بهرام رحمانی: روز ۱۸ تیـر ماه سال ۱۳۷۸ چه گذشت؟

هر چه به هجدهم تیر نزدیک می شویم فضای جامعه پلیسی تر می شود. مقامات انتظامی و قضایی و امنیتی حکومت اسلامی در تهران و هم چنین شهرستان ها، به منظور مرعوب کردن دانش جویان و جوانان در آستانه ۱۸ تیر، بسیاری از فعالین دانش جویی را احظار و تهدید کرده اند. ….

روز ۱۸ تیـر ماه سال ۱۳۷۸ چه گذشت؟

بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com

هر چه به هجدهم تیر نزدیک می شویم فضای جامعه پلیسی تر می شود. مقامات انتظامی و قضایی و امنی

ارسال دیدگاه