پیام تسلیت اتحاد بین المللی به مناسبت درگذشت آذر درخشان

با کمال تاسف و تاثر مطلع شدیم که آذر درخشان، از بنیان گذاران سازمان زنان هشت مارس و از کادرهای قدیمی حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست)، در سحرگاه روز شنبه ۲۶ مه ۲۰۱۲ پس از ۱۱ سال مقاومت دربرابر بیماری سرطان در بیمارستانی در شهر پاریس فرانسه در گذشت. ….

پیام تسلیت اتحاد بین المللی به مناسبت درگذشت آذر درخشان
با کمال تاسف و تاثر مطلع شدیم که آذر درخشان، از بنیان گذاران سازمان زنان هشت مارس و از کادرهای قدیمی حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست)، در سحرگاه روز شنبه ۲۶ مه ۲۰۱۲ پس از ۱۱ سال مقاومت دربرابر بیماری سرطان در بیمارستانی در شهر پاریس فرانسه در گذشت.

اتحاد بین المللی در حمایت ا زکارگران در ایران، خود را در اندوه از دست دادن آذر عزیز با خانواده، همه یاران و همرزمان او سهیم می داند. جای خالی  فعالین راسخ، مبارز و پیگیری همچون آذر درخشان در جنبش زنان و کلیه جنبش های برابری طلبانه و سوسیالیستی به راحتی پرشدنی نیست. ما، در گذشت آذر را به خانواده، بستگان و دوستان او و همچنین رفقای سازمان زنان هشت مارس و حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست) از صمیم قلب تسلیت می گوییم.

یادش گرامی باد

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
۲۷ مه ۲۰۱۲
info@workers-iran.org
www.etehadbinalmelali.com

ارسال دیدگاه