پـویـان انصـاری: بقول شاعر، ایـن کُجـا و آن کُجـا …

همانطور که در خبرها آمده است جناب پـاپ بندیکت شانزدهم بـرخلاف سُنت های کلیسایی که در ششصد سال گذشته  بی سابقه و غیر منتظره بوده است از مُقام رهبـری مذهبی میلیاردها آدم در سراسر این جهـان هستـی، استعفـاء داد. ….

بقول شاعر، ایـن کُجـا و آن کُجـا …

پـویـان انصـاری
Pouyan49@yahoo.se

همانطور که در خبرها آمده است جناب پـاپ بندیکت شانزدهم بـرخلاف سُنت های کلیسایی که در ششصد سال گذشته  بی سابقه و غیر منتظره بوده است از مُقام رهبـری مذهبی میلیاردها آدم در سراسر این جهـان هستـی، استعفـاء داد.

ایشان طبق نُطق خـود که فرمودند:”با خدای خودش بارها دردِ دل کرده است که نتیجه آن راز و نیـازهـا، کنارگیری از مقام خود به عنوان اُسقف اعظم رُم بود”!

حـال، از خدایش به او وحـی نـازل شده بـود یـا مسئله دیگـری که باعث استعفـاء ایشـان شده است مـوضـوع این نوشته کوتاه نیست هرچند، بنده هم، حق دخالت و یا دانستن آن درد ِ دل ها را ندارم.

اما وقتی پـاپ اعظم! را با خامنه ای شیره ای، رهبر مذهبی یک قشر کوچکی از مردم آنهم از نوع اوباش و اراذلی که همیشه در رکاب ایشان با قداره و قمه، آمـاده به خدمت در قتـل عـام مردم ستمدیده و بی دفـاع ایـران زمیـن سرگرم هستند، مُقایسه کنیم! هر چند، “خدائیش” قابل مقایسه نیستد چراکه بقول ایـرج میـرزا:

بچه در قُنـداق (بخوانید پـاپ) و آخوند(خامنه ای) در وطـن

هر دو می ریننـد اما این کُجا و آن کُجا

ازآنجائیکه خامنه ای خود را نماینده خدا می داند که البته تا کنون هیچ سوره و یا آیه ای ازطرف خدا مانند وحی ای که به حضرت محمد نازل کرد بدین مضمون:” اقرا باسم ربک الذی خلق …” دیده نشده است (بعید نیست از طرف دیوانه گان مسخ شده در بیت او، از یک جایی، جنین  آیه ای را هم پیـدا کنند همانطور که گفتند، او وقتـی از رحم مادرش می خواست بیاید بیرون، گفته یا علی!) در حقیقت آ شیخ سید علی مفلوک، ماننـد پاسبانـی که در یـک چشم بهم زدن تیمسـار می شود! درجـه رهبـری را، یک شبه، از رفسنجانی (رسمأ جانی) دریـافـت کـرد یعنی این رفسنجانی بود که به آخوند خامنه ای زپـرتـی گفت:

“بخوان به اسم من …

اما چرا رفسنجانی، گُجستک خامنه ای را انتخاب کرد!؟

با یک نگاه اجمالی و سر انگشتی به شخصیت کثیـف و مُتُزلزل خامنه ای، به این واقعیت پی می بـریـم که او آدم بی ثباتی است و به کلامی، در گفتـار و کـردار خود مُصمم و استـوار نیست از این رو، رسمأ جانی، او را به عنـوان جانشین خمینی جلاد و رهبر مسلمانان ازنوع قماش خودش برگـزیـد چراکه حیال می کرد می تواند برای پیشبُـرد اهداف سیاسی اش، افسار او را بهـر طـرف که به خواهد بکشاند ولـی این فکـر را نکـرده بـود که بنـا بـه مـاهیـت اُپـورتونیستی خامنه ای، هم کیشان دیگر او مانند بـانـد مـافیـای مصباح یـزدی، می توانند روی او نفـوذ کنند و وی را تا اطلاع ثانوی، از چنگال اش در بیاورند.

استفعاء پاپ جدا ازهر مسئله ای، حداقل این حُسن را درخود داشت که عده ایی بگویند، بابا دمش گرم،او فهمید دیگه از نظر جسمانی و مغزی نمی کشد و قبل از اینکه کار بیخ پیدا کند خداحافظی کرد!

