گفتگوی کوتاهی با بیمارستان مدرس در پی جویا شدن احوال محمد صدیق کبودوند

بدنبال درج خبر:  انتقال کبودوند به بیمارستان بعد از ۵۶ روز اعتصاب غذا ، البرز نیوز با بیمارستان مدرس تهران گفتگوی کوتاه تلفنی داشته است تا جویای احوال آقای کبودوند شود.

در زیر گفتگو را بشنوید:

ارسال دیدگاه