اطلاعیه درباره پوستر مشترک فرا خوان یاد یاران

امسال هم چون سالهای گذشته یاد و خاطره هزاران شقایق به خون تپیده را با فراخوان یاد یاران گرامی می داریم  و با درسی که از قهرمانی ومقاومت آنان آموخته ایم، پرچم داد یارنمان را تا روز ستاندن افراشته نگاه میداریم! ….

همیشه تابستان یاد آوردرد ناک ترین حوادث اتفاق افتاده در ایران بوده و ۳۱ سال است که دیگر تابستان ها وجدان های بیدار و دادخواهان را به افشای تلخترین دوره تاریخ معاصر ایران فرا می خواند. رژیم جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدنش در بهمن ۱۳۵۷ تا به امروز، لحظه ای در سرکوب، شکنجه و اعدام مخالفین سیاسی و عقیدتی اش درنگ نکرده است، با این حال، دهه شصت ابعاد جنون آسای وحشیگری این رژیم را آشکارتر می سازد.
۳۱ تابستان از اوج گرفتن کشتار جوانان پرشور کمونیست و انسانهای آزادی خواه و مبارز و انقلابی، به دست رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی می گذرد. رژیمی که با استفاده از یکی از مهمترین ابزارسرمایه داری (مذهب) سیطره خود را بر سراسر خاک ماتم زده ایران گسترده است تا نشان دهد به درستی تداوم دهنده راه سرکوب و شکنجه نظام سلطنتی گذشته است و قساوت و کشتار را در مدرسه رژیم پادشاهی به خوبی فرا گرفته است.

امسال هم چون سالهای گذشته یاد و خاطره هزاران شقایق به خون تپیده را با فراخوان یاد یاران گرامی می داریم  و با درسی که از قهرمانی ومقاومت آنان آموخته ایم، پرچم داد یارنمان را تا روز ستاندن افراشته نگاه میداریم!
کمیته هماهنگی برگزاری یادمان به خون خفته گان کشتار زندانیان سیاسی دهه ی ۶۰، ضمن تشکر از اعضای گروه هنری گفتگوهای زندان و به ویژه هنرمند ارزنده سیاوش فانی، پوستر مشترک یادمان های ۲۰۱۲ را منتشر می سازد. فعالین و برگزارکنندگان یادمان ها در شهرها و کشورهای مختلف که مایل به استفاده از این پوستر می باشند، می توانند مستقیما از پوستر استفاده کرده و یا در صورت نیاز به پشتیبانی فنی، با آدرس کمیته برگزار کننده تماس برقرار کنند.

سرنگون باد کلیت نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران!
گرامی باد یاد و راه جانفشانان و به خون خفته‌گان زندانیانِ سیاسی ایران!
زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیزم!
زندانی سیاسی بدون قید و شرط آزاد باید گردد!
زندان شکنجه کشتار ملغی باید گردد!
کمیته‌ی هماهنگی برگزاری یادمانِ به خون خفته‌گانِ کشتار زندانیان سیاسی دهه‌ی ۶٠

آدرس تماس:
tondardialog@web.de

متن فراخوان با فهرست حمایت کنندگان در لینک زیر قابل دسترس است:
http://www.dialogt.net/index.php?id=48&tx_ttnews[tt_news]=44&cHash=6f700c4af8a1506b049698e7984650fc

ارسال دیدگاه