اعلامیه سازمان جمهوری خواهان ایران به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر

روز اول ماه مه روز طرح مطالبات کارگری است روز افزایش فعالیت بخش های گسترده تر کارگران برای پیگیری خواست های طبقاتی است . کارگران در این مبارزه تنها نیستند ،جنبش ها و گروهای اجتماعی دیگر مردم از کارگران پشتیبانی می کنند. ما نیز همراه با کارگران روز کارگررا بزرگ می داریم و از خواست های طبقاتی آنها حمایت می کنیم. ….

سازمان جمهوری خواهان ایران – اول ماه مه روزجهانی کارگرگرامی باد
اول ماه مه روزجهانی کارگرگرامی باد

اول ماه مه روزجهانی کارگر یاد آور مبارزات تاریخی کارگران علیه بی عدالتی ها و تبعیضات نظام سرمایه داری ، برای یک زندگی بهتروبرای نظم اجتماعی انسانی تری است. روز کارگر الهام بخش پیکار انسانها برای دست یابی به جهانی بهتر است.روز کارگردر بخش بزرگی از جهان ما، درکشورهای پیشرفته ،آنجا که جنبش کارگری با همبستگی با دیگر جنبش های اجتماعی، دموکراسی و حقوق شهر وندی را استحکام بخشیده اند تعطیل رسمی است .اول ماه مه در اکثر کشورهای متمدن روزی است ملی همچون اعیاد بزرگ که همه اقشار و گروهایی اجتماعی آن را جشن می گیرند. در مراسم اول ماه مه درکنار میتینگ ها و راه پیمایی های پرشورکارگران سندیکا لیست ورزمنده ،سایر گروهای مردم به اشکال مختلف ودر اجتماعات گوناگون، درگردهمایی ها ی دوستانه و فامیلی در سالن های سخنرانی در پیک نیک ها و درتفریح گاها به جشن و شادی می پردازند، زیرا جشن ماه مه در این پهنه از جهان الهام بخش کوشش انسانها برای زندگی بهتر، تجلی همبستگی راستین میان انسانها و نشانه پیروزی پیکار طولانی کارگران و زحمت کشان برای ساختن یک زندگی درخورانسان هاست.

اما در بخش دیگر جهان ما درکشورهایی که هنوزدرچنگال استبداد و عقب ماندگی اسیراند و انسانها برای کمترین حقوق انسانی شان در رنج هستند روز کارگر بی معناست . در این کشورها که میهن ما نیز یکی از آنهاست اول ماه مه نه فقط تعطیل نیست نه فقط یک روز ملی و جزئ اعیاد نیست بلکه یک روز ممنوعه است ؛روزی است که باید قوای انتظامی در حالت بسیج باشد ؛در خیابانها بجای راه پیمایان و دسته های شادی کنان مردم گروهای ضربت و مراقبت پاس بدهند. روز کارگر روز جشن نیست روز ترس است . روز بسیج خبرچینان در کارخانه ها و محیط های کاراست، روزی است که کارگران فعال و سندیکالیست باید بیش از همیشه مراقب خود باشند .گردهمایی ها باید پنهان ترازهمیشه باشد وخانواده های فعالین کارگری در نگرانی و دلهره بیشتربسر برند. سی و سه سال است که چنین است .در حکومتی که داعیه عدالت و حمایت از مستضعفین دارد جشن روز کارگرو برپایی تظاهرات و میتینگ های مستقل کارگری، جرم است . با این حال کارگران ایران هیچ گاه تسلیم این وضع نشده اند و به هر شکلی که شده و با هرهزینه که رژیم بر آنها تحمیل کرده است مراسم روز کارگر را برگزار کرده اند. آنها با وجود همه سختی ها خواست تعطیل روز کارگر را دنبال کرده اند. پیگیری فعالین کارگربرای تحمیل خواست تعطیل رسمی روز کارگر نهاد های کارگری دولتی را به تسلیم واداشته است. بی تردید این مبارزه تا پیروزی نهایی پیش خواهد رفت و پایگاهی خواهد شد برای طرح نیرومند تر سایرمطالبات کارگری.

روز اول ماه مه روز طرح مطالبات کارگری است روز افزایش فعالیت بخش های گسترده تر کارگران برای پیگیری خواست های طبقاتی است . کارگران در این مبارزه تنها نیستند ،جنبش ها و گروهای اجتماعی دیگر مردم از کارگران پشتیبانی می کنند. ما نیز همراه با کارگران روز کارگررا بزرگ می داریم و از خواست های طبقاتی آنها حمایت می کنیم.

تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری حق مسلم کارگران است.
حقوق معوقه کارگران باید پرداخت شود.
امنیت شغلی کارگران باید تامین شود.
اعتصاب ، تحصن و برپایی تجمع حق مسلم کارگران است.
حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم و تامین خانواده کارگری تعیین گردد.
کارگران زندانی و همه زندانیان سیاسی باید آزاد گردند.

سازمان جمهوری خواهان ایران
۱۰اردیبهشت ۹۱

ارسال دیدگاه