پـویـان انصـاری: طنـز ِ ایـران تـریبـونـال …!

سردبیر: بهرحال!برای اینکه از کُل ِ ماجرا خبردار بشم خودم به عنوان خبرنگار۱۲+۱وارد دادگاه مخوف لاهه شدم که از قضا مملو از امپریالیستهای کوچک و بزرگ بود. ….

پـویـان انصـاری
Pouyan49@yahoo.se

طنـز  ِ ایـران تـریبـونـال …!

جدل من ِ خبرنگار با رفیق ِ سردبیر ازآنجا آغاز شدکه جلوی کامپیوتر نشسته بودم و سروپـا گیج و منگ ِ تکنیک و تکنولوژی استکبارجهانی بودم که ناگهان صدای نخراشیده جناب مدیر مسئول روزنامه معروف و جنجالی”تـک نفره” با پوزش “دو نفـره”، (خودم را یادم رفت حساب کنم!) بلند شد که:

ای خبرنگـاری که همش از بی خبری یا خوابی یا محو تماشای سِـرورهای اینترنتـی یا فضـای مجـازی و نهـادها و موسسات امپریالیستی هستی که در اختیارت گذاشته اند تا ازآن استفاده بکنی که بعد راحت فـریـب ات بـدنـد. حالاکه گول ات زدند حداقل سعی کُن خبری از توش در بیاری و ببینی دنیا دست ِ کیه، ناسلامتی من رئیس توام، بنده که نبایـد به تو خبر بـدم !

من که هنوز محو تماشای مُعجـزات شیطـان بـزرگ بودم یکهو به خود اُمدم و گفتم، رفیق ِ سردبیر که همیشه در کابوس های رویـایـی به سر می بری و از هیچکدام آن چیزهای نجس که نـام بُردی زبانم لال استفاده نمی کنی، منظورت چیه ؟

چشم تان روز بـد نبیند که یکهو فریاد رفیق سـر دبیـر بلند شد که:

هوار،هوار، ایهالناس، ای روشنفکـران ضـد امپریالیسم جهانخوار، دیدید چی شد، دیگه چطوری می تونیم سرمون را بین رفقای سایرکشورهای ضـدامپریالیستی بلندکنیم؟ ما جواب چاوز و جنبش حسن نصراله را چی بدیم؟ دیگه رومـون میشه تو چشای ِ خلق مون نگاه کنیم؟

بنده خبرنگار که هنوز بقول معروف دوزاریم نیفتاده بودگفتم، رفیق ِ سردبیر بهترنیست به جای طرح بی سئوالی، اصل ماجرا را تعریف کنی؟

این شما و اینهم جدل بنده خبرنگار با سردبیر!

سردبیر: بعدازضربه سهمگین”حزب توده” و “فدائیان اکثریت”به جنبش کارگری ایران،اینک ایران تریبونال با کمک امپریالیستها ضربه آپرکات جانانه بوکسی، برسر و تن ِ طبقه ستمدیده کارگران جهان بـویـژه ایران واردکرده است.

خبرنگار بعداز این همه سال، تازه یادت اُمده که جنایت و خیانت “حزبِ علیه توده” و “فدائیان اکثریت خائن” را که همه آزادیخواهان از آن باخبرند بازگو کُنی، حالا توضیـح بده ببینم که “ایران تریبونال” با ضـربـه مُهلکی که بـر پیکر نظام جمهوری اسلامی واردکرده است، ببخشید یادم رفت دارم ازشما سئوال میکنم، منظور اینکه “ایران تریبونال” چـه ضربه وحشتناکی به جنبش چپ ما زده است که آنهارا با توده ای ها و اکثریتی ها مقایسه میکنی، اگر قـرار است مقایسه بکنی بانظرات گذشته خودتون مقایسه کُن که اتفـاقـأ همخوانی داره.

