روز جهانی کارگر، متحدانه خواهان آزادی زندانیان باشیم

به صورت متشکل و متحد در تجمعات حضور یافته، یک صدا خواهان آزادی کارگران زندانی و زندانیان سیاسی از جمله شاهرخ زمانی، رضا شهابی، بهنام ابراهیم زاده، علی نجاتی، محمد جراحی، مهدی فراحی شاندیز، رسول بداغی و … باشیم. ….

فراخوان
روز جهانی کارگر، متحدانه خواهان آزادی زندانیان باشیم

ول ماه می، روزجهانی کارگر در حالی  فرا می رسد ، که بحران های سالهای گذشته همچنان به شدت ادامه دارند ، بحران ساختاری سرمایه  پایه های نظام سر مایه داری را به لرزه در آورده است . طبقه کارگر به وسعت جهانی برای کسب مطالبات ریز و درشت خود در جهانی تحت سلطه سرمایه همچنان می رزمد.طی سال گذشته نبرد های طبقاتی شدت بیشتر یافته و صف بندی های طبقاتی شفافتر شده است ، بدون شک امسال نیز مبارزه کارگران پر قدرت تر از گذشته به پیش خواهد رفت. هرچند که هنوز برنامه روشن و شفاف و رهبری سازمانی متشکل و انقلابی ندارد. در ایران نیز مبارزات کارگران نسبت به سالهای قبل آگاهانه تر در جریان بوده و است، کارگران و فعالین انقلابی بهتر و بیشتر از گذشته دریافتند که باید در جهت هرچه متشکل تر شدن گام بر دارند و در همین حال نظام سرمایه داری اسلامی نیز برای باقی ماندن انواع سرکوبها را گسترش داده ، به دستگیری ها و محاکمات افزوده است، برای زهر چشم گرفتن از مبارزان، حکم های هر چه طولانی تر به زندانیان بی گناهی که گرفتار پرونده سازی های دروغین شده اند می دهد.

دوستان و رفقا می دانیم امثال نیز هم چون سالهای گذشته البته رزمنده تر از قبل مراسم های اعتراضی روز جهانی کارگر در تمامی جهان برگزار خواهد شد  و انگیزه های بسیار ارزنده ای در کالبد طبقه کارگر سر ریز خواهد کرد. تمامی کارگران آگاه به منافع طبقاتی خود در آنها شرکت کرده ، مطالبات خود را فریاد خواهند زد.

ما در کمیته حمایت از شارخ زمانی از تمامی کارگران می خواهیم ، بیاید در تظاهرات ، گردهم آیی ها و مراسم های روز جهانی کارگر در هر شهر و کشوری که هستیم همراه هم طبقه ای های خود به صورت متشکل شرکت کنیم. در همین راستا از تمامی ایرانیان مقیم ترکیه می خواهیم در صورت امکان در گرد هم آیی میدان تکسیم استانبول فعالانه شرکت کنند و اگر امکان آمدن از شهر خود به استانبول را ندارید در شهری که مستقر هستید با تشکل های کارگری ترکیه در آن شهر ارتباط بر قرار کنید و هماهنگ با انها با در یافت کمک های در ارتباط با پارچه نوشته ها و چاپ پوستر و غیره  متشکل و گسترده تر شرکت کنید.( شما می توانید برای سهل تر شدن بر قراری ارتباط با تشکل های کارگری و انقلابی کارگران ترکیه با کمیته حمایت از شاهرخ زمانی از طریق ایمیل یا تلفن تماس بگیرید تا ترتیب بر قراری و هماهنگی شما با تشکل های مورد نظر داده شود.)

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی ضمن دفاع از تمامی مطالبات طبقه جهانی کارگر بخصوص کارگران ایران، آزادی کارگران زندانی و زندانیان سیاسی را در مراسم های فوق به همراه هم طبقه های خود  با صدای بلند فریاد خواهد زد. در این راستا از تمامی دوستان، رفقا و آزادی خواهان در سراسر جهان به خصوص در ترکیه دعوت می کند، به صورت متشکل و متحد در تجمعات فوق حضور یافته ، یک صدا خواهان آزادی کارگران زندانی و زندانیان سیاسی از جمله شاهرخ زمانی، رضا شهابی، بهنام ابراهیم زاده، علی نجاتی، محمد جراحی، مهدی فراحی شاندیز، رسول بداغی و … باشیم.

پیروز باد روز جهانی کارگر
کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

———————————————-
منبع: مجله هفته
http://www.hafteh.de

ارسال دیدگاه