صدور حکم پیگرد قضایى براى الهه موسوى ,روزنامه نگار هوادار محیط زیست

با شکایت مدیر کل بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس الهه موسوس روزنامه نگار وفعال سرشناس طرفدار محیط زیست به دادگاه احضار شد. ….

به گزارش خبرگزارى مستقل محیط زیست ایران احضار الهه موسوى در پى این صورت مى گیرد که در ماه هاى گذشته با انتشار یادداشتها و گزارش هایى موضوع واگذارى دو هزار هکتار از اراضى پارک ملى گلستان و عواقب زیست محیطى تغییر کاربرى بخش هایى از اراضى جنگل ناهار خوران گرگان را به صورت گسترده یى منعکس کرده بود. آنچه که الهه موسوى گفته دغدغه غالب کارشناسان و هواداران محیط زیست در ایران بوده و اساسا هر دو اقدام پیش گفته سازمان حفاظت محیط زیست با انتقاد بسیار روبرو شده بود. اما در این میان بنیاد مذکور اقدام به شکایت از الهه موسوى کرده است. بر اساس احضاریه یى که به دست وى رسیده او باید تا فردا خود را به شعبه ۷ بازپرسى دادگسترى گرگان معرفى کند.

الهه موسوى سابقه سالها فعالیت در حوزه روزنامه نگارى محیط زیست داشته و با وجود نوشته هاى غالبا انتقادى اش این اولین بار است که تحت پیگرد قضایى قرار مى گیرد.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.