دیدار بنفشه زار را باور کن
بیداری ِ جویبار را باور کن

برشانه ی شادمانِ گلبرگ و ُ درخت
گستردگی ِ بهار را باور کن

رضا مقصدی

ارسال دیدگاه