پـویـان انصـاری: چـوب حـراج بـر سـر ِ …!

دلهره و هراس من از اینجاست که، الان ایران مانند ِ “گـوشت ِ قـُربـونـی” که گویا قرار است و شاید هم بـایـد، تقسیـم شود، کشورهایی دیگر  دست بکار شوند و بقول معروف، حالا که، سنگ مُفت _ گنجشک مُفت، تلاش بکنند و مثلأ یکجورایی به رشت، اصفهـان (فعلأ تا اطلاع ثانوی، شهرهای ایران) نظر بد، بد داشته باشند! ….

چـوب حـراج بـر سـر  ِ …!

پـویـان انصـاری
Pouyan49@yahoo.se

باور کنید اینقدر گیج و منگ شده ام که نمی دانم چی می خواهم بنویسم آخه لامصب اینقدر خبر زیاد است که تـا می نشینم جلوی کامپیوتـر و شروع کنـم در بـاره فـلان خبـر، چیـزی بنویسم و ابـراز فضـل و ادب کنـم متوجه می شوم که از غـافلـه خیلی عقب مانـده ام چرا که خبـر قدیمی شـده، و اتفـاق جدیدِ دیگـری، رُخ داده است!

خلاصه درد سرتـان ندهم خبـرها ماننـد بـرق و بـاد می آینـد و می روند و ما هم طبق معمول، بدنبال آنهـا روانیم البته نه به سرعت آنهـا!

اما، که صد البته حل نشده خیلی از مُعماها! باید مقدمتأ عرض کنم، ریشه تمام بدبختی ها و دربدری ما ایرانیان همین حکومت قُرون وسطایی جمهوری اسلامی فعلی است که به میمنت ِ کارنامه ۳۴ ساله ضـد انسانی اش، چنان شرایط حشتناک و دشواری درتمام زمینه هاکه بازگو کردن آنها تکرار مکررات است برای ما اززمین و آسمان به ارمغان آورده است که اگر به همین منوال پیش رود بزودی البته آنهم به کمک ِ “از ما بهتران” اصلأ سرزمینی بنام ایـران، وجود تاریخی نداشته است!

بُهـت زده نشویـد این واقـعیـت تلخـی است که بـا یـک حسـاب سـر انگشتـی بـه این فـرمـول عجیـب و غـریـب می رسید!

هر از گاهی بنا به شرایط رمال بازی جهانی، خلیـج پـارس را به عـربـی تبدیل اش می کنند، پگـاهـی دیگر که از خواب بیدار می شوید می شنوید که، جزایر سه گانه ایرانی (ابوموسی، تُنب بزرگ و کوچک) عـربـی می شود!

شامی دیگر، قسمتی از دریای شمال ایـران یا دریـای خـزر یا همان کاسپیـن خودمون، عربی… ببخشید روسی می شود! هنوز پلک چشم مون را بهم نزدیم شهر دلاوران آزادیخواهان وطن دوست چون تبریز، تُرکی می شود! تبریزی که ستارخان و بـاقـرخان اش برای آزادی در ایـران مبـارزه کـرده انـد نـه برای جـدایـی آن.

حالا فکرش را بکنید دراین آشقته بازار سیاسی و بخصوص دراین بُرهه زمانی حساس ِ سرزمین مان، یک مُشت از “ما بهتران” و بقول معروف، دیواری از ایران کوتاه تر پیـدا نمی کنند و از ستـارخـان، ستار خان تـر می شونـد! و هنوز مسلمانان صلوات دوم را نفرستادند خوزستان هم جُـزو عربستان می شود! تا می خواهیم به خود بجنبیم، نقشه کُـردستـان، از خـودِ ایـران، بزرگتر کشیده می شود! عصر خسته و رسته عازم منزل هستی که در نیم راه می شنوید همان از “ما بهتران” ادعا می کنند که:” بلوچستان ، مـال ِ پاکستـان ِ!”

