” سوریه و تبلیغات جنگى” نوشته: Partrik Paulov

هر دو روسیه و چین بارها نظرات خود را مبنى بر اینکه حل اختلافات تنها از طریق گفتگو امکان پذیر است و اینکه این مردم سوریه هستند که باید آینده سوریه را تعیین کنند٬ تکرار کرده ا ند. هر دو دولت سرباز زدن غرب را از حمایت از یک توسعه صلح آمیز  بعلاوه تلاش آنها جهت گرفتن تصمیم از خارج در مورد اینکه چه کسى باید بر سوریه حکومت کند را مورد انتقاد قرار میدهند. ….

سوریه و تبلیغات جنگى
به نقل از نشریه کارگر٬ ارگان رسمى حزب کمونیست سوئد (م.ل)
نویسنده: Partrik Paulov
مترجم: پیام پرتوى

روسیه و چین از جنگ جدید – سازمان ملل متحد جلوگیرى میکنند
وضعیت سوریه جدیست. گسترش خشونتها تعداد زیادى را قربانى خود کرده و خسارات فراوانى را ایجاد نموده است. اما دلایل آن یا پنهان نگاه داشته میشود و یا توسط گزارشات رسانه هاى خبرى مسلط تحریف میشوند. گناهکاران مخالفان مسلح و حامیان آنها هستند که مسئول بالا گرفتن جنگ بوده و ترور را به گفتگو و آتش بس ترجیح میدهند.
تغییر شرایط هفته گذشته در سوریه شگفت انگیز بود. ابتدا بمبى در یک جلسه که مقامات بلند پایه سوریه در آن شرکت داشتند منفجر شد. در میان قربانیان وزیر دفاع و معاون او٬ و سپس وزیر داخلى که او نیز از جراحات خود جانسپرد وجود داشتند.
همزمان مخالفان موسوم به ارتش آزادیبخش سوریه (FSA) در بخشهاى مختلف شهر چند میلیونى دمشق٬ به اضافه بخشهاى مرکزى شهر٬ دست به حملات گسترده اى زدند.
به ترور و حمله باید بعنوان شکستى براى دولت سوریه و ارتش آن نگاه کرد. اما گزارشات رسانه هاى خبرى سوئد درباره دولتى که هر دو٬ کنترل و پشتیبانى مردمى را از دست داده است٬ کشورى کاملا در بحران٬ تشریح صحیحى از وضعیت فعلى سوریه نبوده و نیست.
روزهایى که گذشت مبین این امر است. ارتش کنترل دمشق را بدست آورده و به اصطلاح شورشیان به مناطق جدید فرار کرده اند. دولت سوریه تحت رهبرى پرزیدنت بشار العسد به کار خود ادامه میدهد. پارلمان در این هفته جهت گفتگو در مورد مبارزه با تروریسم نشستى را برگزار نمود. در این نششت همچنین در مورد اینکه چگونه باید با فساد مبارزه شود و اینکه چگونه باید فاصله طبقاتى کاهش داده شود پیشنهاداتى ارائه شد.
اما کسى نمیتواند ادعا دیگرى بجز اینکه وضعیت جدیست ارائه بدهد. بسیارى از سوریها در جریان اختلافات کشته شده اند و بسیارى٬ بویژه در داخل کشور٬ ناگزیر به فرار شده اند.