اما آیا کنارگیری خامنه ای از قـدرت مخوف مافیایی اش، دلی را شـاد می کند !!!؟؟؟

قبل از هر چیزی به این نکته مهم اشاره کنم که تا به حال شمـا خوانندگان گرامی، جایی شنیده اید یا خوانده اید آخوندی به خصوص آنهایی که بر سر سُفره خـونیـن مـردم سرزمین مان چمباتمه زده اند به خاطـر کهـولـت سن، خـود را بازنشسته کرده باشد!؟(بگذریم ازاینکه گویا خدا هم قـادر نیست آنها را بازنشسته کند مگر اینکه عُمرشان را کوتاه کند چراکه طبق روایت خودشان، بدنیا آمدن و مُردن دست خداست!) از این زاویه اگـر به سردمداران نظـام قرون وسطایی نگاهی اجمالی بیاندازیـم می بینیم که ۹۹% درصد آنهـا، بالای سن بازنشستگی معمول درجهـان که ۶۵ سالگی است، را دارند! از شورای جهنمی نگهبـان که جنتـی۸۶ ساله (نمیـرالمؤمنین) گرفته تا بقیه اعضاء و اُرگان های آن…

سخنرانی احمدی نژاد در۲۲بهمن در مقابل خامنه ای که چند روز قبل گفته بود ما با آمریکایی ها حرفی نداریم که بزنیم گفت، اگر آمریکای ها دست از سر … بردارند خـودم با آنها صحبت می کنم بیانگر این واقعیت است که این فقط خامنه ای نیست که می تواند حرف آخر را بـزنـد بنابراین بنده هیچ معتقد نیستم که اولأ، اگـر بر فـرض محـال گُجستک خامنه ای خـواب ببینـد (بگذریم از اینکه معمولأ آخوندها، زمان های خاصی خـواب می بیننـد برای نمونه، موقعی که بخواهند از صندوق ِ رأی کسی را انتخاب کنند) که خدایش به او گفته:” آ سد علی، دیگه هرچه جنایت وخیانت کردی بس است، فردا صبح سحر، بُلند شو و برو تو تلویزیون ضرغامی و خودت را بانشسته کن!(البته هیچ بعیدنیست که چماقداران بیت رهبری خدا را به عنوان ضد ولایت وقیح و انقلاب و همچنین تحریک اذهان عمومی و برهم زدن امنیت ملی پیگـرد قانونی کنند.)

بنـده فکـر می کنم، بـزرگ تـرین عیـدی ایرانیـان آنجاست که خود با هر شیـوه ِ مبارزاتی که مناسب می بینند این نظام جنایتکـار را از سرزمین ایران که عشق و صفـا و شادی، جزء لاینفک آن است، از اریکه قُـدرت اهریمنی شان، به زیر بکشانند و آنرا به جهنم تاریخ بیاندازند چرا که استعفاء خامنه ای بقول معروف، هیچ دردی را دوا نمی کند. این نظام جهل و نکبت، در آستین شان مانند او بسیـار دارد و بعد از وی، حتمأ آخوندی دیگر پیدا می شود که کار رسمأ جانی را بکُند امـا در قالبی دیگر که مثلأ، در خـواب دیـده است ( همانطور که ذکر شد دراین مواقع دست به خواب دیدنشان خیلی خوب است) که صاحب الزمان فرموده است که، آیت اله…جانشین بحق ِخامنه ای است!!!

بنابراین مُژده کنارگیری خامنه ای از قُـدرت، سُفره تهیدست ایرانی زحمتکش را، حتی تکه نـان خالی هم در کنار آن نخواهد داشت همانطور که اینک، با وجـودِ نحس اش، سُفره های مـردم، همچنان خالی است.

در سیاست خـارجـی هم که مهمترین آن اتـم و مسئله فلسطین است، استعفـاء خامنه ای سفـاک، نـه دردی از انـرژی اتمـی را حـل خـواهـد کـرد و نـه رابطـه نظام جمهوری اسلامی با اسرائیل و آمریکا، بهبـود پیدا خواهد کرد.

چـرا که تـا این نظام بـربـریـت هست (حال با هر ملای با عبا و بی عبا و عمامه سفید و سیاه) هیـچ تغییری را در هیچ زمینه ای بدنبال نخواهد داشت مگر اینکه، مـردم مبـارز ایران زمین بویـژه نسـل جوان آن، این رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی را، در کُلیت اش بهر شیـوه ای که شده، سـرنگـون کُننـد.

بـه اُمیـد آنـروز که دیـر هم نیست.

آدینه ۲۷ بهمن ۱۳۹۱ – استکهلم

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.