سخنان مادر ۶ اعدامی (بهکیش) خطاب به سازمان ملل

می‌گویند گذشتِ زمان درمانِ هر دردی است. ۲۴ سال از فاجعه کشتار زندانیانِ سیاسی در سالِ ۱۳۶۷ می‌‌گذرد و گذشتِ این سالها کوچکترین درمانی بر درد ما نبوده است. ….

مادر ۶ اعدامی خطاب به سازمان ملل! تصویر و درخواست مادر ۶ نفر از افراد خانواده منصوره بهکیش که در قتل عام زندانیان درسال ۶۷ به دست رژیم فاشیستی اسلامی ایران به قتل رسیدند!

تصویر ۶ نفر از افراد خانواده بهکیش:
behkish

ارسال دیدگاه