احضار همسر زنده یاد محسن دکمه چی توسط صلواتی معروف به «قاضی مرگ»

بازجویان وزارت اطلاعات بخصوص آخوندی با نام مستعار علوی علیه خانم دکمه چی پرونده سازی نموده است و اتهامات همسر شهیدش را دوبار ه در پرونده وی بکار برده است. ….

بنابه گزارشات رسیده به “فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران” خانم مریم النگی همسر شهید راه آزادی مردم ایران محسن دکمه چی احظاریه ای از شعبۀ ۱۵ دادگاه انقلاب در یافته نموده است که می بایست ۲۰ فروردین ماه برای محاکمه در این شعبه حاضر شود. رئیس این شعبه فردی بنام صلواتی معروف به قاضی مرگ قرار است وی را محاکمه نماید.

بازجویان وزارت اطلاعات بخصوص آخوندی با نام مستعار علوی علیه خانم دکمه چی پرونده سازی نموده است و اتهامات همسر شهیدش را دوبار ه در پرونده وی بکار برده است. یکی از اتهامات او حضور فرزندش در شهر اشرف در عراق می باشد.
خانم مریم النگی ۱۹ مهر ماه ۸۸ با یورش مامورین وزارت اطلاعات به گروگان گرفته شد و به بند ۲۰۹ زندان اوین شکنجه گاه وزارت اطلاعات منتقل شد و بیش از ۴ ماه در سلولهای انفرادی قرار داده شد هدف از گروکانگیری وی وادار کردن همسرش زنده یاد محسن دکمه چی به اعتراف علیه خودش بود.او نزدیگ به ۶ ماه علیرغم شرایط حاد جسمی در زندان نگه داشته شد و با وثیقۀ سنگین بطور موقت آزاد شد.بازجویی که خانم النگی را مورد بازجویی و شکنجه قرار داده است و علیه وی پرونده سازی نمود آخوندی است به نام علوی از مسئولین و شکنجه گران شناخته شد از دهۀ ۶۰ در بند ۲۰۹ و جنایتکاران علیه بشریت می باشد.

جانباختۀ راه آزادی محسن دکمه چی توسط همین آخوند شکنجه گر و قاتل و عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران از جنایتکاران علیه بشریت در زندان به عمد مانع درمان وی شدند و نهایتا او را زجرکش کردند و حال قصد دارند که همسر این شهید راه آزادی را مورد محاکمه قرار دهند.

سیاست سرکوب،شکنجه و اعدام توسط ولی فقیه علی خامنه ای گرفته می شود و از طریق صادق لاریجانی منصوب وی در قوۀ قضاییه و وزارت اطلاعات مورد تایید و به اجرا گذاشته می شود.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،احضار و محاکمۀ همسر شهید راه آزادی مردم ایران خانم دکمه چی را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواهان ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه علی خامنه ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد جهت گرفتن تصمیمات لازم اجرا می باشد.

فعالین حقوق بشرو دمکراسی در ایران
۱۱ فروردین ۱۳۹۱ برابر با ۳۰ مارس ۲۰۱۲

ارسال دیدگاه