بهرام رحمانی: روز ۱۸ تیـر ماه سال ۱۳۷۸ چه گذشت؟

هر چه به هجدهم تیر نزدیک می شویم فضای جامعه پلیسی تر می شود. مقامات انتظامی و قضایی و امنیتی حکومت اسلامی در تهران و هم چنین شهرستان ها، به منظور مرعوب کردن دانش جویان و جوانان در آستانه ۱۸ تیر، بسیاری از فعالین دانش جویی را احظار و تهدید کرده اند. …. (دنباله…)

“سرنوشت من” شعری از صادق افروز

در جستجوی نان و صلح  /  زمین آبا و اجدادی ام را رها کردم  /  و به ایران آمدم  /  در سرزمین من ، جنگ پایانی نداشت …. (دنباله…)