پـویـان انصـاری: حـالا نقـی یا تقـی، چه فـرقـی می کنـد!؟

باورکنیـد نـه شعـر شاهین نجفی برایم عجیب و غریب بـود نـه فتـوا قتـل ایشـان توسط قـداره بنـدان نظام جنایتکار جمهوری اسلامی در ایـران، آنهم از نوع آیت اله های قمه کش اش. ….

پـویـان انصـاری
Pouyan49@yahoo.se

حـالا نقـی یا تقـی، چه فـرقـی می کنـد!؟

حتمـأ همه کـم و بیش مـاجـرای شعـر جـدیـد شاهین نجفـی را بنـام “نقـی” یا “تقـی” اینـور و آنـور شنیـده ایـد!؟
باورکنیـد نـه شعـر شاهین نجفی برایم عجیب و غریب بـود نـه فتـوا قتـل ایشـان توسط قـداره بنـدان نظام جنایتکار جمهوری اسلامی در ایـران، آنهم از نوع آیت اله های قمه کش اش.
بنـده هیچ کاری به زیـر و بـم  ِ شعـر که آیا خوب اجرا شد یا نه، توهیـن بود یا نبود، دو صـدایی خونده می شدمثلأ با همراهی صدای یک دختر بهتر بود یا نه(البته جایزه اش هم دو برابر می شد،ببخشید حواسم نبود که دارم درباره حکومت زن ستیـز جمهوری اسلامی صحبت می کنم که زن، نصـف مَـرد است، پس جایزه اش یک بـرابـر و نیـم می شد) و اساسأ ربطی هم به مـن نـدارد که  تـو جیب جـا می گیرد یا نـه، اصلأ در باره خـود ِ نقـی بوده است یا تقـی!

چیزی که منو کُشته او ۱۰۰ هزار دلارش!
اما راستی تا یادم نـرفته بگویم این آیت اله های قـاتـل ِ خون هـزاران جوان در ایران، گویا خودشان را به خـریـت زده انـد!
آخه یکی نیست به این چاقوکش های حکومتی، هرچند احتیاجی نیست کسی به آنها چیزی بگوید چرا که همه می دانند آنهم ۱۰۰% ، از خامنه ای گُجستـک تـا اونـای دیگـه، حتـی بچـه حـزب الهـی تـو قنداق می دانند که شبانـه روز چیزهایی بهشان حـوالـه و نثـآر می شود که … ، خواهشمندم زود مانند شعر نجفی ترجمه غلط از نوشته من نکنید!
منظورم این است که هـر ثانیـه و دقیقـه، تـوده ستمدیـده ایـران به یُمـن و بـرکـت کارنامه ۳۳ سال ِ ننگین اوباش و اراذل جمهوری اسلامی ایران، دعـا خیـر بر وزن شَـر، همراه با چاشنی های گوناگون ارسال می کننـد که در مقابـل با شعــر شاهین اصلأ قابـل مقایسه نیست، ازاین رو، آیت اله های قمـه کـش حکومتی بایـد بــرونـد شُکـر خدای شـان را به کنند و برای شعر شاهین نجفی چنـد تا صلـوات کـوتـاه و بُـلنـد البته یک در میـان، بفرستنـد!

داشتم در باره آن ۱۰۰ هزار دلار می گفتـم!
همانطورکه بـر همه واضـح و مُبـرم است این فتـوا دهنـدگـان آدم کُش، بـرای چنین کـارهـای هرچند، از همان زمـان که وجـود نحس شان را در عـرصه این جهان هستی می گذارند شغـل ِ قصابی کردن انسان ها به ناف شکم شان بستـه شده است (چون کار دیگری بلد نیستنـد) و از این راه، زنـدگـی کثیف شان را تا سقط شدن شان می گذراننـد، امـا نمی دانم چـرا  فتـوای سـر بـریـدن انسان هـا را دینـاری حساب نمی کنند و هی مُـرتب کلمه دلار اجنوی را بلغور می کننـد!؟