سردبیر: تو هر چه دلت میخواد بگو، ولی خدا وکیلی، بهت ثابت شد که مـا خواب نما نشده بـودیـم؟

خبرنگار،اینقدر درسطح بالای اکابری سخن گزاف مگو بلکه بطور ساده برای سایر رفقای خودی و نخودی توضیح بیشتری بـدیـد، به خدا ثـواب هم دارد.

سردبیر: حالا که خیلی اصـرار می کنی باشه پس هم زمان که بنـده نُطق می کنم تو هم سریـع السیـر گزارش کُن و آنـرا با زاویـه قوسی مایل به بیضی ِ مستطیل شکل بطوریکه کسی نبیند به طـرف ضلع شمالی و جنوبی درون مـرز پـرتاپ کُن !

خبرنگار، ای به چشم!

سردبیر: مبارزین ضدنهادها و موسسات امپریالیستی که سراسرکُرات آسمانی را در دست پُـر توانای خود دارید! همانطورکه پیشگویی کردیم بالاخره “ایـران تـریبـونـال” تق اش در اُمد هرچند این تریبونال امپریالیستی تا حدودی تونست ضربه ای بسی سهمگین و مُهلک به جنبش مردمی به خصوص جنبش کارگری جهان و بـویـژه چپ ایـران که میرفت کار رژیم را یکسره کُنه، بزنه! اما این مُژده رابه شما میدیم که خوشبختانه تونستیم با یکسری عملیات پیچیـده چریکی، ۹۹ % ضربه هولناک ِ “ایران تریبونال” را علیه جنبش چپ ایران خنثـی کنیم.

خبرنگار، عجب! ولی شماکه چند ثانیه قبل هوار،هوار میکردیدکه ایران تریبونال مُشت آهنین اش را بر فرق سر و ستون فقـرات جنبش کارگری ایران زده است حالا میگی جلوی اش را گرفتی!

سردبیر: تو چه آدم سیاسی هستی که هنوز زبان سیاسی را نمی فهمی؟

خبرنگار، خوب، تفاوت بنده با شما در استفاده از همین نوع زبان است.

سردبیر: درهرحال،از آنجائیکه من دیگه به شما اعتماد آن چنانی ندارم، حرفش را قطع کردم و گفتم، یعنی چه، ما سال ها در کنـار هم مبـارزه زمینـی، دریایـی و هوایـی کردیـم! پس چـرا به من اعتمـاد نـداری!؟ یعنی من هم اطلاعاتی یا کیهانی شـدم …؟

این بار رفیق سردبیر، حرف بنده را قطع کرد و گفت، اﷲ اعلم !

خبرنگار، خیلی هم ممنون، ادامه بـدیـد.

سردبیر: این خبر را فقط به تو میگم جایی هم چاپ اش نکن.

خبرنگار، حتمأ !

سردبیر: متاسفانه با همه پنـد و اندرزهای جانانه که بهت دادم بدطوری تو دام امپریالیستهای جور واجور افتادی، از اینرو نمی تونی آنطور کـه باید و شاید، جـایـی در سایت خاموشگـری و سانسورگـری پُـر بینـده ما  و همچنین رادیو  و تلویزیون مون که از بس ماشااله مـردم به خصوص جنبش کارگری سراسر کُـرات آنرا می بینند، چشم درد گرفته اند، داشته باشی!

خبرنگار، وای، اینو نگو تـرا خدا!

سردبیر: بهرحال!برای اینکه از کُل ِ ماجرا خبردار بشم خودم به عنوان خبرنگار۱۲+۱وارد دادگاه مخوف لاهه شدم که از قضا مملو از امپریالیستهای کوچک و بزرگ بود.

خبرنگار، واﷲ نقل می کنند تا چشم کار می کرد آدم آنجا بود نه  امپریالیست!

سردبیر: هان،تو حالا، حالا ها خیلی زود است تـرفنـدهای امپریالیستها را بدونی!

