اسد نودنینیان: یورش مشترک اسلامی ها وحاکمان ناسیونالیست علیه آزادی بیان

روز سه شنبه ۹ مه در شهر اربیل کردستان عراق جریانات اسلامی ضمن حمله به تعدادی از مغازهها، مشروب فروشیها، رستورانها ، راننده گان تاکسی و مردم و عابرین مورد اهانت قرار گرفتند. بهانه حمله و عربده کشی اوباشان اسلامی در خیابانهای شهر اربیل عکس العملی بود به مطلبی در روزنامه “چرپه” تحت عنوان “من و خوا” به معنی (من و خدا) که توسط فرد آتئیستی به نام هه لمت گوران در نقد مذهب نوشته است. ….

یورش مشترک اسلامی ها وحاکمان ناسیونالیست علیه آزادی بیان/ اسد نودنینیان

روز سه شنبه ۹ مه در شهر اربیل کردستان عراق جریانات اسلامی ضمن حمله به تعدادی از مغازهها، مشروب فروشیها، رستورانها ، راننده گان تاکسی و مردم و عابرین مورد اهانت قرار گرفتند. بهانه حمله و عربده کشی اوباشان اسلامی در خیابانهای شهر اربیل عکس العملی بود به مطلبی در روزنامه “چرپه” تحت عنوان “من و خوا” به معنی (من و خدا) که توسط فرد آتئیستی به نام هه لمت گوران در نقد مذهب نوشته است. پارلمان و حکومت عشیرتی منطقه کردستان با حمایت از این حرکت ارتجاعی و همراهی با آن، علیه نویسنده این مطلب و هر گونه آزاد اندیشی و جلوگیری از انتقاد از مذهب ، به بسیج افکار عقب مانده مردم پرداختند. به این ترتیب جریانات مذهبی و ناسیونالیسم کرد حاکم بر منطقه دوش بدوش هم علیه آزادی بیان و آزادی نقد مذهب یورش مشترک خود را علیه مردم مدرن و هر نوع آزادیخواهی شدت دادند.
جریانات ارتجاعی مذهبی با فراخوان برخی از ملاها و امامان در یکی ازمساجد این شهر متحصن شده اند و می گویند در این مطلب به ” اعتقادات مذهبی و “مقدسات مردم” حمله شده است. و خواهان برخورد حکومت کردی علیه روزنامه “چرپه” و هه لمت گوران می شوند. سران ریز و درشت حکومتی از مسعود بارزانی تا رئیس پارلمان و دیگر کاربدستان این دولت همراه با محکوم نمودن مطلب این نویسنده همگی علیه آزادی بیان و ممنوع دانستن بی مذهبی با عنوان احترام به ” مقدسات مردم” دست به لشکر کشی علیه مردم و شهروندان آن جامعه زده اند. حاکمان این منطقه هیئتی از پارلمانشان را به سرپرستی ملا بشیر، مسئول هیئت دینی پارلمان برای مذاکراه با این روزنامه اعزام کرده اند و از سردبیر این روزنامه می خواهند یا خود این روزنامه را تعطیل کند یا اینکه آنها از طریق قانونی او را به دادگاه خواهند داد. سردبیر این روزنامه تحت این فشار و تهدیدها ناچار میشود با تعطیل کردن روزنامه اش موافقت کند.

جریانات اسلامی که این حمایت وسیع از جانب حکومت کردی را در قبال یورششان به آزادی بیان مردم را می بینند، جری تر میشوند و فرمان جهاد را برای حمله به هر گونه مظهر تمدن و شهرستانیت را در روز ۹ مه صادر می کنند. در این روز اوباشان اسلامی با قمه و هر ابزاری که در دست داشتند به رستورانها، مشروب فروشیها و عابرین حمله می کنند بدون هیچ بهانه ای هر کسی را که احساس میکردند همراهشان نیست مورد حمله قرار می دهند. در جریان این یورش تعدادی از روزنامه نگاران و خبرنگار کانالهای تلویزیونی که در محل حضور داشته اند از طرف جریانات ارتجاعی اسلامی مورد حمله قرار میگیرند. همزمان تعدادی از خبر نگارها و روزنامه نگارانی که قصد دور شدن از محل را داشتند توسط نیروهای مسلح حکومت منطقه ای دستگیر میشوند و ضمن اذیت و آزار کلیه امکانات خبرنگاریشان را ضبط می نمایند . در گزارشات مرکز خبری “سه نتری میترو” بیش از ۱۱ مورد از اذیت و آزار روزنامه نگاران از هر دو طرف جریانات اسلامی و نیروهای حاکمان کرد اشاره شده است. گزارشات دیگری پخش شده است و در آنها به ۲۳ مورد حمله به رسانه های خبری و خبرنگاران اشاره دارد.

حکومت کردی در سایه یورش وحشیانه ۹ مه جریانات اسلامی فرصت را گیر آورده و از رسانهای خود پی در پی به حقوق شهروندی مردم و آزادی بیان به بهانه خدشه دار نمودن” شعور و مقدسات مردم”، حمله می برد. در مقابل تنها گلایه دوستانه ای از جریانات اسلامی دارد بخاطر اینکه تظاهرات آنها بدون اجازه بوده است. اما همزمان با آن توافق قبلی خود با سردبیر روزنامه “چرپه” را، تعطیل کردن روزنامه و در مقابل دست بر داشتن از دستگیری او را زیر پا می نهند و بنا به درخواست ملاهای مرتجع او را دستگیر و زندانی می کنند. فورا در جلسه پارلمانشان مجداد طی بیانیه ای هر گونه اظهار نظری که به خواهد دین و مذهب را مورد نقد قرار دهد، محکوم نموده اند. و از جریانات اسلامی می خواهند که راه قانونی را برای پیگیری این مسله در پیش بگیرند. جریانات مذهبی از همدستی حاکمان ناسیونالیست استفاده کرده اند و تعرض خود را با ارائه طرحی برای تجدید نظر در قانون روزنامه نگاری و ممنوعیت انتقاد از مذهب در رسانه های عمومی ادامه داده اند. دو حزب اسلامی “حزب متحد اسلامی” “یک گرتوی ئیسلامی” و “جبهه اسلامی”، کومه له اسلامی” از جمله جریانات اسلامی هستند که این طرح را پیش گذاشته اند.

حمله همزمان ارتجاع اسلامی و حکومت کردی علیه آزادی بیان در شرایطی انجام میگیرد که سالگرد یاد سردشت عثمان است که سال قبل توسط جریانات وابسته به حزب دموکرات کردستان عراق ترور شد. نارضایتی و اعتراض وسیع مردم علیه این گونه آدمکشی و اعتراض به محدود کردن آزادیهای فردی در جامعه، حاکمان ناسیونالیست را زیر فشار گذاشته است

یورش همزمان جریانات ارتحاع اسلامی و ناسیونالیست بار دیگر بی ربطی همگی ناسیونالیستها از حاکمان و از اپوزیسیون آنها را با خواستهای مردم نشان داد. جریان اپوزیسیون گوران نیز همزمان بلندگوههای خود را در خدمت ارتجاع اسلامی و علیه هر گونه نقد آزادانه مذهب بکار انداخت. راه خلاصی مردم از دست ارتجاع اسلامی و خودگمارده های عشیرتی، گرد آمدن بدور جریان کمونیستی کارگری که نماینده مالزیمالیستی خواست و امیالهای انهاست.

اسد نودنینیان
مه ۲۰۱۲

—————————————————-
منبع: اشتراک
http://www.eshterak.info

ارسال دیدگاه