نامه هئیت نمایندگى KKE (حزب کمونیست یونان) در پارلمان اروپا تشدید مداخلات امپریالیسم در سوریه را محکوم میکند

هئیت نمایندگى KKE در پارلمان اتحادیه اروپا٬ با نامه اى به کاترین اشتون٬ نماینده عالى اتحادیه اروپا براى سیاست امنیتى و تجارتى٬ تشدید مداخله خطرناک امپریالیسم اروپا٬ آمریکا و ناتو در سوریه٬ که شرایط را براى ایجاد یک درگیرى عمومى در سطح منطقه فراهم میاورد٬ محکوم میکند. ….

 

http://inter.kke.gr/News/news2012/2012-07-25-syria

آتن٬ ٢۴ جولاى ٢٠١٢
مترجم: پیام پرتوى
هئیت نمایندگى KKE در پارلمان اتحادیه اروپا٬ با نامه اى به کاترین اشتون٬ نماینده عالى اتحادیه اروپا براى سیاست امنیتى و تجارتى٬ تشدید مداخله خطرناک امپریالیسم اروپا٬ آمریکا و ناتو در سوریه٬ که شرایط را براى ایجاد یک درگیرى عمومى در سطح منطقه فراهم میاورد٬ محکوم میکند. آنها همچنین تاکید میکنند که تحولات در سوریه منحصرا مختص به مردم سوریه بوده و درخواست میکند که به مداخلات اروپا٬ آمریکا و ناتو بر علیه سوریه و ایران بسرعت پایان داده شود٬ تحریم اقتصادى بر علیه این کشورها و مردم آنها سریعا لغو و اینکه یونان در جنگهاى تازه امپریالیستى شرکت نکند.

اعضاى اتحادیه اروپاى KKE   در پارلمان اروپا٬ Giorgos Toussas و Babis Angourakis در نامه خود به نکات زیر اشاره میکنند:”هئیت نمایندگى حزب کمونیست یونان (KKE) در پارلمان اروپا٬ تشدید مداخله خطرناک امپریالیسم اروپا٬ آمریکا و ناتو در سوریه را محکوم میکند. حمله جنایتکارانه اخیر در دمشق که موجبات مرگ وزیر دفاع٬ Dawoud Rajiha٬ و دیگر مقامات عالیتربه دولت سوریه را فراهم آورد٬ نتیجه مداخله آشکار امپریالیستهاست که از مخالفان مسلح و دیگر مکانیزمها که هیچ ارتباطى به منافع واقعى مردم سوریه ندارد. رقابت بیرحمانه میان قدرتهاى امپریالیستى٬ به منظور تضمین نفوذ و مزایاى ژئو استراتژیک در سطح منطقه خاور میانه و خلیج فارس٬ تنش را افزایش داده و شرایط را براى یک درگیرى عمومى فراهم میاورد.  

علاوه بر این٬ فشار و تهدیدات بر علیه ایران٬ به بهانه برنامه هسته اى٬ به مرحله جدیدى وارد شده است. فضاى جنگى که طى سالها  توسط اروپا در سطح منطقه بصورتى آشکار تقویت شده است در پیوند با منابع انرژى و موقعیت ژئو استراتژیک قرار داشته و به نگرانیهاى “انسان دوستانه” ادعایى نیروهاى امپریالیستى مرکزى و منطقه اى ارتباطى ندارد. این وضعیت انفجارى فعلى که توسط افزایش تهدیدات در مورد یک حمله نظامى به ایران توسط اسراییل٬ که همچنین به دنبال تحکیم نقش خود بعنوان نیرویى قدرتمند بر علیه مردم منطقه است٬ حادتر میشود.  

سیاست اتحادیه اروپا٬ ناتو و آمریکا٬ تضادهاى قابل انفجار با نیروهایى مانند روسیه و چین که مدعى نقشى در منطقه اند٬ دخالت رژیمهاى ضد مردمى مانند عربستان سعودى٬ قطر٬ ترکیه که آرزوى ایفاى نقشى مهمترى را در سر میپروانند٬ چشم انداز نزدیکترى را از یک درگیرى عمومى و یک دخالت نظامى آشکار – همانطور که در لیبى بود- در سوریه و ایران ارائه میدهد. در این طرحهاى خطرناک یونان هم مستقیما٬ عمدتا به دلیل پایگاه نظامى آمریکا – ناتو در Souda Ba که از نظر استراتژیکى مهم است٬ و به دلیل تمایل دولت یونان جهت شرکت در طرحهاى تبهکارانه بر علیه مردم منطقه٬ دخیل است.   

هئیت نمایندگى KKE  در پارلمان یونان بر روى نیاز فورى٬ براى مقاومت توسط توده هاى منطقه بر علیه مداخلات به منظور خنٽى نمودن جنگ امپریالیستى٬ تاکید میورزد. تحولات در سوریه مطلقا منحصر به مردم سوریه٬ که تنهامسئول تصمیمم گیرى بر روى آینده خود و کشورشان هستند٬ میباشد.ما خواهان:١- توقف مداخلات اتحادیه اروپا٬ آمریکا و ناتو بر علیه مردم ایران و ناتو هستیم.٢- لغو فورى تحریمها بر علیه سوریه و ایران که بر روى مردمشان تاٽیر گذاشته و همچنین نتایج  منفى بر روى مردم کشورهاى عضو اتحادیه اروپا دارد.   ٣- اینکه یونان در جنگهاى تازه امپریالیستى که بر علیه ایران و سوریه تدارک دیده شده است شرکت نکند.۴- پرهیز از هر گونه “قرارداد الزام آورى” که یونان را مستقیم و غیر مستقیم به شرکت در گیرى ملزم میسازد. ۵- از پایگاه نظامى Souda Bay استفاده نکند. آن باید بسرعت بسته شود. ۶- بازگشت نیروهاى نظامى یونان که در خارج از کشور هستند.٧- لغو مانورهاى نظامى و کلیه قراردادهاى همکاریهاى نظامى با اسراییل.هئیت نمایندگى KKE در پارلمان اروپا مردم ما را جهت ابزاز همبستگى با مردم منطقه که امپریالیستها آماده اند آنها را بطریقى چند جانبه قتل عام کنند و جهت تقویت مبارزه آنها براى قطع رابطه با سازمانهاى امپریالیستى٬ اتحادیه اروپا و ناتو٬ که با ارزشترین کمکها را براى آینده اى صلح آمیز و رفاه مردم در منطقه تشکیل میدهد٬ فرا میخواند.”  

e-mail:cpg@int.kke.gr

ارسال دیدگاه