شهریاری دیگر از میان ما رفت

اطلاعیه کارگران فلزکار مکانیک در ارتباط با درگذشت پرویز شهریادی ….

شهریاری دیگر از میان ما رفت
پرویز شهریاری بهبود خواه، نویسنده، مترجم، روزنامه نگار، پژوهشگر ودانشمند صاحب نام عرصه ریاضیات، روز جمعه به ابدیت پیوست. آنچه شهریاری دانشمند را از دیگر ریاضی دانان ایرانی متمایز می کند، نبرد او در راه بهبودی طبقه کارگراست. اوکه از اوان جوانی به صفوف جنبش کارگری و اجتماعی پیوسته بود، در این راه چه بسیار شکنجه ها و دربدری ها و زندانها را که تجربه نکرد.

پس از کودتای ۲٨ مرداد او دستگیر وشکنجه شد. اما باز هم نشکست و سرفرازانه به خدمت خلق گردن نهاد. او پس از آزادی تلاش بسیار کرد تا هموطنانش را با ریاضیات مدرن آشنا سازد. او اولین کسی بود که ریاضیات را با ترجمه های ساده به میان فرزندان زحمتکشان آورد. صدها تالیف او در این راه گواه این مدعاست. او که رزم در راه بهبودی طبقه کارگر را تا آخرعمر پیشه خود ساخته بود، در دهه ششم از زندگی پس از آزادی از زندان به انتشار مجله چیستا همت گماشت، و چه خوش نوشت: «هوشیاربودن کار دولتمردان تنها نیست، بلکه آنان به بهانه حفظ نظام (در حقیقت انباشت سرمایه)، اشتباه های زیادی می کنند. قذافی راببینید که چگونه می خواست ارث خود را به فرزندانش بسپارد، و دیکتاتور شد؟ آیا لیبی امروز سامان گرفته است؟ آیا اوضاع کنونی مردم عراق وافغانستان برای مردم خاورمیانه درس بزرگی نبود؟ چه باید کرد که دیکتاتورها از تاریخ درس بگیرند؟ گاندی هر روز پیش از آنکه سر کارخود برود، چند ساعتی را به مطالعه می گذراند. این کار عادت همیشگی او بود. گاندی آموخت که فرزند انیشتین، انیشتین نمی شود، بلکه فرزند راکفلر، راکفلر می شود. او چنان زندگی کرد که وارث واقعی کشور پهناورش بود. او حتا در پس پرده هم به مردم دروغ نگفت.»

زحمتکشان ایران، این فرزند دانشمند خود را هرگز فراموش نخواهند کرد. او در میان نیست اما یادش و آثار ارزشمندش او را همیشه جاوید کرده است. ما در برابر این جان شیفته سر فرود می آوریم.

کارگران فلز کار مکانیک
۲۴/۲/۱٣۹۱

ارسال دیدگاه