اعتراف به حقایق در تلویزیون انگلیسی زبان جمهوری اسلامی

تحریم ها جان بیماران رابه خطر انداخته است/ پناه بردن ایرانیان به داروخانه های ترکیه …. (دنباله…)