خبرنگار، نه بابا، چه ترفندهایی؟

سردبیر: اینکه مثلأ، وقتی فـلانـی! جنایت رژیم جمهوری اسلامی را افشاء میکرد با حرکات انگشت به خصـوص انگشت سبابه دست ِ چپ اش کُـدهایـی را به امپریالیستها می داد.

گفتم، بابا ایول، واقـعـأ که حق ات را خورده اند.

سردبیر: فهمیدن و شکستن این نوع رمزهای سیاسی کار تو و یا هر کسی نیست!

خبرنگار، بله فقط از تو بر میاد!

سردبیر: خوبه حداقـل این یکی را فهمیدی! اما بشنو بقیه ماجـرا را، یکی دیگر از امپریالیستها، ببخشید از آنها هنگام افشاگری در دادگـاه لاهـه، که باید دقیقـأ با زاویـه ۶۰ درجه به چشماش خیـره می شدی تا آنگـاه متوجـه می شدی چطور یـک در میـان، پلـک چشم راستش را بیشتر از چشم چپ اش بالا و پائین می بـرد که این یعنی همان رمـز و فرستـادن کُـد به امپریالیستها !

خبرنگار، راستـی با این هوش خدا دادی چرا هم زمان که کـار سیاسی می کنی رُمـان های عشقی، ببخشید، پُلیسی نمی نویسی!؟

سردبیر: بله باید هم این خوش رقصی ها رابرای امپریالیستها بکنی، ولی فکـر نکن می تونی مرا فریب بدی، من خوب میدونم که جمله به جمله تـو، چه نوع کُـدهـایـی است که برای آنهـا می فرستی!

خبرنگار، یعنی منهم که این همه سالهای طولانی در کنار هم بودیم، بله !؟

سردبیر: آدم ها وقتی بویی مخصوص به مشام شون برسه تغییر میکنن، تو هم انسانی و ازاین قاعده مستثنی نیستی!

خبرنگار، مگر تو انسان نیستی!؟

سردبیر: من با تـو فـرق اساسی دارم! من یـخ شکنم، من ضدِ ضربه ام و شکستنـی هم نیستم حتی پُتـک هم نمی تونه مرا درهم بریزه.

خبرنگار، جَـل الِخـالق!

سردبیر: بله فریب خورده بیچاره! یکی دیگراز ترفندهای امپریالیستها را برایت افشـاء میکنم تا به قدرت بازوی من پی ببری! در این دادگـاه کـذایـی، یکی دیگر از این فریب خوردگان، در کنـار فـردی نشستـه بود که موهایش بـور  و چشم اش آبی بود!

خبرنگار، خوب، این چه اشکالی دارد؟ حتمأ یک هموطن بوده است، مگر همه ایرانی ها بـایـد چشم ابرو مشکی داشته باشند؟

سردبیر: نخیر آقاجان، ایشان بالهجه عجیب و غریب با یکی از دست اندکاران تریبونال زیر زبونی پـچ پـچ می کرد.

خبرنگار، ای دل غـافـل، نکنـد یکی از این امپریالیستها بوده که زبـونِ زرگـری می دونسته؟

سردبیر: تو این امپریالیستها را نمی شناسی چه حرامزاده هایی هستند!

خبرنگار، خوب حالا در باره چی نجوا می کردند؟

سردبیر: خوشبختانه دراین گونه مواقع بی سیم بنده خوب کار میکند از اینرو متوجه شدم که آن فرد مشکوک مو طلایی هی از دهانش دلار، اورو و پوند بیرون میاد، ببخشید، تکـرار می کـرد.

خبرنگار، یک دقبقه صبر کُن تا برایت اسفند دود کنم که خدا نکرده چشم نخوری!

سردبیر: لازم نکرده،  طبیعت خودش مرا حفظ می کُنه.

خبرنگار، خوب می گفتی!

