امیر جواهری لنگرودی: جنبش کارگری ومروری براعتصابات واعتراضات کارگران درایران

میزان اخبار روزشمار کارگری سه ماهه اول سال، با برجستگی بخشیدن به اخبار بیکاری و نفی حقوق کارگران در عرصه های مختلف کار و کارگری کشور، آمار روشنی را در اختیار خوانندگانش قرارمی دهد. ….

روزشمارکارگری ماههای فروردین – اردیبهشت – خرداد سال ۱٣۹۱ –۲۰۱۲

امیر جواهری لنگرودی

ازخود ویژه گی های سه ماهه اول سال ۹۱باید برگستردگی بحران بیکاری و اخراج های بیرویه درسطوح مختلف صنایع بزرگ، واحد های تولیدی وبخش وسیع خدمات شهری اشاره داشت. اگر بخواهم ازسال گذشته صحبت به میان اوریم . همین یک قلم فاکت اززبان آدمی با مشخصه علیرضا محجوبی بیان آماری ازفلاکت تعطیلی واحد های کارگری ومیزان اخراجی ها می باشد. هر چند این همه آمار نیست . دبیرکل خانه کارگرمحجوب … وضعیت واحدهای تولیدی کشوررا بحرانی اعلام کرد وگفت: ” طبق آمارهای رسمی طی سال گذشته ۱۰۰ هزارکارگردربیش ازیک هزار واحد تولیدی اخراج شدهاند.” درعین حال علیرضا محجوب نرخ بیکاری زنان را دو برابرنرخ بیکاری مردان اعلام کرد و خاطرنشان ساخت:” زنان دربسیاری ازواحدهای بزرگ و قالیبافی گاهی دو سوم دستمزد مصوب شورای عالی کاررا دریافت میکنند. اما به دلیل ترس ازدست دادن شغل ازشکایت صرفنظرمیکنند. ” ( خبرگزاری دولتی کار ایران –ایلنا ،۴اردیبهشت ۹۱)
میزان اخبار روزشمار کارگری سه ماهه اول سال، با برجستگی بخشیدن به اخبار بیکاری و نفی حقوق کارگران در عرصه های مختلف کار و کارگری کشور، آمار روشنی را در اختیار خوانندگانش قرارمی دهد.

در زمینه نقض آشکار حقوق کارگران دراردیبهشت ماه ۹۱ آمده است :
” دراردیبهشت ماه سال جاری …مجموع موردی این نقض حقوق بالغ بر ۲۷۱۸۷ مورد است. براساس این گزارش‌ها ۷۸۵ کارگر به دلیل تعطیلی کارخانه و یا تعدیل نیرو از کار اخراج شدند، درمجموع ۱۱۱ ماه از حقوق کارگران در شرکت‌ها و کارخانجات مختلف با تعویق همراه بوده است. براثرسوانح درمحل کاربه دلیل فقدان ایمنی شغلی ۴۱ کارگر جان خود را ازدست دادن و ۶۲ تن نیز مصدوم شدند.۱۷۰۶۰ کارگر از کار بیکار شدند و ۴۴۵۷ کارگر که در پی تعطیلی کارخانه بیکار شدند کماکان بلاتکلیف بسرمی برند. درطی این ماه دست کم ۱۰ تجمع یا اعتصاب کارگری شکل گرفته است وچهارفعال کارگری به نهادهای امنیتی احضاروهفت تن نیزبازداشت شدند

” طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق کارگران ۵۲% نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز شاهد افزایش ۶۳% بوده ایم “( منبع؛ روزشمارکارگری )، این آماردرکناردهها ، صد ها وصد ها خبروگزارش فراهم آمده در روز شمارسه ماهه اخیر، نشان ازفقدان امنیت شغلی کارگران ونمایمت مزد وحقوق بگیران کشورو بحران همه جانبه درعرصه کاروکارگری درسراسرایران امروزاست. درزمینه نبود امنیت شغلی بازازقول ایلنا آمده است : “علی طالبی دبیر اجرایی خانه کارگر استان قم گفت: شرایط به گونهای شده است که متأسفانه میتوانیم به جرأت بگوییم نیروی کار موجود کشور اصلا امنیت شغلی ندارد؛ یعنی ۸۰ درصد نیروی کار جامعه، حتی امیدی به آخر برج و گرفتن حقوق ماهیانه هم ندارد. ..” علی طالبی در ادامه وضعیت بحرانی زندگی کارگران ادامه می دهدو گفت : ” شرایط به گونهای شده است که متأسفانه میتوانیم به جرأت بگوییم؛ نیروی کارموجود کشور،اصلا امنیت شغلی ندارد؛ یعنی ۸۰درصد نیروی کار جامعه، حتی امیدی به آخربرج و گرفتن حقوق ماهیانه هم ندارد. وی خاطرنشان کرد:” قرارداد موقت کار،خلاف قانون، خلاف عرف، خلاف شرع و خلاف انسانیت است، اما شرایط این چنین به اندازهای به پیش رفته که کارفرما این جرأت را به خود میدهد که قرارداد ۶روزه با کارگران بسته تا حقوق یک روزتعطیل هفته که جمعه باشد را به کارگران ندهد. ( خبرگزاری دولتی کارایران –ایلنا ،۴اردیبهشت ۹۱، برگرفته ازروزشمارکارگری ) درزمینه نبود امنیت شغلی هم دبیراجرایی خانه کارگراستان قم گفت: “شرایط به گونهای شده است که متأسفانه میتوانیم به جرأت بگوییم نیروی کارموجود کشوراصلا امنیت شغلی ندارد؛ یعنی ۸۰ درصد نیروی کار جامعه، حتی امیدی به آخر برج و گرفتن حقوق ماهیانه هم ندارد. “( خبرگزاری دولتی کارایران –ایلنا ،۱۱اردیبهشت ۹۱، برگرفته ازروزشمارکارگری )، توخود حدیث مفصل بخوان از این مجمل!

دربرابراین سیاهی وضعیت کارگران،برپایه اخبارروزشمارسه ماهه اخیر،ما شاهد عدم توجه مسیٔولین قضایی کشورو زندانبانان آنان بروضعیت رضا شهابی – علی نجاتی – بهنام ابراهیم زاده – شاهرخ زمانی – محمد جراحی ودرآستانه اعدام بودن معلم زندانی عبدالرضا قنبری و زندانی بودن رسول بداقی آموزگار واین اواخر با حمله به مجمع سالیانه فعالان کمیته هماهنگی … درکرج،موجب دستگیری بیش ازپنجاه تن ازاعضاء کمیته هماهنگی شد که امروز با توجه به آزادی آنهم با وصول وثیقه های کلان، اعتراض کمیته هماهنگی برپایه دفاع از موجودیت خود و فعالیتشان همچنان ادامه دارد. تاسف بار آنکه مادر ِ رضا شهابی خانم “صمدی زکریا “با باری از غصه و درد دردوم فروردین درگذشت. در بخشی ازاطلاعیه کمیته دفاع از رضا شهابی آمده است :

“مادر صمدی زکریا”، مادررضا شهابی کارگر زندانی در شامگاه چهارشنبه دوم فروردین ١٣٩١ در بخش اورژانس بیمارستانی در شهرستان شبستر و به دلیل ایست قلبی درگذشت. مادر زکریا که از بیماری قلبی رنج می کشید بعد از دستگیری رضا شهابی و مدتها به علت دوری و بیخبری از رضا بارها دچار مشکلات قلبی شد. وی دایٔما از وضعیت رضا میپرسید و بی تابی میکرد. اعضای خانواده به مدت چندین ماه به وی میگفتند چون رضا راننده است و اکنون در ماموریت کاری به سر میبرد امکان اینکه با شما تماس بگیرد و یا به دیدار بیاید را ندارد. در چند مورد تماس تلفنی محدود رضا، مادر صمدی بیتابی میکرد. در مدت بستری شدن رضا شهابی در بیمارستان به دلیل اینکه مقامات امنیتی و قضایی ملاقات با رضا را ممنوع کرده بودند، مادر رضا موفق نمیشد به اندازه ی دلخواه بالای سر رضا حاضر شده و فرزند خود را ببیند. در اندک دیدارهای همراه با استرس و بسیار کوتاه، مادر صمدی که با چرخ ویلچر به بخش آورده میشد، رضا را در آغوش میکشید و میگریست. در آخرین شب حیات، مادر صمدی تا جایی که میتوانست سخن بگوید دایٔما از رضا میگفت و نام او را صدا میزد. همراهان مادر صمدی اظهار داشته اند که وی تا آخرین لحظات انتظار آمدن رضا را میکشید و از واپسین کلماتی که موفق شد بر زبان بیاورد نام رضا بود”.

