اطلاعیه کانون نویسندگان ایران در تبعید، در رابطه با تشدید انواع فشارها بر زندانیان سیاسی در سیاه چال های جمهوری اسلامی

کانون نویسندگان ایران در تبعید، خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی و پایان دادن به هرگونه شکنجه روحی و جسمی و اعدام در زندان های ایران است! ….

بار دیگر زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی حق زندگی ندارند
علی اشرف رشیدی رئیس تازه زندان اوین، کوهی از فشار را بر زندانیان سیاسی وارد آورده است.
زندانیان سیاسی اکنون حتی از حق درمان پزشکی محروم شده اند و فشار برآن ها ابعاد گسترده ای یافته و این محرومیت شدید، یکی از سیاست های اداره زندان از سوی رئیس تازه است.
مطابق تمام قوانین جهانی، زندانیان سیاسی حق استفاده از همۀ امکانات انسانی را دارند و محروم کردن آن ها  از حقوق اولیۀ تغذیه و بهداشت و درمان و ارتباط با خانواده ها یکی از پلیدترین سیاست هائی ست که حتی در جهان بیداد امروز مورد پذیرش رسمی نیست.

کانون نویسندگان ایران در تبعید، خود را یار زندانیان سیاسی می داند و در دفاع از آنان برای برحورداری از حقوق خود و مقابله با سیاست غیرانسانی جمهوری اسلامی برای از بین بردن این حقوق، تمام توان را به کار می گیرد و تبه کاری جمهوری اسلامی را در برای مردم جهان افشا می می کند.
کانون نویسندگان ایران در تبعید، هم چنین خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی و پایان دادن به هرگونه شکنجه روحی و جسمی و اعدام در زندان های ایران است!

هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران در تبعید
۲۲ ژوئیه ۲۰۱۲

ارسال دیدگاه