بیانیۀ ۲ فعال سندیکایی شرکت واحد تهران

ما بعنوان عضو کوچکی از خانوادۀ بزرگ سندیکا اعتراض خود را نسبت به تمامی فشارها بر کارگران ایران اعلام می داریم و خواهان آزادی بی قید و شرط تمام کارگران زندانی و فعالین اجتماعی هستیم. ….

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

متن بیانیه به قرار زیر می باشد:
آنها در بیانیۀ خود یادآوری کرده اند که رضا شهابی در شرایطی سخت و طاقت فرسا دومین سال زندان را سپری میکند , این در حالیست که فشار اقتصادی و امنیتی بر دوش کارگران سندیکایی افزایش یافته بطوری حق هرگونه اعتراض از آنها گرفته شده و یا به دلایل گوناگون از فعالیت باز داشته گشتند.

آزادى تشکل هاى مستقل کارگرى بدون هیچ گونه محدودیتى حق مسلم همه ى کارگران و زحمتکشان است.
اعتصاب، آزادى اندیشه وبیان ، آزادى تجمع، آزادى احزاب از حقوق مسلم انسان هاست که در ایران نادیده گرفته مى شود.
ما خواهان به رسمیت شناخته شدن این حقوق هستیم و تا به دست آوردن آنها به مبارزه ادامه خواهیم داد.

ما بعنوان عضو کوچکی از خانوادۀ بزرگ سندیکا اعتراض خود را نسبت به تمامی فشارها بر کارگران ایران اعلام می داریم و خواهان آزادی بی قید و شرط تمام کارگران زندانی و فعالین اجتماعی هستیم.

به امید آزادی تمامی زندانیان،
حبیب رضا پور و همایون جابری
عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
خرداد ۱۳۹۱

————————————————-
http://hrdai.net
info@hrdai.net
http://hrdai.blogspot.com
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193

ارسال دیدگاه