درپیوند با سلسله تهاجمات به زندگی و معیشت کارگران، پیوسته تحرکات اعتراضی ازطریق خانواده ها وکمیته های مدافع رضا شهابی- بهنام ابراهیم زاده وشاهرخ زمانی دردرون کشورودرخارج ازکشورتوسط فعالان نهاد های همبستگی ودهها گروهبندهای مختلف وهمچنین اعلامیه ۲۵جریان درنشست کلن که باحضورنمایندگان احزاب وسازمان ها ونهادهای چپ و کمونیست ،صادرشد، همه این اعتراضات درکنار یکدیگر،و بیشمار حرکات خیابانی، برپایی شبهای همبستگی و کمک مالی جمع کردن ها وغیره درخارج ازکشور، وجه موثری از اعتراضات این دوره برای آزادی فعالان دستگیر شده را معنی بخشید که تماما درروزشمارکارگری این دوره انعکاس یافته است . به این مجموعه باید دعوت ازمحمود صالحی که به ابتکار ودعوت پنج سندیکای فرانسوی درهمبستگی با کارگران ایران به پاریس دعوت شده ودر بین نمایندگان این سندیکاهها سخنرانی داشت بعد از پایان کاربه ایران بازگشت،نیز یاد نمود . این امر به مضمون همبستگی بین المللی روابط بین فعالین کارگری مستقل و جنبش اتحادیه ای از اهمیت زیادی برخوردار می باشد.

با شروع سال جدید بحث گرانی کالاها ورکُود دستمزد کارگران درقبال این گرانی ها به مجموعه مشکلات کارگران افزوده شده است.روزشمار کارگری سه ماهه پیشروی، همواره گرانی کالا های اساسی سبد روزانه زندگی زحمتکشان را پوشش خبری داده است. مطبوعات نیزهمواره ازگرانی ها گزارش می دهند.براساس گزارش سالانه‌ بانک مرکزی بهای ۱۲ کالا از ۴۱ کالایی که بررسی شده ‌اند بیش از ۵۰ درصد افزایش قیمت داشته ‌اند. مطابق این آمار دریک سال گذشته ۲۱ کالا نیزبین ۲۰ تا ۴۹ درصد گران تر شده‌ اند. احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش های مجلس اجرای غلط قانون موسوم به هدفمندی یارانه ها توسط دولت محمود احمدی ‌نژاد را عامل آسیب دیدن تولید داخلی و افزایش شدید قیمت ها عنوان می کند. برابر این قانون دولت موظف است ۳۰ درصد ازدرآمد حاصل ازافزایش بهای حامل های انرژی را صرف رونق تولید داخلی کند. (روزنامه دنیای اقتصاد، شماره پنج ‌شنبه ‌۳۱ فروردین۹۱)

دست مزد کارگران برای سال ۱۳۹۱، ۳۹۰ هزارتومان تعیین شده است که با خط فقر فاصله زیادی دارد و حتی ۵۰ درصدهزینه های خانواده های کارگری را تامین نمی کند. افزایش نرخ اقلام مصرفی باعث شده است که سبد هزینه خانوارکارگری، نرخ خط فقر از یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان در سال ۹۰ به یک میلیون و ۴۰۰ هزارتومان افزایش یافته است وباتوجه به این که نرخ خط فقرشدید ۷۰۰هزارتومان برآورد می شود طبق مصوبه مزدی درسال ۹۱کارگرانی که پایه دست مزد دریافت می کنند زیرخط فقرشدید درمحدوده خط بقاء (خط مرگ) گذران معیشت می ‌کنند.

