شعر کوتاهی برای دهان بسته به نان کردهای زندان آتاتورک

کردستان این غزل آشفته  ریشه من است / قلبم را تیشه می زند. ….


آتاتورک پیشانی شرم است و نان تاریخ گرسنه رنجی ست
که دهان بسته اند بر آن فرزندان کوهستان حلقه در زنجیر های زندان

 

کردستان این غزل آشفته  ریشه من است
قلبم را تیشه می زند .

پرویز
Ottawa

Nov 16 2012-11-16

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.