سردبیر: واقعأ که خیلی از مسائل پـرت هستی، ازاین رو زود هم گـول امپریالیستها را خوردی! همانطور که ذکـر کردم وقتی بـوی پُست و مُقام و دلار و غیره به مشام می رسد همه که مثل بنده مبارز ِ نسوز، ببخشید منظورم نَستـوه نیستنـد که به خاطـر جـان باختگـان از آن بگذرند! خیلی ها هم از جمله سایت های کمونیستها که ادعای مبارزه با امپریالیستها را دارند فریب می خورند! تو که جای خود دارد.

خبرنگار، تو با این هوش و ذکاوت چرا نرفتی پـاسبان بشی بعدش هم میتونی این فرمول اتمی را کمی ساده تر بشکافی؟

سردبیر: کمک های امپریالیستی در اشکال گوناگون اش نـامـرئـی هستند و همانطورکه عرض کردم فهمیدنش بسیار مشکل و پیچیده است که بـایـد از نبـوغ خاصی برخوردار باشی مانند بنـده! مثلأ اگر یکدفعـه متوجـه شدی سـایتـی رنـگ و لُعـاب اش عوض شد و خط های آبـی آن به رنگ دیگری تغییـرکرد آن موقـع بـه صحـت گفته های  ضـدامپریالیستی بنده به سردگی آمپریالیسم بـزرگ و کوچـک دربـاره کمـک های نـامـرئـی آنها پی می بری.

خبرنگار، واﷲ صد رحمت به دایی جان ناپلئون!

سردبیر: بهـرحال، نتیجـه دادگـاه قـلابـی لاهـه آن چیـزی نیست که ارائه می شود و از آنجائیکه این بـازی هـا را نمی فهمی بنده هم حوصله اینکه آنها را به زور هم شده در مغزت به ریزم، ندارم! و اصلأ کاری هم به اینکه همه جنایت نظام جمهوری اسلامی را علیه بشریت محکـوم کرده اند و میلیون ها نفر درسراسرجهان ازطریق نهادهای امپریالیستی و مُستقـل اعم از رادیو و تلویزیون و سایت و غیره به ابعاد وحشتنـاک قتـل عـام بزرگترین جنایت نظام جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ پی بُردند کـاری ندارم چرا که اینها همه برای رد گُـم کردن است!

خبرنگار، اتفـاقـأ مسئله مهم و اساسی این است که رژیـم جنایتکـار جمهوری اسلامی به دستـور امپریالیستها  و به خصوص رژیـم اسرائیـل به سر کـردگـی آمـریکـای جهانخـوار آنهم توسط موسسات و نهـادهـای امپریالیستـی هزاران انسان آزادیخواه را دردهه ۶۰ قتل عام کرده اند…،ای بابا منهم جو ضد امپریالیستی گرفتم چی دارم میگم!

سردبیر: نه زیاد هم بی جا نگفتی! متاسفانه در این دادگاه، قُـربانیان، ببخشید زنده ماندگان آن دوره این حقیقت بزرگ را کتمان کردند.

خبرنگار، کدام حقیقت را؟

سردبیر: آن حقیقتی که وقتی در دهه۶۰ زندانیان را شکنجه و اعدام میکردند، فـریـاد آنهـا را کـه مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل،مرگ بر جنگ،ای کشورهای امپریالیستی، ای اوباما رئیس جمهور آمریکـا، ای نتانیاهو اسرائیلی، ایـران را بمبـاران نه کنید، انعکاس ندادند و آنرا در دادگاه لاهه سانسور کردند!

گفتـم، واقـعـأ دیگه داری مرا نسبت به مغـزت به شک و تردیـد می اندازی، حقیقتأ خیلی حالیته! فکر کنم جایزه امسال عمو لنیـن، به تو تعلق میگیر ِ!

سردبیر: خدا از دهنت بشنود.

خبرنگار، پیشگوی مبارز، سخن آخـر!

