اعمال فشارهای مضاعف بر زندانیان در تبریز

مقامات قضایی، امنیتی و هم چنین مسولان زندان تبریز هر روز فشار بر کارگر زندانی شاهرخ زمانی را بیشتر می کنند. به طوری که امروز ٨/۱/۱٣۹۱ وی را تهدید به انتقال به بند ۹ جرائم عمدی و هر گونه ارتباط بین او و هم خرجی هایش یعنی محمد جراحی، جمهور اوزگوچ و نیهات تونجر را ممنوع کرده اند. ….

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی:
مقامات قضایی، امنیتی و هم چنین مسولان زندان تبریز هر روز فشار بر کارگر زندانی شاهرخ زمانی را بیشتر می کنند. به طوری که امروز ٨/۱/۱٣۹۱ وی را تهدید به انتقال به بند ۹ جرائم عمدی و هر گونه ارتباط بین او و هم خرجی هایش یعنی محمد جراحی، جمهور اوزگوچ و نیهات تونجر را ممنوع کرده اند. گفتنی است بند ۹ زندان تبریز خطرناک ترین بند زندان تبریز است که زندانیان آن همگی دارای جرائمی مانند سرقت مسلحانه و قتل بوده و احکام بالای ۱۰ سال دارند و مصرف مواد مخدر در آن رواج زیادی دارد. هم چنین با ایجاد اختلاف بین زندانیان فعالین ملی و زندانیان کارگری قصد دارند زندان در زندان برای شاهرخ زمانی ایجاد کنند.

جمهوری اسلامی در تمامی طول ٣٣ سال گذشته با اعمال و قوانین ضدانسانی و ارتجاعی خود همواره در راستای استثمار هر چه بیشتر طبقه ی کارگر گام برداشته است و امروز هم فشارهای مضاعفی را بر زندانیان کارگر و فعالین کارگری در زندان ها وارد می کند بلکه از این طریق مقاومت آن ها را در هم شکند.

ما ضمن محکوم کردن این تهدیدها خواستار رفع هرگونه فشار مضاعف بر روی زندانیان سیاسی و به خصوص شاهرخ زمانی هستیم.

هم چنین از فعالین ملی می خواهیم تا با هوشیاری خود مانع هرگونه تفرقه افکنی مقامات رژیم بین زندانیان شوند، چرا که همگی زندانیان از طرف یک حکومت و یک دشمن مشترک تحت ظلم و آزار و شکنجه قرار گرفته اند.
واضح است که جمهوری اسلامی تن به مطالبات ما نخواهد داد مگر این که به طور سازمان یافته علیه او مبارزه کنیم. ما از تمامی کارگران، فعالین کارگری، دانشجویان، معلمان، دانش آموزان و جوانان انقلابی می خواهیم با ایجاد هسته های انقلابی در محل کار و زندگی علیه حکومت سرمایه داری اسلامی به پا خیزند.

پیش بسوی اتحاد بیشتر، برای فشار بیشتر!!!
پیش بسوی اعتراضات گسترده و متحدانه با شعار :
کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد.

ارسال دیدگاه