فرامرز توفیقی، عضو کمیسیون مزد، به خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا گفته است که بیش از ۶۰ در صد از کارگران قانونی کشور، پایه دست مزد دریافت می کنند وبرای “فاصله گرفتن از خط بقا و رسیدن به خط فقر شدید، به شغل های دوم و سوم روی آورده ‌اند.
حسین راغفر، استاد دانشگاه وکارشناس مسایٔل اقتصادی، درتاریخ ۲۸ فروردین۱۳۹۱، درگفتگو با “سایت فرارو”، گفته است:” که وضعیت فقرونابرابری درکشوربی داد می‌کند وبا آمارهای بانک مرکزی سرهیچ کس را نمی توان تراشید!” درهمین شرایط بحث نیروی اجتماعی زیرفقردرسطح مطبوعات ازقول کارگزاران شوراهای اسلامی انعکاس پیدا کرده است.در این زمینه علی‌ دهقان کیا عضو هیات‌مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در گفت‌وگویی اعتراف کرد که ٧٠ درصد از کارگران زیر ۵٠ درصد خط فقر زنده‌گی می‌کنند. وی با بیان این‌که هزینه یک خانوار کارگری یک میلیون و پانصد هزار تومان است، گفت: “دستمزد سال جاری کارگران بدون در نظر گرفتن سبد هزینه خانوارمحاسبه شده است”.(خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا،تاریخ ۱۵فروردین – به نقل ازروزشمار کارگری) همچنین در این رابطه یعنی عامل گرانی ها و افزایش قیمت ها ، خود حکومتیان نیز اینجا و آنجا اشاراتی داشته اند : ” احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش های مجلس اجرای غلط قانون موسوم به هدفمندی یارانه ها توسط دولت محمود احمدی ‌نژاد را عامل آسیب دیدن تولید داخلی و افزایش شدید قیمت ها عنوان می کند. برابر این قانون دولت موظف است ۳۰ درصد از درآمد حاصل از افزایش بهای حامل های انرژی را صرف رونق تولید داخلی کند. ” (روزنامه دنیای اقتصاد ،پنجشنبه۳۱ فروردین ، به نقل از روزشمار کارگری ) گزارشات آماری بانک مرکزی وسایر موسسات دولتی ومجلس، درکناراظهارنظرات امام جمعه ها ، وبلاگ ها و سایت های دولتی و مجموعه اخباری که درسطح مطبوعات انعکاس یافت،همه وهمه موید دشواری زندگی کارگران و مزد و حقوق بگیران کشوربوده است .سختی ها و نگرای های آفریده شده ازابتدای سال ۱۳۹۱ منتهی به جمع آوری طوماراعتراضی امضاى بیش از دو هزارکارگرکه یاد آور شدند : دربرابرقطع یارانه‌ها و تغییر قانون کار معیشت و امنیت ما را نشانه رفته‌‌اند / چپاول دسترنج کارگران، نا‌امنی شغلی، ‌اخراج سازی و تعطیلی کارخانه‌ها… به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران- ایلنادر ۱٧ خرداد ۱۳۹۱ آمده است : بیش ازدوهزارکارگرواحدهاى صنعتى قزوین با امضای نامه‌اى خطاب به وزیر کار به تاثیراتى که اجراى قانونى هدفمندى یارانه‌‌ها بر زندگى آنان تحمیل کرده است اعتراض کردند و درفرصتی دیگر شمار این امضاء ها به ده هزار نفر رسید خوداین فلاکت وسراسری شدن فقر درجامعه پیام خامنه ای در ابتدای سال که گفت: “شعار امسال حمایت از تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی است “، را بی معنی می سازد .

درجمع بندی می توان گفت: روند آغازکار برپایه آنچه که درروزشمارکارگری سه ماهه اول سال۱۳۹۱آمده، بیانگر مضمون ضرب المثل معروف فارسی است” سالی که نکوست ازبهارش پیداست” خبرها به ما می نمایاند؛ سال جدید، سال تشدید بحران اقتصادی ایران، تشدید فقر و فلاکت درجامعه، اوج گیری بیکاری، اخراج سازی ها و تعطیلی مراکز تولید وعدم پرداخت به موقع حقوق ها و تورم و گرانی کمرشکن به ویژه برای مزدبگیران و محرومان جامعه است. بنابراین، جنبش های اجتماعی ایران و در پیشاپیش آن ها جنبش کارگری، برای برون رفت از این وضعیت فلاکت بار، راهی جز متحد کردن صفوف طبقاتی خود و سازمان دهی یک مبارزه سراسری هدفمند وآگاهانه وپیگیرعلیه حکومت سرمایه داران اسلامی با هدف درهم ریزی پایه های این حکومت جهل و جنایت و برقراری آزادی و برابری و عدالت اجتماعی و رفاه در جامعه از طریق سازماندهی تشکل های مستقل طبقاتی خود ندارند.

مهم‌ترین خواسته‌ها و مواضع کارگران ایران در سال۱۳۹۱
روزشمار کارگری با دریافت سطوح مختلف اطلاعیه های مربوط به اول ماه مه روز جهانی کارگران روبرو است که تماما بعنوان اسناد این دوره در رزو شمار رخ می نمایاند. هر برگ این اطلاعیه ها و بیانیه ها بیان آشکار طرح خواسته ها وگره گاهها و دشواری زندگی همه لایه های کارگران مزد وحقوق بگیر را به وسعت تمامیت جامعه ما بازتاب داده است. از جمله :

۱ -اخراج و بیکارسازی کارگران که به دلیل انداختن بار بحران سرمایه داری بر دوش کارگران است، بیش از پیش در حال اجراست. لازم است کارگران بر علیه اخراج همکاران خود دست به اعتراض بزنند. کارگران اخراجی نیز لازم است تا اعتراضات و تجمعات خود را به صورت هر چه جمعی‌ تر و متحدانه به پیش ببرند.اعتراضات آتی کارگران بیکار نباید به صورت شورشهای بی هدف و کور خاتمه یابد. بلکه باید با اقدامات هدفمند و جمعی و برنامه ریزی شده و با اتحاد و سازمانیابی هر چه بیشتر، اعتراضات را هشیارانه به سوی تقویت سازمانیابی و اعمال فشار جمعی علیه سرمایه داری به پیش برد.

