احمدی مقدم: ماهواره «ام‌الفساد» است

رئیس پلیس کشور با بیان اینکه ماهواره “ام‌الفساد” است، پخش بازی‌های فوتبال در سینماها را دارای پیامدها‌ی بسیار زشتی دانست. …. (دنباله…)

ابتلای ۱۲ هزار ایرانی به تب مالت

رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، آمار رسمی تعداد مبتلایان به تب مالت در کشورمان را ۱۲ هزار نفر عنوان کرد و گفت: قطعا تعداد موارد بیشتر از آمارهای رسمی است چون اکثر پزشکان خصوصی، هیچ وقت مراجعات بیماران مبتلا را گزارش نمی کنند. …. (دنباله…)

ناهید میرحاج: از همسایه به هم نزدیک تریم

ارتباطاتی که بین ایرانیان و افغانیان است، ما را در مقامی فراتر از دو همسایه و هم مرز قرار می دهد. حوادثی که در چند ماه اخیر در ایران در ارتباط با افغانیها اتفاق افتاده و در مطبوعات و رسانه ها منعکس شده است، ادامه یک داستان یا روایت چهل ساله است.  در ضمن هشداری به همه ما هم هست که خشت از زیرپای خود درنیاوریم. …. (دنباله…)