پـویـان انصـاری: پاچه و یقه گیری در مجلس، بـازتـابِ دوران ِ”طلایی امام” …

بعداز شامورتی بازی خامنه ای که از”انتخابات آزاد” زر زد خُزعبلات عسگراولادی (یکی ازمافیاهای بزرگ اقتصادی) در باره موسوی و کروبی بـود. ایشان بعد از سه سال و نیم گویا از حال کـُمـا در آمدند و یادشان آمد که برادرانی هم دارد که در حصـر تشریف دارند و اینک، در گیری در مجلس قداره بندان ولایت را شاهدیم و فردا هم شاید ….

پاچه و یقه گیری در مجلس، بـازتـابِ دوران ِ”طلایی امام” …

پـویـان انصـاری
Pouyan49@yahoo.se

هرچه به انتصابات ِ یازدهمین دوره ریاست جهنمی جمهوری اسلامی در ایران نزدیک می شویم نزاع لفظی بین اوباش و اراذل نظام به اشکال گوناگون شدت می گیردکه در ادامه حتمأ به درگیری های فیزیکی هم ختم خواهد شد.

بعداز شامورتی بازی خامنه ای که از”انتخابات آزاد” زر زد خُزعبلات عسگراولادی (یکی ازمافیاهای بزرگ اقتصادی) در باره موسوی و کروبی بـود. ایشان بعد از سه سال و نیم گویا از حال کـُمـا در آمدند و یادشان آمد که برادرانی هم دارد که در حصـر تشریف دارند و اینک، در گیری در مجلس قداره بندان ولایت را شاهدیم و فردا هم شاید …

مُسلمأ اکثـر ایرانیان، آنچه در مجلس لجن زار جمهوری اسلامی در رابطه با استیضـاح وزیـر کار روی داد، دیـدنـد، خواندند و شنیدند که در واقعییت امـر، رویـداد ِ غیـر قـابـل انتظـاری نبـود چرا که گهگاهی، بـوی گـَنـداین حکومت لجن زار در بخش های مختلف آن بُلند می شد.

به زبانی ساده شاید بشود اینطور تشریـح کـرد که، وقتی بین افـراد حکومتی، اختلافی بُـروز می کند، نیـروهای مخالف آن حکومت باید، با هوشیاری از این “تضــاد” ها در جهت منافع مردم زحمتکش استفاده کنند.

از این منظر، وقتی به عنوان یک فعال سیاسی، بخصوص در این بُـرهـه زمانی که سرزمین مان در تمام زمینه ها مورد خشم و غضب زمین و آسمان قرار گرفته است و کارنامه نظام جمهوری اسلامی هم جلوی چشم مان قرار دارد که بعداز ۳۴سال حکومت، باعث ویـرانـی، جنایت و خیانت به آن سرزمین و مردم اش شده است جای هیچ شک و شُبهـه ای باقی نمی ماندکه این نوع “تضــاد”ها در چنین حکـومتی، هیچ ربطی به نیروی های سیاسی مُتـرقـی و آزادیخـواه و بخصوص مـردم، نـدارد .

با این تفاصیل شاید باز پُرسیدنی است که، این “تضـاد” ها در حکومت مـافیایی همانندِ جمهوری اسلامی، چه سودی به نفـع مـردم آواره و بیچـاره ما دارد و یا اصولأ نیـروهای سیاسی آگـاه، حال در قالبِ حـزب،سازمان،گروه و یا فـرد، چگونه ازاین نزاع ها که بین یک بـانـد تبهـکـار بوجود آمده است می توانند درجهت منافع مردم استفاده کنند که خـود نـاچـارأ، در دفـاع از یکی جنـاح ها نیـافتـنـد!!!

متاسفانه در جامعه مـا، رژیـم جهـل و نکبـت جمهوری اسلامی، کاری بر سر مـردم آوردند که در هر زمینه ای دو راه برای آنها می گـذارنـد که انتخـاب کنند، یـا ایـن یـا آن !!!

هـرچنـد، دراین ره، “آدم” هایی در لبـاس های مختلف، چـون لابـی گـرها و یا در نقش ِ مُجـری رسانـه ها و یا مُفسر و تحلیلگر “سیاسی” و یا خبـرنگـار های جور واجور و غیره برای بقـاء نظـام جنایتکارجمهوری اسلامی، ازهیچ کار خـائنـانـه ای علیه مـردم ستمدیده ما دریغ نمی کنند و همچنین نیروهای خـائنـی چون “اصلاح طلب” سبـز، فدائیان اکثریت، تـوده ای و غیره بنا به ماهیت کثیف شان هنوز بعـد از این همه تجـربـه خـونیـن که در طی این حکومت ضـد انسـانـی بـدست آمـده است، بـاز، بـا آفتـابـه، بـدنبـال جناح های “دور اندیش” در این نظـام قُـرون وسطـایـی می گـردنـد.

