اسماعیل هوشیار: مسئله هسته ای و حقوق بشر بهانه است!

آقای خامنه ای درزمین سیاست خیلی از واقعیتها را میشود فهمید، مشکل این است که نمیشود فهماند! به خصوص برای کسانی مثل شماها که تصمیم گرفته اید مثلا درمحاسبات خودتان تجدید نظرنکنید. مثل سیمان قدرت انعطاف پذیری ندارید. ولی شماها هم به هرحال و به هر شکلی مثل بقیه خواهید شکست! ….

دیکتاتور کودن و احمق نوبر نیست؛ ولی اگر کسی خامنه ای وانصارش را هم احمق فرض کرده؛ سخت دراشتباه است! خامنه ای و انصارش حداقل درحوزه سیاست خارجی خیلی هم فعال و با هوش هستند هرچند این هوش و ذکاوت متاسفانه جنبه سازندگی ندارد. خامنه ای درسوم مرداد حرفهایی زده که ما هم بخشی ازآن را تشریح میکنیم. خامنه ای بهانه حقوق بشر و مسئله هسته ای را درست تشخیص داده است. یعنی سالهاست میدانند که واقعییت چیست؟ درجریان جنبش سراسری مردم ایران در خرداد ۱۳۸۸ قبل ازاینکه زنگ خطر برای خامنه ای و انصارش صدا کند، زنگها برای سیاستهای کلان غرب در دراز مدت به صدا درآمد. صحنه سیاسی ایران به مثابه بشکه انفجاری و قابل اشتعال درهرلحظه ، قطعا قابل تعمیم به تمام خاورمیانه است . بنابراین چاره ای باید …..!

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2012/07/120725_u06_khamenei_nuclear.shtml

برای کوتاه کردن پای مردم از خیابان وعدم حضورعنصراجتماعی درقلب تحولات ، آنها خودشان دست به کارشدند . جنبش مردم ایران را درخرداد ۱۳۸۸ به تیغ سرکوب حکومت اسلامی سپردند با نامه های رسمی اوباما به خامنه ای … تا مهاراوضاع ازدستشان خارج نشود و کاررا با بهارموسوم به عرب شروع کردند . پروژه ای کلان درهمان سطح خاورمیانه بزرگ . شاید درابتدای کار کسی دقیق نمیدانست که مسیرچگونه طی میشود ؛ یعنی ازقبل کسی نمیتوانست تعیین کند که قذافی آنطوربرود و مبارک اینطور و اسد و بقیه ها ، هرطوری ! ولی دراینکه چنین مسیری باید طی شود همه با هم هستند . یعنی دررفتن و جمع کردن سفره های قرن پیش . یک مقام بلند پایه وزارت خارجه امریکا درشروع تحولات تونس به دیکتاتور گفته بود : اگر میخواهی بمانی باید بگذاری خودمان سرت را با ماشین اصلاح کنیم ! ( نقل به مضمون)

درمورد بقیه هم همین است . خاورمیانه بزرگ یعنی یک دوره جدید برای نیم قرن آینده ، تضادهای متفاوت ، رقبای جدیترو جدیدتر، منافع کلانتر…و به قول رایس که گفت : ۵۰ سال بعد دنیا خواهد فهمید جنگ عراق چرا….؟ بیچاره اسد که درشروع تحولات موسوم به بهارعرب گفته بود : این ویروس به سوریه نخواهد رسید ! ولی رسید . درهرارگانی با توجه به نوع عکس العمل ؛ خودش را منطبق میکند و کارش را پیش میبرد . این الفبای ساده را هرگیجی تشخیص میدهد و دمیدنهای استیصالی به داستان مضحک انواع ارتشهای آزادیبخش درلیبی و سوریه و هرجای دیگر؛ چاره درد سیاسیون ابله نیست !

موضوع نه جغرافیای محدودی به نام ایران یا سوریه است و نه درقدم اول دیکتاتورهای قرن پیش به نام اسد یا خامنه ای ! اگر دریک تابلوی فرضی همین امروز حکومت اسلامی درایران رضایت بدهد که خودشان با ماشین اصلاح سرش را بزنند…..آنوقت خیلی راحت و سریع بمب اتم هم برایشان مجازمیشود. و اگربخواهند همچنان درمتن این تحولات وسیع مثل خرمگس معرکه وزوز کنند وخرمراد خودشان را به سیاق سابق هی کنند ، آنوقت موضوع ” تغییر ” فقط شکلش قابل پیش بینی نیست.عوض شدن شرایط موجود جدی واجتناب ناپذیراست و شامل همه میشود مبارک و صدام و اسد و تمام زائده های سیاسی دوران جنگ سرد !

سرفصلهای پیش رو، درانتخابات بعدی امریکا و انتخابات بعدی ریاست جمهوری حکومت اسلامی ، همه گزینه ها همچنان روی میزاست .
هنری کیسینجر وزیر خارجه اسبق که علیرغم کهولت سن – ۸۹ سال- همچنان سیاست های استراتژیک امریکا را اعلام می کند در آخرین مصاحبه خود که در آپارتمانِ شخصی اش با وی انجام شد گفت:
آمریکا در حالِ گسترش دام برای روسیه و چین است و دراین استراتژی آخرین میخِ “تابوت” ایران است. کشوری که هدفِ اصلی‌ اسرائیل است. جنگ میتواند شروع شود. من به پنتاگون گفته بودم که هفت کشورِ خاورِ میانه بدلیل منابع طبیعی آنها باید مهار شوند.(بر آنها مسلط شد) آخرینِ آنها ایران است. برای این استراتژی پنتاگون تقریبا خوب عمل کرده و فقط ایران مانده است. ایران می تواند شرایط را به نفعِ ما رقم بزند. ‌نیرو‌های جوانِ ما آمادگی چنین جنگی را دارد و ما میتوانیم از پس آن بر بیائیم. اگر “نفت” را مهار کنیم، کشور‌ها را مهار کرده ایم و وقتی‌ “غذا” را مهار کنیم، ملت‌ها را مهار کرده ایم…..

آقای خامنه ای درزمین سیاست خیلی از واقعیتها را میشود فهمید، مشکل این است که نمیشود فهماند! به خصوص برای کسانی مثل شماها که تصمیم گرفته اید مثلا درمحاسبات خودتان تجدید نظرنکنید. مثل سیمان قدرت انعطاف پذیری ندارید. ولی شماها هم به هرحال و به هر شکلی مثل بقیه خواهید شکست!

اسماعیل هوشیار
۲۶٫۰۷٫۲۰۱۲
hoshyaresmaeil@yahoo.com
www.tipf.info

ارسال دیدگاه