اطلاعیه کانون نویسندگان ایران در تبعید، در رابطه با حکم ارتداد شاهین نجفی

اما موج اعتراض و ناخشنودی عمومی از این فرمان ها، نه تنها مقصود این رژیم جنایت کار را تاکنون برآورده نکرده، بلکه سبب دامن زدن بیش تر به بحران رژیم نیز شده است. ….

اطلاعیه کانون نویسندگان ایران در تبعید
کشتن آزادی بیان
فرمان قتل شاهین نجفی

آخوندی به نام گلپایگانبی، حکم ارتداد و فرمان قتل شاهین نجفی را صادر کرده است. این حکم به خاطر اجرای ترانه «نقی» ست. نقی، یکی از امامان شیعه است و مخالفت با او از نظر آخوندهای جمهوری اسلامی به معنی واجب القتل شمرده شدن است.
سرکوب، آدم کشی و جنایت از ابتدا از سیاست های مرسوم رژیم جمهوری اسلامی بوده است. این شیوه های پلید بیش از سی سال است که دست از سر مردم ایران و جهان بر نداشته و تاکنون خون های بسیاری را به زمین ریخته و مورد اعتراض و مخالف شدید مردم در همه جای دنیا قرار گرفته است.

با این حال، جمهوری اسلامی، هم چنان به این سرکوب و سلطه گری ادامه می دهد و به ویژه وقتی در تنگنا و فشار قرار می گیرد و هرگاه احتمال خیزش های عمومی را از سوی مردم ایران نزدیک می بینید بیش از پیش به این سیاست ها متوسل می شود. از این رو، در اوج شرایط بحرانی ناشی از پافشاری بر سر سیاست اتمی، و امکان شورش عمومی بر سر وضعیت اسفبار معیشتی، جمهوری اسلامی باز وسیله ای یافته تا به اتکاء آن افکار عمومی را از بحران موجود منحرف کند و با بریدن زبان و دادن فرمان قتل هنرمند و نویسنده برای چندی هم که شده خود را از دشواری بحران بیرون بکشد.

اما موج اعتراض و ناخشنودی عمومی از این فرمان ها، نه تنها مقصود این رژیم جنایت کار را تاکنون برآورده نکرده، بلکه سبب دامن زدن بیش تر به بحران رژیم نیز شده است.
کانون نویسندگان ایران در تبعید، فارغ از نوع نظر و گرایشات گوناگون، در راستای دفاع از آرمان همیشگی خود، هرگونه سانسور و کشتن آزادی اندیشه و بیان را محکوم می کند و افکار عمومی مردم جهان را در برابر سلطه تبه کارانه و آزادی کش جمهوری اسلامی به شهادت می گیرد.

آزادی اندیشه و بیان حق مسلم همه مردم دنیا است!

کانون نویسندگان ایران در تبعید
۱۰ مه ۲۰۱۲

ارسال دیدگاه