اسماعیل هوشیار: سراب همبستگی با شیخ مسعود !؟

اولین صحبتهای آقای مسعود رجوی بعد از خروج از لیست آمریکا حاوی هیچ نکته جدیدی نبود. نوار طولانی ۲ ساعته صحبتها را روی یوتیوب گذاشته اند . تمام حواست را جمع میکنی تا شاید چیزجدیدی و حرفی تازه بشنوی … ولی دریغ و داد ازبلاهت و خوش بینی مجدد خودمان….. که بازهم به خطا رفتیم . ….

ازخزعبلات و مزخرفات تکراری ایدئولوژی امام هشتمی ها و باقی شاسکولهای عقیدتی و قرآنی و سیاسی و امریکایی ……… که بگذریم ؛ میرسیم به دقایق پایانی روضه . آقای رجوی از همسبتگی میگوید…. از اتحاد …. از اینکه حتی اگرکسی و جریانی برنامه و ساختارو قوانین شورای مجاهد را قبول ندارد، باز هم میتواند بیاید و همبسته شود …..

http://www.youtube.com/watch?v=AFqRaoy8NNc&feature=youtu.be

 نمیدانم مخاطب را چگونه میبیند؟ فرد و جریانی که به سرنگونی حکومت اسلامی معتقد باشد و به رقیبش (مجاهد خلق) هم اعتمادی نداشته باشد ، کجا باید بیاید وچطور….!؟ مجاهدی که همچنان به ساختارسیاسی و ایدئولوژیک گذشته خودش میبالد وهیچ نقدی را برنمیتابد ؛ به هربهانه و درهرفرصتی میخواهد به مخاطب بقبولاند که همه رفتاروکردارش درست بوده ؛ تصمیماتش عالی بوده… زندان و شکنجه و سرکوب و قتل ناراضیان تشکیلاتی دردهه ۱۳۷۰ فقط یک توهم است و کار بلندگوهای حکومتی…! یعنی اشاره وزارت خارجه آمریکا به سرکوب تشکیلاتی را فقط نتیجه تبلیغات رژیم میداند …. ما که آویزان به گزارش وزارت خارجه نبودیم و نیستیم ؛ ولی قرارهم نیست که هرخطایی با هرتوجیهی را خاک رویش ریخت و فراموش کرد. همزمان از استراتژی و ارتشی دفاع میکند که معلوم نیست با چه مکانیزمی وابزاری قراراست از زندان لیبرتی حرکت وحمله کند وحکومت اسلامی سرنگون کند . به انقلاب درونی افتخار میکند وخواهر مریم و تمام ارزشهای قرن پیش خودش را….. خودش حلواحلوا میکند و نهایتا برحفظ هژمونی سیاسی دراین همبستگی با بیانی سیاسی تاکید میکند.  نه

جناب … همبستگی سیاسی و حرف جدید چنین علائم وشروعی ندارد . یک جلبرگ ساده هم در مقابل تغییرات آب و هوای بیرونی ؛ ازخودش واکنش مناسب را دارد ، سیستم دفاعی فصل با فصلش تفاوت میکند از قوانین طبیعت برای حفظ خودش باید پیروی کند و منطبق شود ….. حال چطورمیشود که مجاهدین خلق بعد از ۲ دهه و مسیری که اختیاری آمده اند ….هنوزبرهمان گذشته مانده باشند …… به آن افتخارکنند ….. مریم ازمسعود تعریف کند و مسعود از مریم …… و درهمان ساختمان سیاسی قدیمی بخواهند طرحی نو دراندازند !؟ اصل مبارزه با هرشکلی قابل تقدیراست ؛ ولی مسیرمبارزه میتواند برای هرمدعی ؛ سرشارازخطا و اشتباه باشد و خطاها افتخاری ندارد. مبارزه کردن افتخاردارد ؛ ولی خطاهایش به خصوص اگرتصمیمات غلطی را به نام مبارزه بخواهند به اذهان بچپانند ….. قابل نقد جدی ست وباید هرروز برآن انگشت گذاشت . کادراین موضوع اساسا به تضادهای فردی برنمیگردد . ازقانونمندی خودش تغذیه میشود . اگرمسعود رجوی با همان سازوکارقرن پیش میخواهد بقیه را درامروز ؛ زیرچتروهژمونی سیاسی خودش بکشد ؛ به کاهدان زده است .

