اینجا خاوران است….

سالی دیگر گذشت و هنوز از گلباران مزار شما می ترسند. ….

khavaran

سالی دیگر گذشت و هیچکدام به مادران و پدران و همسران و فرزندانتان نمی گویند چرا؟
سالی دیگر گذشت و هنوز از گلباران مزار شما می ترسند.
سالی دیگر گذشت اما شما عزیزان در یادها و در تاریخ میهنتان می مانید.
بار دیگر یادتان را در پایان سالی پر حادثه گرامی می داریم.
به امید رهایی میهن و آزادی همه ی آزادیخواهان

ارسال دیدگاه