فیلم آکسیون اعتراضی علیه دستگیری کارگران و سیاست های راسیستی جمهوری سرمایه داری اسلامی ایران

ارسال دیدگاه