۲- تعیین حداقل دستمزد کارگران با ارقامی بسیار پایین تر از خط فقر و با افزایشی معادل کمتر از یک سوم نرخ واقعی تورم، چیزی جز فلاکت و بدبختی بیشتر برای کارگران، تشدید استثمار آنان و تضمین سود‌های سرمایه‌داران در پی نخواهد داشت. ما خواهان این هستیم که کارگران با اعتراضات و اقدامات سازمانیافته و از طریق اعلام نمایندگان واقعی و تشکل‌های مستقل کارگری در راستای افزایش هر چه بیشتر دستمزد خود مبارزه کنند.

۳ -حذف یارانه‌ها، تاخت و تاز و استثمار مضاعف توسط شرکت‌های پیمانکاری و کارهای با قرارداد موقت، کارهای بدون قرارداد ، تغییرات در قانون کار برای تضمین منافع بیشتر سرمایه‌داران و استثمار بیشتر کارگران ، عدم برخورداری تمام کارگران از بیمه‌ و ناکار بودن موارد پوششی بیمه در زمینه‌های بیمه بیکاری، درمان و غیره، همه و همه از نشانه‌های بی‌حقوقی مفرطی است که بر کارگران ایران می‌رود. ما ضمن محکوم نمودن ادامه این موارد، خواهان اعتراضات سازمان‌یافته کارگران برای از بین بردن این موارد هستیم.

۴ – ما ضمن حمایت از منافع کارگران مهاجر در ایران، خود را بخشی از جنبش جهانی طبقه ی کارگر دانسته و لازم می‌دانیم درباره‌ی مبارزات جاری در دیگر نقاط جهان اعلام کنیم که : مبارزات ضد دیکتاتوری مردم در کشورهای عربی و شمال افریقا باید با این اصل مهم آمیخته شود که برای سوق دادن مبارزات به نفع مطالبات طبقاتی و جلوگیری و یا مبارزه علیه حکمرانی توسط اشکال جدیدی از سرمایه‌داری، و برای به دست آوردن هر درجه‌ی بیشتر از آزادی‌های اجتماعی وسیاسی و نیز کسب مطالبات اقتصادی و معیشتی، لازم است مبارزات با افزایش هر چه بیشتر و شکل گیری اشکال لازم سازمانیابی طبقاتی و کارگری و با تقابل هر چه بیشتر با جریانات سرمایه داری انجام پذیرد.
همچنین ما از ضمن حمایت و تحسین مبارزات ضد سرمایه داری درامریکا واروپا، ازجمله جنبش اشغال وال استریت وجنبش ۹۹% و نیزاعتصابات عمومی کارگران درکشورهای اروپایی، تاکید می‌کنیم که طبقه ی کارگر در این کشورها باید در خلال اعتراضات خود به افزایش درجه ی سازمانیابی و تشکل‌یابی رادیکال خود و ایجاد و یا تقویت سازمان ها و احزاب کارگری خود بپردازند تا بتوانند هرچه بیشتر مهر طبقاتی خود را بر روی این مبارزات و اعتراضات بزنند.

۵- ما یگانه راه بهبود در وضعیت معیشتی- اقتصادی کارگران و کسب هر درجه بیشتر از آزادی‌های سیاسی و اجتماعی را در تقویت آگاهی طبقاتی و افزایش توان سازمانیابی و تشکل یابی کارگران میدانیم. ایجاد تشکل‌های مستقل از دولت و کارفرماها و خودساخته و طبقاتی کارگری حق مسلم ماست و ما برای ایجاد آن از دولت اجازه نمی‌خواهیم بلکه دولت تنها وظیفه ی ثبت تشکل‌های مستقل ما را بر عهده دارد.

۶ – اعتراض و اعتصاب، حق تشکل، تحزب، آزادی بیان و قلم و مطبوعات، آزادی فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی، حق مسلم ماست. ما تداوم اجرای حکم اعدام، تعقیب قضایی، اخراج، تهدید و زندانی کردن فعالین اجتماعی را محکوم کرده و خواستار آزادی بی قید و شرط فعالین کارگری از جمله رضا شهابی، رسول بداقی،فرزاد احمدی، علی نجاتی، بهنام ابراهیم زاده، عبدالرضا قنبری، پدرام نصرالهی، شاهرخ زمانی، ابراهیم مددی و محمد جراحی و دیگر کارگران و فعالین کارگری هستیم.