آقای رجوی: شما باید ابتدا باور وقبول کنید که از یک دهه پیش در شرایط جدیدی قرار گرفتید. دراین شرایط جدید شما نمیتوانید برپایه ساخت و سازسیاسی و تشکیلاتی و ایدئولوژیک قرن پیش خودتان ؛ با بقیه نیروهای سیاسی حتی یک قهوه بخورید چه برسد به اتحاد سیاسی ! اینکه تجربه و ابعاد شما نسبت به بقیه بزرگتراست ؛ دلیل براشاعه و حفظ ودفاع از مناسبات مافیایی مجاهد خلق نیست. اگرهم روزی بنا به گفته خودت نیرو وفردی به شما پیام داده که: مایل است با تو همبستگی شود ولی به دلیل لیست آمریکا معذوراست…..مطمئن باش مثل اسب خالی بسته است. لیست آمریکا را بهانه کرده است . دردنیای سیاست هرابلهی متوجه عدم جدیت و بازیهای سیاسی دولت امریکا با لیست موهومش میشود که : این دیگر چه نوع تروریستی است که هم درلیست است و هم درکنگره وسنای آمریکا میرود….. مشکل اصلی و جدی نیروهای سیاسی موجود با شما ؛ نه لیست است و نه هیچ چیزدیگر . فقط اعتماد است ! فصل اعتماد به مجاهد حداقل ۲ دهه پیش تمام شد. نتیجه اش هم معلوم است .از۳۰ خرداد سال ۱۳۶۰ فرمان وهژمونی سیاسی دستتان بود و اعتمادها و خیلی چیزهای دیگر؛ نقطه امروز شما چیست ونتیجه چه شد ؟ نیروی سیاسی موجود به چه چیزشما باید دلش محکم باشد و دوباره اعتماد کند و همبستگی مورد نظرتورا بپذیرد ؟ نیروی ایدئولوژیکی که برای رسیدن به خواسته و حفظ خودش به خودش هم رحم نمیکند وهربلایی را با توجیهات عقیدتی به سرنیروهای وفادار خودش میآورد ؛ اگردستش برسد با بقیه چه میکند ؟ مشکل جدی؛ اعتماد به مجاهد خلق ایدئولوژیک….درزمین سیاست است .

مقوله اعتماد هم خودتان خوب میدانید که کسب کردنی است. جنس اعتماد سیاسی هم با جنس اعتماد ساندیس خورهوادار فرق میکند .  شما اگرتوانستی ازحباب ایدئولوژیک و دنیای قدیمی سیاسی خودت خارج شوی ، اکسیژن تازه تنفس کردی ، نیم نگاهی به خودت کردی ؛ تمام اشتباهات را به حساب و گردن بیرون نیانداختی ؛ نقطه پایان فصلی که گذشت را قاطعانه زدی ، ازمصالح آن ساختمان قدیمی سیاسی دل کندی و دست به شروع جدید درشرایط روز زدی….همه تجربیات هم یحتمل روزی به کارمیآید . شما نمیتوانید با همان نقش و کاریزمای زشت عقیدتی خدا گونه ؛ که برای خودت ساخته ای وتمام سیاستت هم رویش بنا شده است درزمین سیاست امروز موثرباشی . خودتان قانون بنویسید و بعد فراخوان اتحاد بدهید ؛ شما اگرتوانستی اول همردیف با بقیه فقط می نشینی و بعد همگی با هم قانون مینویسید………..قوانینی کاملا مدنی و نه ارتجاعی و توحیدی ! 

شما مجاهدین به یمن انقلاب خواهر مریم؛ چه راه طولانی و سختی برای اجتماعی شدن درپیش دارید ….. و بقیه نیروهای موجود هم برای سیاسی شدن ….!

اسماعیل هوشیار
hoshyaresmaeil@yahoo.com
15  مهر ۱۳۹۱

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.