در این میان آنچیزى که بیش از هر چیز دیگرى عوامل ترس و وحشت را فراهم میاورد اینست که مخالفان مسلح و حامیان خارجى آنها بطور کلى تمایلى به حل مسئله از طریق مسالمت آمیز ندارند. پس از اینکه طرح صلح میانجى سازمان ملل کوفى عنان به اجرا گذاشته شد٬ گروههاى مسلح و صداى سیاسى آنها٬ شوراى ملى سوریه (SNC)٬ تلاش کرده اند که آنرا عمدا به شکست بکشانند٬ و میتوانند آنرا انجام بدهند به دلیل اینکه از خارج کمک دریافت میکنند.
همه چیز نشان از این دارد که امپریالیسم آمریکا٬ متحدانش در غرب و جهان عرب براى یک افزایش مداخله نظامى کار میکنند٬ به دلیل اینکه هر چه بیشتر نشان داده میشود که نمیتوان تغییر رژیم را به طریق دیگرى فراهم آورد.
حتى رسانه هاى خبرى در آمریکا و دیگر کشورهاى غربى اکنون در مورد جریان پول و اسلحه  به گروههاى مسلح گزارش میدهند. آشکارا نوشته میشود که CIA – آمریکا در پایگاههاى ارتش آزاد سوریه در ترکیه بسر میبرد.
بدون پشتیبانى از خارج درگیریهاى خشونت آمیز روزهاى گذشته در دمشق هرگز رخ نمیداد.
ابزار دیگرى که در اینجا از آن جهت ناکام گذاران تمام تلاشها براى ایجاد صلح استفاده میشود٬ مقصر جلوه دادن یکطرفه رژیم است. این امر رخ میدهد اگر چه به روشنى نشان داده میشود که این نیروهاى مخالف هستند که قتل عامها را انجام میدهند٬ بمبها را منفجر میکنند و یا مردم را ناگزیر به فرار مینمایند.

این امر در رابطه با نشست هفته گذشته شوراى امنیت سازمان ملل کاملا روشن شد. پس از اینکه اعضاى دولت سوریه را منفجر کردند و شورشیان جنگ را به مناطق مسکونى سوریه کشاندند آمریکا با توانى بیش از گذشته بر ضرورت  قطعنامه اى در سازمان ملل تاکید نمود٬ قطعنامه اى مبنى بر تحریم تسلیحات نظامى بر علیه رژیم سوریه٬ اگر آنها به استفاده از خشونت پایان ندهند.
این درخواست در این رابطه بیهوده است. آیا دولتى که مورد تجاوز مسلحانه قرار گرفته و وزیران و مردم آن به قتل رسیده اند نباید از خود در مقابل تجاوزگران دفاع کند؟
با اینحال روسیه و چین از تصویب اینچنین قطنامه اى جلوگیرى کردند. یکبار دیگر رسانه ها غربى تشریحات کاذب حاکمان از ماهیت وتو در شوارى امنیت سازمان ملل را منتشر نمودند. آنها از عدم قابلیت سازمان ملل در مورد دخالت٬ در مورد اینکه روسیه و چین از سازش سرباز میزنند و مانع میشوند از اینکه جامعه جهانى جلوى خشنونت را بگیرد صحبت کردند. در واقع حقیقت خلاف اینست. روسیه و چین از طریق وتوهاى مکرر خود در شوراى امنیت از تلاش محرکان جنگ جهت نصب پرچم سازمان ملل بر روى جنگى بر علیه سوریه جلوگیرى کرده اند. این کشورها نشان داده اند که وقوع مجدد آنچه که در سال گذشته در لیبى گذشت را نمیپذیرند.

هر دو روسیه و چین بارها نظرات خود را مبنى بر اینکه حل اختلافات تنها از طریق گفتگو امکان پذیر است و اینکه این مردم سوریه هستند که باید آینده سوریه را تعیین کنند٬ تکرار کرده ا ند. هر دو دولت سرباز زدن غرب را از حمایت از یک توسعه صلح آمیز  بعلاوه تلاش آنها جهت گرفتن تصمیم از خارج در مورد اینکه چه کسى باید بر سوریه حکومت کند را مورد انتقاد قرار میدهند.
یک دیپلمات چینى سازمان ملل متحد براى دفتر خبرى چینى  Xinhua در مورد رفتار کشورهاى غربى در سازمان ملل متحد شهادت میداد. این سیاستمدار نماینده گان آنها را بعنوان دروغگویان٬ جاه طلبان و مردمانى بى علاقه تشریح میکند که حتى حاضر حاضر نیستند٬ به نگرانى دیگر کشورها در مورد اینکه قطعنامه اى بر علیه سوریه چه عواقبى را میتواند در بر داشته باشد٬ توجه کنند.
Vitaly Churkin سفیر روسیه در سازمان ملل متحد در کانال تلویزیونى Russia Today بخاطر صحبت در مورد یک “مداخله بشردوستانه” هشدار داد.
“حقیقت اینستکه مداخله نظامى٬ بدون در نظر گرفتن دلیل٬ بصورتى گریز ناپذیر خونریزى بیشتر را ایجاد خواهد نمود. و ما میدانیم که آنها٬ آن انسان دوستان بزرگ در جهان – آمریکا و انگلستان – براى مٽال عراق را٬ با انواع بهانه هاى بظاهر قابل قبول٬ بویژه مسئله سلاحهاى کشتار جمعى٬ اشغال نمودند. این تجاوز مرگ ١۵٠٠٠٠ تن را به دنبال داشت٬ در اینجا از میلیونها پناهنده٬ آواره گان و کشورى تماما در بحران صحبت نمیکنیم. اجازه ندهید که فریب سخنان انساندوستانه را بخوریم. سیاست آنها در مورد سوریه بیشتر جغرافیایى است تا انساندوستانه.”

