اسماعیل هوشیار: همیشه حق با مشتری نیست!

سلام مسعود رجوی . راستش خیلی مقاومت کردم تا گرفتارنامه نگاری سرگشاده تخمی نشوم ولی نشد. بعضی وقتها باید نوشت هرچند مخاطب وزغی باشد پررنگ و یا مارمولکی زیرحصیر! ….

صدای امریکا برنامه ای داشت که لینک آن محض اطلاع ضمیمه است .


دراین برنامه سوژه تو بودی . خودت نبودی تا دفاع کنی و انواع ساندیس خوران هم به گفته مجری برنامه نیامده بودند . خود رسانه البته اعتبارش مثل بقیه آیت الله ها است . یعنی قبل از هرچیزازمنافع خودش میچیند. لازم باشد تو را هم توی ماه میتپاند و یا برعکس ؛ میگذارد درلیست و بعد درمیآورد…میخواهم بگویم که حرفهای مطرح شده درصدای امریکا به اعتبار خودرسانه ارزشی ندارد. اعتبارگوینده و مهمانش واینکه ازچه خاستگاهی این حرفها را زده….زیاد جدی نیست . مثل همان تابلوی تبلیغاتی “همیشه حق با مشتری نیست “!

اما حرفها خیلی آشنا بود . بارها گفته بودم ، خیلی ها شاهد بودیم . دکترنفیسی این اطلاعات را میتواند ازطریق خواندن و یا تزریق به دست آوره باشد ولی نفیسی و یا هرمشتری دیگر تجربه ای ندارد.هیچ حسی ندارد . خیلی ها نمیدانند حرفهایش چه باری دارد ؟ ولی من میفهمم چه میگوید . ازشخصیت مقدس و کارایزمای تو گفتند و من باورمیکنم که آن شخصییت درزمان انقلاب ۱۳۵۷ ودرشرایط مشخص امکان تولد و رشد داشت. این شخصیت اگرهنوزهم درداخل تشکیلات کارایی دارد فقط ازهمان اعتبارواعتماد ابلهانه سالهای فاز سیاسی تغذیه میشود . ۳۳ سال گذشته است . زمان عوض شده است نسلهای بعدی برای مقدسات فردی و آسمانی تره هم خرد نمیکنند . اصلا نمیفهمند که چه میگویی ؟ ازتقدس مریم رجوی با مقایسه مریم عذرا درطویله… و رهبرعقیدتی محمدی حالشان بد میشود و تمامی ساختارایدئولوژیک…واین همه دربیان مسافرانی که ازایران میآیند و میروند ، موج میزند . دریک کلام تمام حرف درمورد پایگاه داخلی با همین مختصات سیاسی؛ ایدئولوژیک واقعی است .

اینکه مریدانی ویا بی خبرانی ؛ جاربزنند که مجاهدین بزرگترین نیروی اپوزسیون هستند….اگرازمعجزات ساندیس نباشد قطعا به شبکوری سیاسی ربط دارد . ازنظردستوری یک اشکالی هست و اینکه : مجاهدین زمانی بزرگترین نیروی سیاسی و تاثیرگذاربودند یعنی باید عطف به گذشته ؛ در جمله مشخص باشد . اما امروز با همین ساختارقدیمی فقط مانع هستند. مثل دایناسوری که جنازه اش درجاده ای فقط سد معبرکرده است  . بارها گفته بودم که بارایدئولوژیک این پالان عقیدتی درزمین سیاست امروز به مقصد نمیرسد. اگرتوان انعطاف پذیری باشد که همه چیزباید ازنوساخته شود و برای شروعی تازه کیلومتر قدیمی باید صفر شود ( بیرونی و دورنی ) . باید پایان رسمی برساختارقبلی زده شود . یعنی پایان ارتش…رئیس جمهور….انقلاب درونی…ارزشهای قرن پیش ….خلاصه اینکه چی بود وچی شد و چرا ؟

راستش میدانی چرا مریدانت دعوت درچنین برنامه ای را قبول نکردند ؟ تطمیع یک بخش آن است . سازمان مجاهدین قوی ترین نیروی موجود ازنظرمالی ؛ درمیان بقیه های موجود است . پولهایی خرج میکرده و میکند که درباورخیلی ها نمیگنجد .  زمانی آقای ابراهیم ذاکری درنشستی درپاکستان نقل قول کرد: که سازمان مجاهدین مسئله مالی اش را استراتژیک حل کرده است . معادل ۱۰ درصد بودجه نظامی زمان جنگ صدام ! وبعدها که جنگ تمام شد همان مقدارازسهمیه نفت عراق !

ترس یا تهدید بخش دیگری ازداستان است .همین الان یکی ازهمسران شرعی شما با رده تشکیلاتی عضو شورای رهبری و۳۰ سال سابقه، با انبوهی تجربه ودربیماستان ، وقتی ازگذشته میخواهد بگوید ترس تمام وجودش را میگیرد …چه برسد به هوادار و بقیه های خارج ازتشکیلات . این مناسبات مافیایی سایه اش تا همیشه درروح وجسم خیلی ها و نیروهای تشکیلاتی وجود دارد . به قول همین عضوشورای رهبری : درزندان خمینی و سال ۱۳۶۰ به دستورمحمد مقیسی دادستان بروجرد به جسم من تجاوز کردند اما روحم را نتوانستند بشکنند و خرد کنند ! اما درتشکیلات مثلا ” انقلابی ” مجاهدین با همان خمیرمایه دینی واسلام رحمانی و ایدئولوژی خود ساخته ؛ چنان روحت را میجوند و مچاله و له میکنند که جسمت را ازیاد میبری !

دلیل اصلی نیامدن ساندیس خوران سیاسی و عقیدتی درچنین برنامه ای ، فقط عدم توان دردفاع ازشخصیت توست و شرمندگی از اینکه سالیان دررکابت بودند . چیزی برای دفاع ازشخص تو و گذشته عقیدتی ات ندارند . و طبعا درزمین سیاست امروز هم ؛ پالان ایدئولوژیک فاقد قدرت دفاعی است ! خروج ازلیست و ظهورشخص شما هرآینه متصوراست .اما تغییر شخصیت متکبرو توتالیتر تو خیلی دور از ذهن است و ادامه بودن با همان ساختارسابق ، حتی چند قدم هم تورا به جلو نمیبرد !

دیریست که هیچ سنخیتی با عنصراجتماعی نداری . الگوی رفتاری شما درفشاربه پائین برای چانه زنی دربالا ، ۳۳ سال است به جایی نرسیده است . زمین سیاست قرن ۲۱ تنظمیات خودش را دارد . اینکه چه نقاطی جبروچه نقاطی اختیاری بوده است تا آش هرننه قمری راهم بزنی برای رسیدن به حاکمیت سیاسی؛موضوعی جداگانه است . اما فعلا و فقط بگویم اگر ساده لوحان و بی خبرانی و کسانی هستند که استالین و مائو وشخصیتهای توتالیتر رادرکتابها خوانده اند ما و خیلی های دیگر تجربه مستقیم و تلخی کردیم. من و ما به دنبال لغات جدیدی هستیم درتوصیف شخصیت فعلی تو …توتالیتر خیلی کم و ضعیف است !

۳۰ . خرداد . ۱۳۹۱
hoshyaresmaeil@yahoo.com
www.tipf.info

ارسال دیدگاه