خط فقر اعلام شد: ۹۴۶ هزار تومان

رییس شوراى رقابت با بیان این‌که خانوارهاى شهرى با درآمد ماهانه کمتر از ۹۴۶ هزار تومان زیر خط فقر به حساب مى آید، گفت: مقدار یارانه نقدى فاز اول توانسته اثر مثبتى در توزیع درآمد و افزایش رفاه فقرا داشته باشد و براى فاز دوم افزایش ۲۰ درصدى کافى خواهد بود. ….
انتخاب:
جمشید پژویان در گفت و گو با ایسنا درباره خط فقر در سال ۹۰ تصریح کرد: در مورد سال ۹۰ هنوز محاسبات انجام نشده‌ است، اما در سال ۸۹ خانوارهاى شهرى با درآمد ماهانه کمتر از ۹۴۶ هزار تومان و خانوارهاى روستایى با درآمد ماهانه کمتر از ۵۸۰ هزار تومان زیر خط فقر به حساب می‌آیند.

وى همچنین درباره میزان افزایش یارانه نقدى در آستانه فاز دوم قانون هدفمندسازى یارانه‌‌ها اظهار کرد: مطالعات و مشاهدات در سالگرد هدفمندى یارانه‌ها نشان داد که مقدار یارانه نقدى فاز اول توانسته اثر مثبتى در توزیع درآمد و افزایش رفاه فقرا داشته باشد بنابراین اگر اگر همان میزان یارانه فاز اول هدفمندى یارانه‌ها به طور متوسط ۲۰ درصد افزایش یابد کافى خواهد بود.

ارسال دیدگاه