محمد اشرفی: از صندوق همبستگی با کارگران ایران حمایت کنیم

خبر تشکیل صندوق همبستگی با کارگران ایران _ کانادا  مسرت بخش ترین خبری بود که اخیرا” شنیدم . سالهاست که ضرورت تشکیل صندوقهای حمایتی از مبارزات کارگران در زوایای مختلف احساس می شود. …. (دنباله…)