جنگ نهایى در مورد دمشق جنگ نهایى نشد٬ و سقوط سریع دولت به نتیجه نرسید. اما کمپین جهت بى ٽبات نمودن سوریه بعلاوه نصب یک رژیم هوادار امپریالیسم در دمشق ادامه خواهد یافت. این امر با پیوستن اتحادیه عرب به آنهایى که استعفاى اسد را درخواست میکنند تایید میشود. این با اینحال تقاضایست که مورد قبول بسیارى از کشورهاى عضو نیست.
رسانه هاى خبرى نقش بزرگى را در تعقیب و شکار سوریه توسط امپریالیسم ایفا مینمایند. تصاویر از کشته ها و هرج و مرج٬ از رژیمى که به مردم خودش رحم نمیکند٬ براى متقاعد نمودن افکار عمومى غرب جهت قبول دخالت نظامى “بشردوستانه” و یا حداقل شکلى از آن ضروریست.

اما همچنین منابع اطلاعاتى مردم سوریه و در نتیجه افکار عمومى سوریه ایها باید کنترل بشوند. تلاشهایى براى کنترل امواج تلویزیونى و بستن وب- سایتها انجام شده است. کانال تلویزیون دولتى سوریه Sana متعلق به گروهیست که متحمل بیشترین آسیبها شده.
وزرات اطلاعات سوریه در مورد پیغامهاى کاذب از قبیل٬ اینکه “شورشیان” قدرت را بدست گرفته اند و یا اینکه در میان ارتش اختلافى روى داده٬ هشدار داد.

به نظر میاید که جنگ تبلیغاتى تشدید بشود. یک توصیه خوب اینست که در آینده در مورد هر چیزى که از سوریه گزارش میشود نقادانه بیاندیشیم.

 1. ۱ دیدگاه برای “” سوریه و تبلیغات جنگى” نوشته: Partrik Paulov”

 2. توسط علی در ۷ مرداد ۱۳۹۱ | پاسخ

  به نظر می آید بخشی از چپ اروپا که خوشبختانه تعدادشون هم زیاد نیست، سوراخ دعا را گم کرده اند و هر چه تلاش می کنند نمی توانند آن را پیدا کنند.
  برخورد این به اصطلاح چپها با این معضل جهانی به صورت ساده ترین شکل خود که همانا مخالفت با یک ارتجاع (غرب) با دفاع از مافیای چین، شوروی و ایران است. آنها براحتی از این نیروهای مرتجع حمایت میکنند.
  میلیاردها دلار از منابع مالی ایران به سوریه اعطا میشود برای سرپا نگاه داشتن یک دیکتاتور بنام بشار اسد. این غارت و چپاولگریها به دستور خامنه ای صورت میگیرد. بانک مرکزی سوریه دیگر چیزی در چنته ندارد و تمام مخارج سوریه را مردم بدبخت ایران میپردازند. این پولها از طریق بانکهای چین و بانکهای لبنان وارد سوریه میشود. سیل عظیم سلاح از ایران به سوریه روان است.
  این چپها “گه گیجه” گرفته اند. مخالفت با امپریالیسم از راه دفاع از مافیای جهانی چین و شوروی چیزی جز آب در هاون کوبیدن نیست. این کار را خمینی جلاد هم انجام داد و نتیجه اش را دیدیم.
  یعنی ما چپها اینقدر بدبخت شدیم که راهی دیگر بجز دفاع از چین و روسیه نداریم؟

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.