افزایش قیمت ۵۰ درصدی شیر و ۴۵ درصدی گوشت

قیمت تخم مرغ نسبت به هفته قبل ۵/۱۱ درصد و نسبت به هفته مشابه سال قبل ۹/۱۰ درصد کاهش داشته است. قیمت برنج در هفته اول اردیبهشت امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱/۲۷ درصد رشد داشته و انواع حبوبات در هفته اول اردیبهشت امسال نسبت به هفته مشابه سال قبل ۴/۵۰ درصد افزایش قیمت داشته اند. ….

کلمه:
بر اساس آمار منتشر شده بانک مرکزی در خصوص قیمت مواد غذایی در هفته اول اردیبهشت، قیمت ها نسبت به هفته پیش ۹/۶ رشد داشته است. به گزارش عصر خبر، بر اساس آمار منتشره بانک مرکزی قیمت لبنیات در تهران نسبت به هفته قبل ۹/۶ درصد و نسبت به هفته مشابه سال قبل ۶/۵۱ درصد رشد داشته است.

قیمت تخم مرغ نسبت به هفته قبل ۵/۱۱ درصد و نسبت به هفته مشابه سال قبل ۹/۱۰ درصد کاهش داشته است. قیمت برنج در هفته اول اردیبهشت امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱/۲۷ درصد رشد داشته و انواع حبوبات در هفته اول اردیبهشت امسال نسبت به هفته مشابه سال قبل ۴/۵۰ درصد افزایش قیمت داشته اند.

انواع میوه های تازه در هفته اول اردیبهشت امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷/۳۶ درصد رشد داشتند و انواع سبزیجات در همین زمان ۱/۹۱ درصد افزایش قیمت نشان میدهند.
گوشت قرمز افزایش قیمت ۴۴ درصدی داشته و گوشت مرغ در هفته اول اردیبهشت امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸/۴۱ درصد رشد قیمت داشته است.
قند و شکر نیز  طی یکسال رشد قیمت ۸/۲۲ درصدی و چای رشد قیمت ۴/۳۳ درصدی نشان میدهد. همچنین انواع روغن نباتی نیز رشد قیمت ۴۲ درصدی داشته است.

بر این اساس بیشترین افزایش قیمت ها به ترتیب در گروه های: سبزیجات، لبنیات و حبوبات دیده میشود و تنها گروهی که کاهش قیمت داشته، گروه تخم مرغ است.

جدول قیمت ها به شرح زیر است:

ارسال دیدگاه