حسین قاضیان: ایرانی ها در جوامع دموکرات سَر می کنند نه زندگی

قاضیان در این مصاحبه به تبار شناسی مهاجران ایرانی در سی سال گذشته پرداخته، قدری درباره خلق و خوی ایرانی و دو گانگی اش در برخورد با غربی ها و هموطنانش گفته و گسیختگی از ایران و محدود بودن به ارتباطات رسانه ای درفهم سرزمین اصلی را علت فسیل شدن نسل های مهاجر و موثر نبودن در حال و هوای ایران دانسته است. …. (دنباله…)