بانک مرکزی گزارش داد: ۲۲.۵ درصد خانوراهای ایرانی بدون حتی یک شاغل

طبق نتایج این بررسی، ۲۲٫۵ درصد خانوارها «بدون فرد شاغل»، ۵۵٫۴ درصد دارای «یک نفر شاغل»، ۱۷٫۲ درصد دارای «دونفر شاغل» و ۴٫۹ درصد دارای «سه نفر شاغل و بیشتر» بوده‌اند. در مقایسه‌ با سال ۱۳۸۸ درصد خانوارهای با «یک نفر شاغل» کاهش و درصد خانوارهای «بدون فرد شاغل»، با «دونفر شاغل» و با «سه نفر شاغل و بیشتر» افزایش داشته است. ….

آفتاب:
نتایج بررسی های بانک مرکزی از وضعیت اشتغال در کشور در سال ۸۹ گویای آن است که در بین افراد شش ساله و بیشتر خانوارها، ۳۰٫۵ درصد «شاغل»، ۴٫۰ درصد «بیکار»، ۹٫۷ درصد « با درآمد بدون کار»، ۲۴٫۳ درصد «محصل»، ۲۶٫۵ درصد «خانه‌دار» و ۵٫۰ درصد متعلق به سایر گروه‌ها بوده‌اند. طبق یافته‌های فوق سهم افراد محصل و افرادی که در سایر گروه‌ها طبقه‌بندی شده‌اند در مقایسه با سال قبل کاهش و سهم افراد شاغل، بیکار، با درآمد بدون کار و خانه‌دار افزایش داشته است.
بررسی مزبور نشان می‌دهد که در بین اعضای مذکر شش ساله و بیشتر خانوارها، ۵۲٫۲ درصد «شاغل»، ۵٫۹ درصد «بیکار» ۱۱٫۱ درصد «با درامد بدون کار»، ۲۴٫۵ درصد «محصل» و ۶٫۳ درصد مربوط به سایر گروه‌ها بوده‌آند. این نتایج نشان می‌دهد که درصد افراد مذکر محصل و افرادی که در سایر گروه‌ها طبقه‌بندی شده‌اند نسبت به سال قبل کاهش و درصد افراد شاغل، بیکار و با درآمد بدون کار افزایش داشته است.

در بین اعضای مؤنث شش ساله و بیشتر خانوارها، سهم افراد «شاغل»، «بیکار»، «با درآمد بدون کار»، «محصل» و «خانه‌دار» به ترتیب ۸٫۷ درصد، ۲٫۰ درصد، ۸٫۳ درصد، ۲۴٫۱ درصد و ۵۳٫۲ درصد بوده است. سهم‌های مشابه در سال ۱۳۸۸ به ترتیب ۸٫۰ درصد، ۲٫۰ درصد، ۸٫۰ درصد، ۲۵٫۶ درصد بوده است.
طبق نتایج این بررسی، ۲۲٫۵ درصد خانوارها «بدون فرد شاغل»، ۵۵٫۴ درصد دارای «یک نفر شاغل»، ۱۷٫۲ درصد دارای «دونفر شاغل» و ۴٫۹ درصد دارای «سه نفر شاغل و بیشتر» بوده‌اند. در مقایسه‌ با سال ۱۳۸۸ درصد خانوارهای با «یک نفر شاغل» کاهش و درصد خانوارهای «بدون فرد شاغل»، با «دونفر شاغل» و با «سه نفر شاغل و بیشتر» افزایش داشته است.

توزیع افراد شاغل خانوارها بر حسب رشته فعالیت اصلی محل کار در سال ۱۳۸۹ گویای آن است که ۴٫۱ درصد در بخش «کشاورزی، دامپروری، شکار، جنگلداری و ماهیگیری»، ۱۸٫۱ درصد در بخش «صنعت و معدن»، ۹ درصد در بخش «برق، گاز و آب»، ۱۴٫۲ درصد در بخش «ساختمان»، ۲۱٫۵ درصد در بخش «عمده‌فروشی، خرده‌فروشی، هتلداری و رستوران»، ۱۱٫۷ درصد در بخش «حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات»، ۷٫۶ درصد در بخش «خدمات مالی، بیمه، ملکی، حقوقی و تجاری» و ۲۱٫۹ درصد در بخش «خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی» شاغل بوده‌آند.

در سال مورد بررسی توزیع افراد شاغل خانوارها بر حسب میزان سواد و رشته فعالیت محل کار نشان می‌دهد که بیشترین تعداد افراد شاغل بی‌سواد و با تحصیلا ابتدایی و راهنمایی و متوسطه به ترتیب با سهمی معادل ۲٫۰، ۴٫۱ و ۱۲٫۶ درصد در بخش «عمده فروشی، خرده‌فروشی، هتلداری و رستوران‌» و بیشترین تعداد افراد قادر به خواندن و نوشتن با سهمی معادل ۵ درصد در بخش«ساختمان» اشتغال داشته‌اند. بیشترین تعداد افراد شاغل دارای تحصیلات دانشگاهی نیز با سهمی معادل ۱۲٫۹ درصد در بخش «خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی» به کار اشتغال داشته‌اند.

به گزارش فارس، بررسی مزبور نشان می‌دهد که ۶٫۳ درصد از اعضای شاغل خانوارها کارفرما، ۳۲٫۱ درصد کارکن مستقل، ۱۹٫۱ درصد کارکن مؤسسات دولتی و عمومی، ۳۹٫۸ درصد کارکن مؤسسات خصوصی و ۲٫۷ درصد کارکن فامیلی و کارآموز بدون مزد بوده‌اند.

ارسال دیدگاه