٧- ما بر لزوم اتحاد و همبستگی بخش‌های مختلف طبقه ی کارگر اعم از کارگران بخش صنعت، خدمات، معدن، کشاورزی، حمل و نقل، معلمان، پرستاران و سایر بخش‌های طبقه ی کارگر تاکید میکنیم. همچنین ما ضمن حمایت از مطالبات بازنشستگان، خواهان اداره‌ی سازمان تامین اجتماعی به دست نمایندگان منتخب کارگری و نمایندگان تشکل‌های مستقل کارگری هستیم.

۸ – کار کودکان فارغ از ملیت، قومیت، ن‍ژاد و مذهب باید ممنوع شمرده شده و آموزش رایگان برای همه‌ی کودکان باید اجباری شمرده شود. همچنین تبعیض‌های آشکاری که در مورد زنان از جمله در زمینه‌های اقتصادی- اجتماعی میرود، و از جمله نابرابری هایی که در مورد زنان کارگر در محیط‌های کار و در قوانین کار وجود دارد محکوم است. ما ضمن حمایت از فعالین جنبش لغو کار کودک ، فعالین جنبش زنان و دیگر جنبش‌های اجتماعی از جمله جنبش دانشجویی، خود را متحد آنان می‌دانیم.

۹- روز جهانی کارگر، اول ماه مه، باید تعطیل رسمی شمرده شود و هرگونه ممنوعیت برگزاری مراسم در این روز ملغی گردد.
۱۰ – ما ضمن اینکه خود را بخشی از جنبش جهانی طبقه‌ی کارگر و دارای منافع مشترک با آنان و کل طبقه ی کارگر را در تضاد و نزاع با طبقه‌ی جهانی سرمایه‌داری میدانیم، هرگونه تهدید و تحریم اقتصادی و جنگ افروزی توسط دولت‌های سرمایه داری را محکوم میکنیم. جنگ و تحریم اقتصادی به جز استثمار و فلاکت برای کارگران و بهانه برای سرکوب و سودآوری بیشتر برای سرمایه‌داری داخلی و جهانی نتیجه‌ی دیگری نخواهد داشت. کارگران در این جنگ‌ها طرف هیچ کدام از دولت‌های سرمایه‌داری داخلی و یا جهانی نخواهند بود.

زنده باد همبستگی جهانی طبقه کارگر
پیش به سوی تقویت سازمانیابی و تشکل یابی کارگری
شورای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر ۱۳۹۱
بیانیه ۱ – ۲۵ فروردین۱۳۹۱