اگر قرار باشد که فتوا بدهند چرا علیه دلار نمی دهند که عکس شیطان بزرگ هم روش ِ!
زورشان که در هیچ زمینه ای به استکبـار جهانی نمی رسد (البته به جز شعـار آنهم زرشکی) حال، دیوار کوتاه تـر از نقـی، ببخشید شاهین پیدا نکرده اند!؟
طبق گفته راوی، از آنجائیکه سر ِ نـرخ دلار در بین آیت ال های چپاولگـر سـرمـایـه های مـردم ایـران، زدو خوردهایی از نوع پـرت کردن نعلین و عبا و  قمه و عمامه وجود دارد نمی توانند واحـد پولشـان را که بالاخره آخـرش هم مـا نفهمیدیـم دلار است یا دینـار شاید هم پـونـد، آنـرا به واحـد پـول ایـرانـی یعنی تومان، حساب کنند!
درهرحال، آنها از کیسه مردم ایران که گویا ارث پدر و مادرشان است ۱۰۰ هزار دلار که صـدالبته برای حکومت علی آقا با آن اختلاص های ارقام نجومی که همش در زیـر عبـای خودشـان است و انسـان هرچندحساب تعلیمات دینی اش هم خوب باشد تو شمردن آن دستش به زیر عبای”آقـا” نمی رسد در حقیقت،  ۱۰۰هـزار دلار برای آنهـا، یعنی دهشاهی زمان خدا بیـامُـرز یا نیـامُـرز شـاه است.

به هرکی که دوست دارید شایـد اگر از خود آقا نقـی یا تقی هم سئوال کنیدکه با این صـد هـزار دلار چکار می شود کرد پـاسخ می شنوید که:”
اگر امکان دارد البته با اجاز “آقـا” آنرا به من بدهید به خدا ثواب دارد آخه اینور جهان هم گرانی بیـداد می کند و دست کمی ازایـران ندارد!
اگرمردم دربدر و محروم ایران از همه چیز، گوشت، تخم مرغ، مُرغ و غیره را تو خواب دیـده انـد ما هم تو اینور جهان که نمی دانم بهشت است یا جهنم، می بینیـم! آخه یک عـده که آدم فکر می کندباید تـو بهشت باشند تـو جهنـم اند! و برعکس یک عده که باید تو جهنم باشند تو بهشت اند! واقعـأ کـه  همه چیز شیر تو شیر شده است.

بگذریم، اینجا هم باید قیمت هرچیزی را با دلار به پردازیم! جا دارد احسنتی به حکومت مان گفت، الحق به نـازم به حکومت جمهوری اسلامی در ایران! که در ایـن ۳۳ سال مُشت محکمـی بـر دهـان امپریالیسم، آخ، آخ ببخشیـد کمال همنشین در من اثـر کرد، منظورم استکبـار جهانی است، کوبیده است(منظورکباب کوبیده نیست) که اینک آمریکا جهانخـوار از اینکه می بیند چنین حکومتی توانسته است واحـد پـول کشور ایران اسلامی را به دلار تبدیل کند یعنی یک دلار بی ارزش آمریکایی مساوی با دوهزار تـومـان، که گویـا قـرار است تا مرز ۳۰۰۰ تومان هم برسد البته اگر رهبر به خواهد شاید هم بیشتر از این هم بشود.

از این لحاظ آمریکا به وحشت افتـاده است، این را می گوینـد اقتـدار، مبـارزه، نقطه، پـرانتـز بستـه!
در آخرین لحظه ها راوی خبر می دهد که برای آیت اله قمه کش ِ فتـوا دهنده، پیغـام فرستادند که با این پول می شود خیلی کارهای خیـر کرد و به جای ریختن خون انسانی چند خانواده را که از فـرط فقر و گُرسنگی در حال مرگ اند نجـات داد!

ایت اله که مشغول خوردن چلوکباب بود با عصبانیت نعره می زندکه:”
اولأ چطور دلتان می آید درست زمانیکه می خواهم یک لقمه ناچیـز چلوکبـاب را قـورت بدهم با چنین پیام هایی مزاحم من می شوید! آخه خدا را خوشش می آید؟

ثانیآ، شماهم به خاطر اختلاص ببخشید،از بس، ازمردم ایران اختلاص کردیم حواسم پـرت می شود، منظور اختـلال در نظم غذای بنده می کنید! طبق قانون الهی ما، شما هم مُـرتـدیـد و خون تان حلال است اما حیـرتـا ! که هنوز  بعداز ۳۳ سال حکومت عدل و عـدالت ما که بقای آن ریختن خون جوانان ایرانی است شما از خدا بی خبران چـرا این همه سرو صدا راه انداختید !؟
هنوز نمی دانید که اصـولأ گـروه خـون مـا اصـلا و ابـدأ در کُمک و یاری رساندن به مـردم ستمدیده و یا آبـاد کردن جایی، نمی خورد!؟
از این جهت است که بـرای زنـده مـاندن بـاید حکومت مان را با زور سر نیـزه و شمشیـر نگـه داریـم!؟

مـه ۲۰۱۲ – استکهلـم

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.