ و نیم ساعت آن هم بە صورت ٣ دقیقەای رفتار شدە و بعضی وقت‌ها همین ٢ و نیم ساعت نیز دریغ شدە است.

١٠ ـ احضار بە بند ٢٠٩ و پروندە‌سازی از موارد نقض فاحش حقوق بشر در زندان‌هاست این در حالی است کە زندانیان بعد از تشریفات اولیە تحویل زندان شدە و هیچ نهادی حق دخالت در امور زندانیان را ندارد، ولی در هفتە‌های گذشتە شاهد بودەایم کە تعدادی از زندانیان بە این بند مخوف بردە شدە و مورد تهدید جانی قرار گرفتەاند کە از نمونەهای آن می‌شود بە نام ارژنگ داودی، رضا شریفی‌بوکانی و هوشنگ رضایی اشارە کرد .

١١ ـ پس از درگیری‌های جناح‌های قدرت و افشاگری روزنامە ایران ارگان رسمی دولت از فسادها و راندخواری دو قوە و موضع‌گیری زندانیان سیاسی در این مورد قطع کامل روزنامە در دستور کار مسئولین قرار گرفتە و زندانیان از استفادە روزنامە محروم شدەاند و از طرفی از فضای فرهنگی و این‌گونە موارد نیز محروم هستند.

١٢ ـ نبود فضای زندگی کافی برای هر زندانی و نگهداری زندانیان سیاسی در سلول‌های انفرادی ۴ و نیم‌متری آن هم بە صورت ٢ و ٣ و ۴ نفرە، این در حالی است کە طبق آیین‌نامە‌ سرانە‌ی زندان‌ها سرانە‌ی فضای هر زندانی ١٢ الی ١۵ متر مربع است.

١٣ ـ زندانیان در هنگام اعزام بە مراجع قضایی مورد توهین و تحقیر قرار می‌گیرند و لباس‌های آنان را در می‌آورند و بە جای آن لباس کثیفی کە خود ناقل بیماری‌های پوستی ‌است می‌پوشانندو بە صورت غیرقانونی بە آنها پابند می‌زنند کە خود نیز از موارد فاحش نقض حقوق بشر و زیر پا گذاشتن حقوق شهروندی است و از طرفی هنگام بازگشت از مراجع و یا هنگام ورود بە زندان رجایی شهر در منطقە‌ی ورودی قرنطینە لخت مادرزاد آن‌ها را مورد بازرسی بدنی قرار می‌دهند و از آن‌ها می‌خواهند ١۵ الی ٢٠ بار بشین پاشو انجام بدهند آن هم جلو‌ی دوربین مدار بستە.

١۴ ـ اجیر کردن تعدادی از زندانیان ضعیف برای گزارش‌گیری از کارهای زندانیان بە صورت روزمرە و تهدید این افراد از طرف ادارە‌ی اطلاعات بە مرگ.
- ۱۵صدور  حکم اعدام که قتل دولتی محسوب می گردد و خود جنایت علیه بشریت است طبق آمار های دولتی ایران هر روز حداقل ۲ نفر در ایران اعدام می شدند که اخیرا” با افزایش ۲۰۰ در صدی مواجه شده است در این راستا جان بسیاری از زندانیان از جمله زانیار مرادی و لقمان مرادی ،محمدعلی عموری،جابرالبوشوکه، مختار البوشوکه ، هاشم شعبانی ، هادی راشدی و صد ها نفر دیگر که محکوم به اعدام شدند در خطر می باشد  این زندانیان در راستای نجات جان خود نیاز مبرم به حمایت و کمک های بین المللی دارند

این مورد اخیر جزء موارد اساسی و شکنجە روحی و روانی زندانیان سیاسی محسوب می‌شود و بارها شاهد آن بودەایم کە مسئولین برای رسیدن بە اهداف غیراخلاقی و غیر انسانی خود این افراد را معتاد کردە و بە آن‌ها برای رساندن خبر و خبرچینی مواد مخدر و قرص‌های روانگردان دادەاند، به اعتراف تعدادی از آن‌ها .ضمناً یادآوری می‌شود تعدادی از زندانیان عادی کە با زندانیان سیاسی رابطە‌ی دوستانه داشتەاند بە جای نامعلومی بردە شدەاند نمونە‌ی آن علی سلیمانی و نوید… و درنهایت اکثر محاکمات صورت گرفتە زندانیان سیاسی غیر قانونی و غیرشرعی بودە و احکام صادرە از طرف مراجع قضایی با دخالت مستقیم نیروهای امنیتی اطلاعات صورت گرفتە است. احکام صادرە با موارد اتهامات صورت گرفتە مغایر است و زندانیان سیاسی علاوە بر اینکە مورد تعرض قضایی قرار می‌گیرند از داشتن وکیل برای رسیدگی بە ادامە‌ی پروندە محروم هستند و برای تعداد زیادی از وکلای زندانیان پروندەهای غیر قانونی تشکیل می‌دهند کە نمونەهای بارز و فاحش آن می‌توان بە خانم نسرین ستودە، محمد صیف‌زادە، حمید بهرامیان، ناصر زرافشان، محمد مصطفایی و دیگر وکلای ایران‌دوست و میهن پرست نام برد.

رؤسای محترم سازمان ملل و کمیساریای عالی حقوق بشر، جان انسان‌ها در خطر است، از شما مصرانە درخواست می‌کنیم کە کمیتەای حقیقت‌یاب بە جهت برسی موارد نقض حقوق بشر در زندان‌ها و نقض کامل اعلامیە جهانی کە دولت جمهوری اسلامی آن را امضاء و مقید بە اجرای آن بودە و همچنین نقض قوانین مصرح در قانون اساسی و مدنی و آیین‌نامەهای زندان‌ها و حقوق شهروندی تشکیل و جهت ارائە و بررسی گزارش زندان‌های ایران مخصوصاً زندان رجایی‌شهر و دیگر زندان‌ها از جملە اوین، آذربایجان، اهواز، کُردستان و اصفهان و سیستان و بلوچستان اعزام شوند و همان‌گونە کە استحضار دارید در هفتەهای اخیر صدور احکام مرگ از طرف دستگاه قضایی افزایش داشتە است و اعدام های فلەای در ملاء عام و بە صورت مخفی در زندان‌ها بە امری عادی تبدیل شدە است .

اینجانبان ضمن محکوم کردن احکام اعدام،سنگسار و شلاق و شکنجه از شما می‌خواهیم بە جای صدور بیانیە دست بە یک کار عملی زدە و ضمن احضار سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل بە مدت یک ماه از ورود ایشان جلوگیری کردە و در صورت تداوم نقض آشکار حقوق بشر پروندە در مجمع عمومی مطرح و از ورود نمایندە‌ی جمهوری اسلامی ایران جلوگیری شود.

با سپاس صمیمانە و فراوان

این گزارش توسط شاهرخ زمانی، صالح کهندل و خالد حردانی تهیە شدە و در اختیار افکار عمومی قرار می‌گیرد.
۷/۱۲/۱۳۹۱

بند ۱۵ طبق در خواست امضا کنندگان پس از توزیع نامه فوق افزوده شده است .

باز تکثیر از:
کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.