خطر اخراج کارگران در صورت برگزاری راهپیمایی روز کارگر

سخنگوی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور اعلام کرد: این خطر وجود دارد که کارگران در صورت برگزاری راهپیمایی و تجمع روز جهانی کارگر اخراج ‌شوند. ….

ایلنا:
هادی ابوی در گفتگو با ایلنا برگزاری راهپیمایی در روز جهانی کارگر را حق صنفی کارگران اعلام کرد و گفت: طبق اصل ۲۷ قانون اساسی دولت باید نسبت به ارائه مجوز راهپیمایی در روز جهانی کارگر اقدام کند. او با انتقاد از عدم برگزاری راهپیمایی روز کارگر در طی سال‌های گذشته تصریح کرد: در صورتی که دولت در سال حمایت از کار و تولید ملی به کارگران مجوز برگزاری راهپیمایی را ندهد در حق آن ها جفا کرده است.

او در ادامه تصریح کرد: از دولت خواستاریم تا با ارائه مجوز در روز جهانی کارگر به آن ها اجازه دهد تا با برگزاری راهپیمایی خواسته‌های صنفی خود را به گوش مسئولین برسانند.

ارسال دیدگاه