اما آیا، یقه و یا پاچه گیری رئیس مجلس بـا رئیس جمهـور که تـا دیـروز در آغـوش هـم، یکدیگر را دوست و برادر خطـاب می کردنـد ولـی امـروز، که کم مـانـده بـود چـاقـوهـای بُـرنـده خـود را که بـه خـون جـوانـان مـا آعشتـه است از جیب شان دربیاورند و به جون هم بیافتند جُز به خاطر قُدرت و سهم بیشتر از چپاول کردن سرمایه های مردمی، مسئله ای دیگر بوده است!؟

حرکت های لُمپنـی مجلس ِ لجـن زاری که قصـاب انسان ها، خمینـی خـونخـوار بنـای آنـرا گـذاشت و سپس پس از سقط شدنش، ادامـهِ نـابـودی سرزمین مان، به دست آدم کُش دیگـری بنام خامنه ای افتـاد در حقیقت، بیـانگـر ماهیت ارتجاعی و واپسگرای آنهاست که به نمایش گذاشته اند.

این چنین برخوردها و در گیری ها در میان نظام جمهوری اسلامی که یقنـأ بیشتر و بیشتر هم می شود انسان آگاه را، بیاد داستان های واقـعـی گروه های مافیایی که اکثرأ از آنها هم فیلم ساخته شده و به نمایش درآمده است، می اندازد که مثلأ چطور یک گروه گانگستـری، سال ها در قتل عام و غـارت کـردن مـردم، بدون اختلافـی به زندگی جنایتکارانه خـود ادامه می دادنـد امـا، به محـض ِ قـدرت طلبـی و شاخ و شانه کشیـدن برای یکدیگر و خواستن سهم بیشتر، اختلافات و تضاد ها شروع می شود و تا آنجا پیش می رود که گانگسترها دشمن خونین هم می شوند و همدیگر را لـَتُ و پـار می کنند.

درهرحال، درگیری اخیر در مجلس جمهوری اسلامی، حقیقتی دیگر را به خوبی عُریان کرد که، آتوریته خامنه ای، در مقابل ِ خمینی، قابل مقایسه نیست .

در زمان خمینی سَفـاک هر اختلافی که در بین مُلایان جنایتکار با عبا و بی عبا رُخ می داد این خمینی جـلاد بود که با نشخوار کردن چرندیات اش، کسی جُـرئـت مخالفت با او را نداشت ولی درمقابل، بـرای چـرت و پـرت های خـامنـه ای گُجستـک، دیگـر بقـول معـروف کسی تـره هم خُـرد نمی کند و فقط در حـرف، از او بنـام “رهبـر” یـاد می کنند.

جالب است بدانیم خامنه ای درست چند روز قبـل ازاین لُمپـن بـازی هـا، بیـن رئیس مجلس و رئیس جمهور اش به زبان اجدادی اش گفته بود که، اعضای دولت و مجلس و غیره، دراین شرایط که هـوا پـس است، بهم دیگر جفتـک نزنند و یا گـاز نگیرند که این خیانت است به نظام و …

هرچه به انتصابات ریاست جمهـوری نزدیک می شویم شاهدِ چنین برخوردهای مجلسی حتی به شکل بـدتـر از آن درمیان نظام، خواهیم بود که می تـوانـد پُشت تمام این درگیـری های جنـاحـی، بقول معروف چیزی خوابیده باشد که در انتها به آنجا برسدکه ولـی وقیـح، عاقبت آنهم با میل خـودش، کاسه واجبـی را نـوش ِ جـان کند و یا اینکه، شورای جهنمی نگهبان، به خاطر مصلحت نظام، بگوید،“انتخابات” بی “انتخابات”

ازاین رو بعید نیست در طویله های مختلفی که ۳۴ سال است بـانـد مافیایی جمهوری اسلامی در سرزمین مـا، بنـا کرده اند که مجلس شورای جمهوری اسلامی یکی از آنهـاست، بنـا به اوضـاع و شـرایـط دست بکار شوند و یک “رئیس جمهور  ِ” البته ۱۰۰% از نوع ِ الاغ های فـرمـانبـر، چون ولایتی، قالیباف، حداد، محس رضایی و … انتصاب کند و شاید هم از نوع ۵۰/۹۹% چون غلامحسین الهام و یا رحیم مشایی و شایدهم ازنوع ۹۹% چون خاتمی روباه مکار و تدارکاچی و یا رفسنجانی(رسمأ جانی) … شایدهم یکی از همان سبـز ها … و یا اصلأ خود رهبر طویله، خامنه ای، رئیس جمهور شود، تعجب نکنید، آخه اوضـاع در درون نظام جمهوری اسلامی، بـد طوری خـر تـو خـر شده است.

آدینه ۲۰ بهمن ۱۳۹۱ – استکهلم

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.