سردار رادان: فتنۀ ٨٨ نعمت خداوند برای یگان ویژه بود

این فتنه ماموریت عادی نبود و در واقع آزمایش خداوندی بود و نشان داد که ما تا چه اندازه در برابر امر ولی خود مطیع هستیم. ….

رادیوفرانسه:
احمد رضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی، با تقدیر از “یگان ویژه”، گفت که “این امر محتمل است که پس از پایان یافتن انحرافات ٨٨، فتنه های دیگری نیز پیش روی داشته باشیم”. او که یگان ویژه را مشت بستۀ ناجا توصیف کرد، گفت: مملکتی که ولی فقیه دارد و از نعمت ولایت برخوردار است نباید به بیراهه برود. روز یکشنبه، سردار احمد رضا رادان، جانشین رئیس پلیس کشور در همایش “فرماندهان یگان ویژه”، در بارۀ “فتنۀ ٨٨” گفت: “این فتنه ماموریت عادی نبود و در واقع آزمایش خداوندی بود و نشان داد که ما تا چه اندازه در برابر امر ولی خود مطیع هستیم”.

وی گفت که “برخی از افراد تا جایی پیرو اوامر رهبر خود هستند که به منافع آنان لطمه ای وارد نشود” و سپس افزود: “مملکتی که ولی فقیه دارد و از نعمت ولایت برخوردار است نباید به بیراهه برود. فراموش نکنیم که در قیامت کسانی که از این نعمت برخوردارند بیشتر مورد سئوال و مواخذه قرار می گیرند.” به عقیدۀ رادان “انحرافات و فتنه ها از جایی آغاز می شود که به اوامر ولی فقیه بی توجه باشیم”. او اعتراضات سال ٨٨، یا به گفتۀ او “فتنۀ ٨٨” را “نعمت خداوند بر یگان ویژه و پلیس” دانست و سپس افزود: “این امر محتمل است که پس از پایان یافتن انحرافات ٨٨، فتنه های دیگری نیز پیش روی داشته باشیم”. جانشین فرمانده نیروی انتظامی یگان ویژه را “مشت بسته و توان مضاعف ناجا” توصیف کرد و گفت: “هرگاه دیگر نیروها در ماموریت های خود دچار مشکل می شوند، با ورود یگان ویژه، ماموریت ها را با موفقیت پشت سر می گذارند.”

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.