زمستان ۱۳۶۰ سلول انفرادی

زمستان ۱۳۶۰ سلول انفرادی. ۲۰ ساله هستم ماه هاست که از خانواده‌ام خبر ندارم. شنوائی یک گوشم را از دست داده‌ام. پاهایم حس ندارند،کمر درد و کلیه درد کشنده‌ای تاب و توانم را گرفته، بدنم رنجور و کوبیده است. ….

راستش دیگر اهمیتی هم نمیدهم. ماه هاست که خودم را در آینه ندیده‌ام. هر چی‌ هست صدای فریاد و کشاکش بین بازجوها و هم بندیهاست. تنها صدای آشنا اینجا در شکنجه گاه سرود شب آخر زندگی‌  همزنجیری هاست که بدین وسیله وقتی‌ سحرگاهان به پای چوبه‌های دار و اعدام میروند طنین انداز میشود. وداع آخر… البته بعضی‌ها خاموش میروند. هرگز احساس این انسانها را  در این لحظات آخر درک نخواهیم کرد. با هر سرودی ستاره‌ای به پایین کشیده میشود. و من خطی‌ روی دیوار سلولم میکشم. گاهاً ترس و نگرانی بر من قالب میشود، ولی‌ به خودم میگویم نباید آنها بفهمند. منظورم بازجوها هستند. به یاد مادرم شکوفه و خواهرم پری سخت دلتنگم قطرات شور اشک را با شیرینی‌ یادشان مزمزه می‌کنم.  چشم بندی از دریچه به داخل سلول پرت میشود. آخرین قطرهٔ اشک در گوشهٔ چشمم که میفهمم کبود است خشک میشود، زود باش بزن به چشمت… ضربان قلبم شدید میشود، نوبت سرود خواندن من هم فرا رسیده است.

صدای ضربان قلبمم را می‌شنوم، صدای پاهای دیگری را میشنوم . در اتاقی‌ متوقف می‌شویم. اسمها را چک میکنند، ببریدش، ۱۰ دقیقه بعد صدای رگبار گلوله هاست که نواختن سمفونی مرگ و خفقان را اعلان میدارد. این سمفونی مرگ در ۱۳۶۷ و ۱۳۸۸ برای خفه کردن  سرود آزادی فرزندان دلاور مادر شکوفه و خواهر پری برای چندمین بار نواخته شد. شغالان  جمهوری جهل و جنایت اسلامی مجریان و نوازندگان این سمفونی وحشتناکند. ساز‌های این سمفونی اما شکنجه،تجاوز، زندان،سنگسار،فقر،فحشا، ناعدالتی، کودک آزاری، خفقان و سرکوب است. تنها شغالان مرگ پرست و ضّد انسانیت جمهوری اسلامی و دشمنان آزادی و برابری و عدالت از این سمفونی لذت میبرند.

کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران به نام نامی‌ تمامی زندانیان سیاسی و تمامی جانباختگان جبهه‌ عدالت و آزادی و انسانیت از شما عزیزان و مخاطبان این فراخوان می‌خواهد که دست در دست هم سرود عشق و آزادی را، در تاریخ ۲۰ ژوئن ۲۰۱۲ ، در جهان طنین افکن سازید. بیایید تا صدای بی‌ صدایان  در قتلگاه‌ها و سیاه چالهای رژیم منفور جمهوری اسلامی باشیم. زندانیان سیاسی در ایران جواب مثبت شما را به این فراخوان به عنوان سرود همدردی و روزنهٔ آزادی و ناقوس مرگ جمهوری اسلامی تقدیر خواهند کرد. ما قول میدهیم صدای شما را متقابلا داخل زندانها ببریم.

زندانی سیاسی سابق و مسئول کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران

سرور کاردا sarvar Kardar

https://www.youtube.com/watch?v=vZE9VRRHTww&feature=player_embedded#!

http://www.youtube.com/watch?v=1jW9uFTcQ-o&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=a9OchLSwVoU&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=7jHSiOf_5WY&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=84je4M4fac4&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=GPptKEouSfo&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=3mhjFeaBpb8&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=4GEyI9mIK4M&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=6DBlNyyYPDM&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=F14lgY9Vaz0&feature=player_embedded

http://20juneiran.wordpress.com

Join us on  ۲۰ June 2012 – در روز جهانى در حمایت از زندانیان سیاسی  شرکت کنید

Campaign to Free Political Prisoners in Iran(CFPPI)

Sarvar Kardar
Coordinator

+47 (0) 4133 3268
freepoliticalprisoners@gmail.com

Address:CFPPI
BM Box 6754, London WC1N 3XX, U.K.

www.iranpoliticalprisoners.com

Facebook
Twitter
Flickr

ارسال دیدگاه