صدالبته آنچه دراین بیانیه آمده همه خواسته ها و ملزومات کارگران کشور نمی تواند باشد ولی عمده ترین خواسته ها و مواضع و مطالبات آنان را بازتاب داده است .
همین جا لازم است جدا از بیانیه شورای برگزاری مراسم رو زجهانی کارگر سال ۱۳۹۱ که در فروردین ماه صادر شد ازصف بندی های نهاد های گوناگون شناخته شده کارگری و اطلاعیه های آنان از جمله : جمعی از کارگران عسلویه ،کنگان وکارگران پروژه ای نفت و گاز – جمعی از کارگران پتروشیمی بندر ماهشهر – هیات بازگشایی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک – قطعنامه مشترک :کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری/ کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری/انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه – بیانیه چهار تشکل مستقل کارگری به مناسبت روز جهانی کارگر شامل : سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه/اتحادیه کارگران پروژه ای/هیات موسس کارگران نقاش ساختمان / کانون مدافعان حقوق کارگر-
قطعنامه های اول مه (۱۰اردیبهشت۱۳۹۱) روز جهانی کارگر بشکل جدا گانه شامل : انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه/ جمعی از فعالین کارگری کامیاران / جمعی از فعالین کارگری اصفهان/ سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه/ بیانیه ی کانون صنفی معلمان ایران به مناسبت هفته ی معلم : عبدالرضا قنبری، رسول بداقی، اسماعیل عبدی، مختار اسدی، روح الله قاسمی، یوسف مهرپویا، امیریقین لو، محمد داوری معلم جانباز، عبدالله مومنی، جعفرابراهیمی، علی پورسلیمان و… دیگر معلمان، کارگران، زنان، دانشجویان و تمامی آزادیخواهان دربند را آزاد کنید!
بیانیه کارگران دربند به مناسبت روز کارگر: رضا شهابی عضو هیات مدیره و مسیٔول مالی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران ، اسعد (بهنام) ابراهیم زاده از زندان اوین بند ۳۵۰ با عنوان : دستمزدهای ناچیز و سفره های تهی خسارات جبران ناپذیری به کارگران زده است – پیام علی نجاتی به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر از زندان اهواز –
بیانیه مادران عزاداربا عنوان :فشاربرکارگران ومعلمان معترض و خانوادههای ایشان روزافزون است – بیانیه کانون نویسندگان ایران بمناسبت اول ماه مه – نامه سه حقوقدان (محمد صالح نیکبخت، یوسف مولایی و پرویز خورشید ) در دفاع از حق تشکیل سندیکاهای کارگری از داخل کشور، درکنار تحرکات خارج ازکشور با اعلامیه نهاد های همبستگی با جنبش کارگری درایران خارج ازکشور – اتحاد بین المللی درحمایت ازکارگران ایران – اتحاد چپ ایرانیان – فراخوان شبکه سراسری «همبستگی برای حقوق بشر درایران» درخارج ازکشورو… همه و همه بشکل جداگانه درروزشمار کارگری این دوره انعکاس یافته و آیٔینه تمام نمایی ازتمامی فعالیت ها وتحرکات مستقل گوناگون درسطح نیروهای ایرانی و د رحایت ازمبارزات کارگران ایران بوده است که همه موارد آن عینا بازتاب یافته ودر زمره اسناد مرجع می باشد.
جداازاین درسطح بین المللی وتقویت امرهمبستگی های جهانی درحمایت ازمبازات کارگران ایران درهمین دورهنمونه های تپیک آن در فرانسه – کانادا – استرالیا – ترکیه ودرمواقع گوناگون صورت پذیرفته که انعکاس گزارشات آنها درروزشمارکارگری این دوره سه ماهه ، وجه مشترک این همکاری ها را منعکس نموده است.آنچه در این میان آمده همه ظرفیت و توان فعالین مدافع حقوق کارگران درخارج از کشورنیست بلکه خلاقیت ها وخود ویژه گی های این همکاری ها چنانچه بتواند با نوعی همسویی هایی همه جانبه تردرسطح فعالین” نهاد های همبستگی با جنبش کارگری درخارج ازکشور” – فعالین “اتحاد بین المللی درحمایت ازکارگران ایران “– فعالان “اتحاد چپ سوسیالیستی” و “نمایندگان شورای هماهنگی نمایندگان سازمان ها و احزاب در کلن” ،دردوره آینده صورت پذیرد. می تواند همگامی های گسترده تری را درسطح بین المللی درامردفاع از کارگران ایران ومطالبات نادیده گرفته شده آنان ، ومشکلات خانواده های زندانیان کارگر زندانی شده و موجودیت دفاع از تشکلات مستقل کارگری را درسطح جهان به نمایش بگذارد. برای سپردن این تلاش ها درحافظه تاریخی جنبش کارگری به یک نمونه بزرگ و تاثیر گذار آن در این دوره گزارشات روزشمار کارگری اشاره می داریم. فراخوان چهارشنبه ۶ ژویٔن برایر ۱٧ خرداد۹۱ فراخوان سندیکاهای فرانسوی به تظاهرات درحمایت از فعالین کارگری ‌زندانی درایران با عنوان :

تظاهرات ایستاده در روز ۶ ژویٔن در برابر دفتر سازمان جهانی‌
میدان ملل- ژنو
در دفاع از حقوق کارگران
و آزادی‌های سندیکایی در ایران
در ایران کارگران از ابتدایی ترین حقوق محرومند:
- حق اعتصاب؛
- حق تظاهرات؛
- حق ایجاد تشکلات سندیکایی
هزاران کارگر به اتهام عدم رعایت موارد ممنوعه توسط رژیم دستیگیر شده، بسیاری به زندان افکنده شده و در مواردی به مرگ محکوم شده اند.
ما سندیکاهای فرانسوی : ث.ژ.ت (CGT)، ث.اف.د.ت (CFDT)، اف.اس.او (FSU)، اونسا (UNSA) و سولیدر (Solidaire)کلیه تشکلات کارگری شرکت کننده دراجلاس سال ۲۰۱۲ سازمان بین المللی کار در ژنو را فرا می خوانیم که برای: دفاع از مبازرزات کارگران ایران و خواسته های آنها در ژنو اجتماع نمایند . خوشبختانه این فراخوان پاسخ درخوری ازجانب تمامی گروهبندیهای مدافع حقوق کارگران درخارج ازکشوررا با خود به همراه نمود که تا حد زیادی درروزشمارکارگری آمده است . استمرار این سطح همکاری ها بین فعالان سندیکاهای فرانسوی با نهاد های همبستگی منتهی به دعوت محمود صالحی فعال کارگری شناخته شده از ایران و دیدارباآنان و گفتگو های فی ما بین بوده که در روزشمارعینا آمده است.