در این بلبشو بازار که حاکی ازسیاست بازان و بی اصل و نسب این جهان هستی است بعیـد نیست اجنبی ها هم بیکـار نشیننـد مثلأ یک لحظه فکـر کنید کشور ارمنستـان به این فکـر بیـافتـد حالا که کُلی از مـردم ایـران به زبـان ارمنی و آسوری حـرف می زنند و بویـژه تو این شـرایـط وخیـم و شیر تو شیر ایران که چـوب حـراج بـر سر آن هم خورده است و مثـل گـوشـت نـَذری، دارند تقسیم اش می کنند چرا آنها ادعـای مـالکیت نکنند! هر چه باشد میلیـون ها نفـر در ایـران، مانند آنها حرف می زنند!!!

اما اینطور که راویـان خبـر می دهند آنها تـو این مشکل گیـرگرده اند که هموطنان ارمنی و آسوری ما، در کدام از شهرهای ایران زندگی می کنندکه برای آن شهرها، تاریخی درست کنند و بگویند، آن شهرها،مال ِ خودمون ِ!

طبق این فرمول تقسیم بندیِ جهان حُقه، ریـا و کلک، شخصیت های برجسته ایرانی هم  بـایـد مانندِ “ارث”، تقسیم شوند چون، فـردوسی، ملانصرالدین و غیره! و یا همین روزها منتظر باشیدکه بشنوید، سعـدی و حـافـظ هم، ایـرانـی نیستند بلکه مال ِ کشور  ِ … !!!

مراسم  ِ مان هم بدین منوال، نـوروز که اصلأ ربطی به ایران ندارد چـرا که عیـد ایـرانـی ها، قُـربـان است!!! البته شکرش باقی است که بالاخره یک ارثـی هم به ایرانی ها رسید!

اما جالب تر از همه این شامورتی بازی ها، مناظره انتخاباتی ریاست جمهوری در مصر بوده است که یکی از این کاریکاتورهای …با عرض پـوزش، کاندیدهای انتخاباتی بنام عمرو موسی، از عِلـم  ِ خدا دادی خود استفاده کرده است و فرموده اند:”اگر انتخاب شوم با سایر کشورهای عربی از جمله ایران، روابط ِ حسنه ای برقرار می کنم.”

البته دلهره و هراس من از اینجاست که، الان ایران مانند ِ “گـوشت ِ قـُربـونـی” که گویا قرار است و شاید هم بـایـد، تقسیـم شود، کشورهایی دیگر  دست بکار شوند و بقول معروف، حالا که، سنگ مُفت _ گنجشک مُفت، تلاش بکنند و مثلأ یکجورایی به رشت، اصفهـان (فعلأ تا اطلاع ثانوی، شهرهای ایران) نظر بد، بد داشته باشند!

بنابراین ما از این منطق زرشکی نتیجه می گیریم که اصلأ سرزمینی بنام ایـران وجود خـارجـی نداشته است!!!

ولی مثل اینکه، کـار جهـان راستکـی، چپکـی هم شده است! اگـر چنیـن نبود، بنـده هم بـایـد ادعـای خیلی از شهرهای فـعلـی همسایگان جنوب و شمال که روز و روزگـاری به حق جُـزو ایـران محسوب می شدند، داشتـه باشـم ولی همانطورکه ذکرشد به برکت وفـور حکومت ضـدِ ایرانی جمهـوری اسلامی، وضعیت اسفناک تر از این چیزهاست که فکر اش را بکنیم  و باید، منتظر بلاهای خانمان سوز آسمانی، زمینی و دریایی از همه طرف هم باشیم از اینـرو بـه این دستـه از “از ما بهتران” پیشنهاد می کنم کمی، دندون روی جگر بگذارند چرا که زبانم لال شاید، همانطور که ذکـر شد آن نفـریـن بُمبـی از آسمان، زمین و دریا، آن سرزمین را نـابـود بکند و چیـزی از آن باقی نگذارندکه شما از “ما بهتران” در قالب، آذری، کـُرد، بلوچ و خوزستانی و غیره، دیگر لازم نباشد زحمت بخود بدهید و بگوئید “مـا ایرانی نیستیم” .

درهرحال، تا اطلاع ثـانـوی، اگر اجنبی از بنده سئوال کرد، Where are you from جواب می دهم I’m Iranian اگر سئوال کرد، Which city in Iran پاسخ میدهم، From Abadan ببخشید، Of Abadan .

چهارشنبه ۲۷ فوریه ۲۰۱۳ – استکهلم

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.