اطلاعیه کانون نویسندگان ایران در تبعید در محکومیت دستگیری خانم منیژه نجم عراق، منشی کانون نویسندگان ایران

به دنبال دستگیری و زندانی کردن فریبرز رئیس دانا عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران، منشی کانون، منیژه نجم عراقی نیز دستگیر و بی درنگ به یک سال زندان محکوم شد. ….

بازداشت منشی کانون نویسندگان در ایران منیژه نجم عراقی به یک سال زندان محکوم شد

به دنبال دستگیری و زندانی کردن فریبرز رئیس دانا عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران، منشی کانون، منیژه نجم عراقی نیز دستگیر و بی درنگ به یک سال زندان محکوم شد.
جمهوری اسلامی، آشکارا قصد دارد نشان می دهد به دنبال بهانه می گردد تا حداکثر فشار را بر کانون نویسندگان ایران و مطبوعات و روزنامه نگاران و هنرمندان وارد آورد و به هر شکل ممکن از آزادی بیان جلوگیری کند. دلایلی که تا کنون از سوی قوه قضائی و دستگیر کنندگان این اعضای کانون ابراز شده چنان علیه آزادی بیان است که تاکنون با این صراحت سابقه نداشته؛ فریبرز رئیس دانا فقط به خاطر انتقاد از برنامه های اقتصادی محمود احمدی نژاد محکوم به زندان شده و منیژه نجم عراقی نیز، با انتصاب اتهامات بسیار مسخره تری مانند؛ ارسال بیانیه های کانون نویسندگان و شرکت در مراسم یادبود محمد مختاری و محمد جعفر پوینده و احمد شاملو دستگیر و به یک سال زندان محکوم شده است.

در واقع جمهوری اسلامی، با محکومیت زندان برای این دو عضو کانون می خواهد به همه نویسندگان هشدار بدهد که نه تنها انتقاد از سیاست های خود را تحمل نمی کند و عقوبت آن محکومیت به زندان است؛ بلکه حتی ارسال بیاینه های کانون نویسندگان نیز عقوبت دارد و همه باید مواظب خود باشند که به این گونه اعمال نگروند. جمهوری اسلامی، در عین حال دارد به تمام کسانی که در مراسم یادبود اعضای جان باخته کانون و یا حتی شاملو گرد می آیند نیز اخطار می دهد.
هراس جمهوری اسلامی از چیست؟ آیا لحظات آخر حیات خود را دریافته و از این وحشت دارد که ناخشنودی های همه جانبه در جامعه ایران در یک بحران جنگی بر سر سیاست اتمی، منجر به شورشی عظیم شود و بساط ننگین این رژیم بی نهایت ارتجاعی و ستمگر را در هم بریزد؟ آری چنین است! در واقع جمهوری اسلامی دارد از هم اکنون شمشیرش را تیز می کند تا بر گردن هر معترضی فرود آورد؟

کانون نویسندگان ایران در تبعید، از همه شیفتگان  آزادی و همه کسانی که خود را مدافع آزادی بیان می دانند و از همه نهادهای مبارزاتی آزادی خواه و مردمی درخواست می کند که در مقابل این موج تازه سرکوب آزادی که تنها به نویسندگان و هنرمندان محدود نیست و همه مبارزات کارگری و برابری طلب زنان و مردم دربند جامعه را شامل می شود به اعتراض برخیزند و افکار عمومی مردم جهان را نسبت به این آزادی کشی بسیج کنند.

بی تردید مقاومت مشترک و دلیرانه مردم ایران و آزادی خواهان جهان نخواهد گذاشت این سیاست خفقان و سرکوب به پیش برود.

کانون نویسندگان ایران در تبعید
۲۹ مه ۲۰۱۲

ارسال دیدگاه