امروزه عدم امنیت شغلی – قراردادهای موقت – تعطیلی واحد های تولیدی- واردات بیرویه درعرصه های مختلف مواد تولید صنعتی و کشاورزی ، بیکاری های گسترده و فله ای ، وفلاکت زندگی روستایٔیان زحمتکش و ناگزیری خروج آنان وخاصه جوانان روستایی به شهرها ومراکزاستان ها به گستردگی میلیونی حاشیه نشینی درایران انجامیده است. این پدیده به ازدیاد مشاغل کاذب درسطح شهرها دامن زده و بزهکاری اجتماعی را درعرصه های گوناگونی به سطح رسانده است که رسانه های مجازکشورنیزمجبور به انعکاس آن شده اند.
قابل ذکر است گزارشات خبری مربوط به وضعیت دشوار معلمان و تجمعات اعتراضی آنان ، کارزارهای بین المللی دفاع ازمعلمان ایران وخواسته های انان،گزارشات وضعیت کشاورزان نی بُر – چایکاران – برنج کاران وسیر صعودی واردات برنج و نقش دلالان وارد کننده برنج –و حوادث کارگری و سوانح کاری کارگران حین کار ، گرانی وتورم فزاینده وموضوع کشاکش دستمزدها همه وهمه بیانگروضعیت دشوارتولید داخلی ، حدت تحریم ها ی گسترده جهانی تاثرات مخرب خود را در زندگی همه لایه های کارگران و نیروی محروم جامعه از خود به جا گذاشته است .
روزشمارکارگری دوره سه ماهه اول سال ۹۱ وآغازسه ماهه پشت سر گذاشته شده (خرداد – تیر – مرداد ) بعدی بخاطر اهمیت موضوعات مورد اشاره بخش های معینی ازاین اخباررا که حجم وسیعی را شامل می گردد درخود جای داده است .

همچون دفعات پیشین آنچه دراین مجموعه به نظرتان می رسد، گردآمده ازمنابع گوناگون ازجمله : خبرگزاری های دولتی ایران (ایلنا – ایسنا – مهر– سایت آفتاب،وسایت فرارو،سلامت نیوز…) وسایت ها ی اصلاح طلب ( کلمه – جرس – اعتماد وسحام نیوز….) وتشکل ها،نهادها وسایت های مستقل مانند : (کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری،سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه،جمعی ازفعالان کارگری ایران خودرو،کانون مدافعان حقوق کارگر،کمیته پیگیری ایجاد تشکل های آزاد کارگری، خبرنامه امیرکبیر،خبرنامه مازندران،سایت میدان زنان، کمیته حمایت ازشاهرخ زمانی ،کمیته دفاع ازرضا شهابی – کانون صنفی معلمان تهران،کردستان میدیا، ساوالان سسی، آسمان دیلی نیوز وغیره) درداخل وخارج وهمینطورامکانات خبررسانی های خارج ازکشور( تارنمای چشم انداز کارگری- سایت روشنگری –پیام ،افق روشن،وبلاگ کارگری راه کارگر،سایت خبری راه کارگروغیره …) وخبرهای دریافتی به ایمیل آدرس روزشمار کارگری فراهم آمده وبه نظرتان می رسد.
اضافه نمایم؛علاقمندان به روزشمارکارگری، برای دست یابی به آرشیو روزشمار کارگری سال های پیشین و جداول استخراج و جمعبندی آن ها ،می توانند با آدرس ایمیل روزشمارکارگری ایجاد ارتباط نمایند تا لینک های آنان خالصانه دراختیارشان قرار دهم . باید از بابت تاخیر این دوره روزشمارکارگری درانتشار به موقع آن ازهمه شما عمدتا به دلیل دشواری های جسمی همراه بوده عذرخواهی نمایم.
خوشحال می گردم که فعالان کارگری،مدافعان حقوق کارگران وهرآنکس که روزشماربه دستش می رسد، بتواند نکته نظرها وانتقادات سازنده وموثرخود رابرسراین مجموعه کاربا من درمیان نهد .
بیش ازهرچیزازدریافت ایمیل های شما خرسند گشته وخواهم آموخت .

با دوستی و رفاقت
امیرجواهری لنگرودی
Roozshomar_k@yahoo.com

جنبش کارگری ومروری براعتصابات واعتراضات کارگران درایران!
روزشمارکارگری ماههای فروردین – اردیبهشت – خرداد
سال ۱٣۹۱ –۲۰۱۲

جهت مطالعه این روزشمار به آدرس زیر مراجعه کنید:
http://asre-nou.net/php/workers/Roozshomar-3%20mahe%20sal%201391.pdf

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.