سردبیر: در این شرایـط ناگـوار، خوشبختانه با یکسری عملیـات پیچیـده و مخفـی که فقط از عُهـده پیشقـراولان تیرکمانی گُمنـام ما بر میاد تونستیم با درون مـرز تماس برقرار کنیم و به طبقه کـارگـر ایـران که گـویـا در راستـای “ایران تریبونال” می خواسته است جلسه ِ بـالا تـر ازخطـر، با عرض معذرت اضطراری، بـرگـزار کند مانند همیشه سریع و تُند گفتیم، دست نگهداریدچراکه با کوشش شبانروزی تونستیـم تـق ِ تریبونال را در بیاریم از این رو شما رفقای جنبش کارگری ایران با خیـال آسوده به خوابیـد که ما همیشه در صحنـه مبـارزات آسمانی بیداریـم!

در ضمن بـه زودی جنـایـت رژیـم را در مکـانـی مُستقـل و بـه دور از موسسـات امپریالیستـی و بدون اینکه کسی بفهمد و بداند بـرگـزار می کنیم تا چشم حسود هم کـور شود!

خبرنگار، بنده هم دراین مورد مشخص کاری به امپریالیست، اسرائیل و غیره ندارم، فقط می دانـم چـپ ایـران درخارج ازکشور درعرض این سالهای طولانی، نتوانست بزرگترین جنایت نظام قُـرون وسطایی جمهوری اسلامی را علیه هزاران انسان آزادیخـواه در دهه ۶۰ را انعکاس جهانی که پیشکش، انعکـاس کوچه ای بدهد! هرچه بود سـالـن هـای دربستـه بـا تعـداد آشنـایان همیشگـی، و سلام و احـوالپـرسی بـود!

مگر تمام سعی و کوشش نیروهای سیاسی و انسان های مبارز و آزادیخواه در این سالهـااین نبود که این فاجعه هولناک، به گوش جهانیان برسد؟

پس وقتی در یکی از این شب های اخیر، از تلویـزیـون سوئـد کـه میلیون هـا بینـده دارد، دو زندانی سابق رژیـم جمهـوری اسلامی از شکنجـه و اعـدام توسط نظـام جنـایتـکـار جمهوری اسلامی در ایران سخن می رانند و اینک اگـر برای مثال، بعداز ۲۲ سال به گوش اجنبی تا حـدودی آشناست که در دهـه ۶۰ چه جنایتـی در ایـران رُخ داده است ازهمین رادیو و تلویـزیـون های “امپـریـالیستـی” بـوده است نـه جلسـات هـر سـالـه مـا در اطـاق های دربستـه و باز خوانی آن برای همان افراد همیشگی در این جلسـات!

این آرزوی هر انسـان مبـارز و آزادیخـواه است که درقـرن تکنیـک و تکنـولـوژی که تقریبـأ همه ابـزارهـای لازم بـرای نشان دادن و اثبـات کُشتـار انسـان های بیگنــاه توسط نظـام جنـایتکــار جمهـوری اسلامـی کـه فقط جُـرم شـان آزادی برای سرزمینمان بود، با روش و شیوه های گوناگون، بُعـد جهـانـی به آن دهند و افکـار عمـومـی جهـان  را از این فاجعه علیـه بشـریـت آگـاه کننـد .

امیـد است آن دسته از دوستـان و رفقـا که “ایـران تـربیـونـال” را وابسته به این و آن می دانند خـود بهـر شیـوه و شکلی که مایلند به توانند ابعـاد این جنایت جمهوری اسلامی در دهه۶۰ را با کـارزاری دیگر ادامه دهند و در افشـای این جنایت هولناک در سطح جهانی کوشا باشند و مسلمأ در این راه وظیفه هر انسـان مبـارز، مسئـول و مُتعهـد است که در حـد تـوانـایـی خـود بهر شکلی که می تواند از آن دفـاع، حمـایـت و پشتیبـانـی کنـد.

شنبه ۳ نوامبر ۲۰۱۲ – استکهلم

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.